Підготовка та оформлення індивідуального завданняРобочими програмами з Виробничої практики передбачено виконання студентами індивідуальних завдань з метою виявлення творчого, наукового потенціалу та більш повного розкриття здібностей студентів.

Індивідуальне завдання повинно включати такі частини:

1) титульна сторінка;

2) основна частина.

Титульна сторінка оформляється за правилами, передбаченими для оформлення титульної сторінки звіту.

Виконання індивідуальних завдань – це інтелектуальний творчий процес, який передбачає глибоке осмислення тексту. Виконання цієї роботи має на меті поглибити і розширити знання студента з окремої проблеми, а також удосконалити навички опрацювання навчально-науково, довідкової літератури, пошуку практичного матеріалу, виробити вміння адекватно аналізувати і впроваджувати підібраний матеріал.

Зміст індивідуального завдання повинен відповідати темі завдання, характеризуватись глибиною і повнотою розкриття теми, розкривати рівень навичок самостійної роботи з науковою літературою та вміння критично оцінити її. Матеріали індивідуального завдання мають бути викладені логічно-послідовно. Індивідуальне завдання повинно мати творчий характер.

Індивідуальні завдання можуть доповнюватись презентаціями, схемами, таблицями тощо.

Індивідуальне завдання з виробничої практики студент виконується у друкованому вигляді.Обсяг індивідуального завдання повинен становити до 5 сторінок машинописного тексту.

Виконання індивідуального завдання має рекомендаційних характер.

Підготовка та оформлення списку використаних джерел

Завершальним етапом оформлення звітної документації є формування списку використаних джерел.

У списку вказуються тільки ті джерела, які були вико­ристані під час виконання програми практики, написання звіту, самостійної роботи та індивідуального завдання.

Послідовність подання джерел у списку наступна:

• Конституція України;

• Міжнародні договори і угоди, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

• закони та постанови Верховної Ради України;

• укази Президента України;

• постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України;

• нормативні документи міністерств інших центральних органів виконавчої влади;

• постанови і рішення з'їздів споживчої кооперації України, Ради і правління Укоопспілки, обласних споживчих спілок, товариств, інших керівних органів;

• матеріали узагальнення судової практики.

Усі наступні літературні джерела розміщуються в алфавітному порядку згідно з прізвищами авторів або назвами використаних джерел.

Підготовка звітної документації до захисту

Письмовий звіт про проходження практики разом з виконаними самостійною роботою (рекомендовано з додатками й індивідуальним завданням) за два-три дні до закінчення практики подається студентом керівнику практики від бази практики для перевірки. За результатами перевірки складається відгук про проходження студентом практики, в якому:

• дається оцінка роботи практиканта;

• відзначається вміння застосовувати теоретичні знання на практиці;

• вказується відношення студента до роботи (ініціатива, самостійність, дисциплінованість), участь у громадському житті колективу та на якій посаді він може працювати після закінчення коледжу.

Відгук і оцінка роботи студента на практиці затверджується підписом керівника практики від бази практики скріпленим печаткою бази практики, зазначається посада керівника практики від бази практики, його прізвище та ініціали.

Після прибуття до коледжу студент здає щоденник та звіт на циклову комісію. Викладач-керівник практики від коледжу перевіряє звітну документацію і складає рецензію.

Звіти, написані неакуратно, з помилками, без відповідних висновків і пропозицій, не належним чином оформлені, повертаються студенту разом з рецензією на доопра­цювання. Робота допускається до захисту в разі дотримання правил оформлення й виконання завдання в повному обсязі.

Захищається звіт студентом у присутності комісії, що призначається наказом директора коледжу. При захисті студент повинен вільно володіти теоретичним і практичним матеріалом, робити висновки та пропозиції з питань програми практики. На основі результатів захисту комісія виставляє диференційовану оцінку з практики, яка заноситься в екзаменаційно-залікову відомість, журнал обліку успішності та залікову книжку студента.

Щоденник практики разом з іншою звітною документацією прошивається та здається керівником практики від коледжу до архіву навчального закладу за встановленою формою.  

Студенту, який отри­мав незадовільну оцінку під час захисту звіту, може бути надано право проходження практики по­вторно за умов, визначених навчальним закладом. Отримання студентами негативної оцінки за результатами захисту звіту з виробничої практики утворює академічну заборгованість та є підставою для відрахування з числа студентів коледжу.

 

 

ДОДАТКИ


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 257;