Відстань між найменуванням розділу і подальшим текстом повинна бути два рядки.Текст всієї звітної документації має бути пов'язаний із практичним матеріалом бази практики. При цьому робляться посилання на відповідні додатки, які містяться у звіті.

Загальний обсяг звітної документації не повинен перевищувати 50 сторінок.

Підготовка та оформлення щоденника

Основним документом під час проходження студентами практики є щоденник практики, який підтверджує тривалість перебування студента на практиці.

Не рідше як раз на тиждень студент зобов’язаний подавати щоденник на перевірку керівнику практики від коледжу та керівнику практики від бази практики.

Щоденник з виробничої практики включає наступні розділи:

1) титульна сторінка;

2) відмітка про прибуття на базу практики та вибуття з бази практики;

3) календарний графік проходження практики;

4) відмітка про виконання програми практики;

5) відгук і оцінка роботи студента на практиці.

На титульній сторінці щоденника має бути вказано:

• назва навчального закладу;

• вид практики;

• прізвище, ім’я, по-батькові студента;

• назва відділення;

• назва циклової комісії;

• освітньо-кваліфікаційний рівень;

• галузь знань;

• спеціальність;

• курс;

• група.

На першій сторінці щоденника має зазначатися відмітка про прибуття-вибуття студента на базу практики із зазначенням дати прибуття і вибуття, посади, прізвища та ініціалів відповідальної особи від бази практики та скріплено печаткою бази практики.

В календарний графік проходження практики в графі «Назва робіт» записуються завдання або теми передбачені Тематичним планом Програми практики, а напроти кожного завдання чи теми в графі «Тижні проходження практики» проставляється кількість годин відпрацьованих з даного виду роботи кожного тижня протягом практики. Календарний графік проходження практики затверджують своїм підписом керівник практики від коледжу та керівник практики від бази практики та проставляється печатка бази практики.

В графі «Відмітка про виконання» керівник практики від бази практики виставляє оцінку («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та особистий підпис за виконання кожного завдання чи теми.

Зміст виконаної роботи за кожен день практики студент фіксує в розділі «Робочі записи під час практики» особисто. Записи повинні бути лаконічними, але розкривати суть виконаних завдань. Записи повинні відображати практичну роботу бази практики, в них вказуються документи, які вивчались або складались студентом у процесі роботи. Записи мають здійснюватись охайно та грамотно.

На основі оцінювання виконання завдань і тем передбачених Тематичним планом Програми практики та перевірки змісту щоденних робочих записів, керівник практики від бази практики в розділі «Відгук і оцінка роботи студента на практиці» підсумовує результати проходження практики студентом, скріплюючи їх особистим підписом та печаткою бази практики.

В розділі «Відгук осіб, які перевіряли проходження практики» записи роблять особи, які уповноважені здійснювати перевірку проходження практики студентами.

По завершенню практики студент має у встановлений термін здати щоденник для перевірки на циклову комісію.

Керівник практики від коледжу за результатами перевірки звітних матеріалів студента записує висновок про рівень виконання ним Програми практики.

Результати захисту студентом звіту з практики вносяться в щоденник керівником практики від коледжу.

Підготовка й оформлення звіту та додатків до нього

На основі записів у щоденнику, а також накопичених у процесі практики організаційно-правових, оперативних, обліково-звітних, аналітичних матеріалів студент складає письмовий звіт про виконання програми практики.

Звіт складається з таких частин:

1) титульна сторінка;

2) зміст (додаток 4);

3) вступ;

4) основна частина;

5) висновки та пропозиції;

6) додатки.

На титульній сторінці звіту про виконання Програми практики повинно бути вказано:

• повна назва навчального закладу;

• назва циклової комісії;

• вид практики;

• прізвище, ім’я, по-батькові студента;

• назва відділення;

• освітньо-кваліфікаційний рівень;

• галузь знань;

• спеціальність;

• курс;

• група;

• період проходження практики;

• підпис керівника практики від бази практики скріплений печаткою бази практики;

• прізвище та ініціали керівника від бази практики;

• прізвище та ініціали керівника практики від коледжу;

• підпис керівника практики від коледжу;

• оцінка з практики («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

У змісті послідовно вказуються усі складові частини пись­мового звіту: вступ, найменування розділів, підрозділів, висно­вки та рекомендації, список використаних джерел, додатки із зазначенням номерів сторінок, на яких знаходиться їх початок.

У вступі студенту необхідно дати коротку характеристику бази практики, зокрема описати: суть діяльності; організаційну структуру, підпорядкованість; показники роботи, аналіз їх виконання. Обсяг вступу повинен бути не більше 1-1,5 сторінок.

В основній частині звіту на основі виконаної роботи, зібраного та проаналізованого матеріалу треба описати діючу на базі практики систему прийомів і мето­дів виконання завдань із кожного питання програми практики. Необхідно дати характеристику стану цих питань, їх ефективність, виділити нове, прогресивне в роботі, зазначити недоліки на відповідній ділянці роботи. Текст основної частини звіту повинен поділятися на розділи відповідно до тем програми практики. Кожний розділ повинен мати заголовок і починатися з нової сторінки. Якщо в тексті часто наводиться найменування бази практики, то дозволяється писати скорочену назву. Але при першому згадуванні в тексті пишеться повна назва, а в дужках – скоро­чена. У тексті повинні бути посилання на додатки. Після кожного розділу студент вносить пропозиції сто­совно поліпшення цього напряму роботи бази практики.

В кінці звіту, перед висновком, має бути вказано:

• керівник від бази практики;

• підпис керівника практики від бази практики скріплений печаткою бази практики;

• прізвище та ініціали керівника практики від бази практики.

На основі узагальнення матеріалів проходження практики студент складає (в окремому розділі) підсумкові висновки і пропозиції щодо роботи бази практики. У висновках проводиться оцінка результатів роботи з урахуванням сучасних тенденцій вирішення завдань. Пропозиції повинні носити конкретний характер, бути чітко сформульованими та реальними.

Письмовий звіт про виконання Програми практики студент складає у друкованому вигляді.Обсяг звіту з практики повинен становити 20-25 сторінок.

Навчальним планом з Виробничої практики на самостійну роботу передбачено 108 годин. Студенти повинні уважно ознайомитися з тематикою самостійної роботи та виконати всі запропоновані завдання. Це дозволить успішно засвоїти програмний матеріал, що відводиться для самостійного вивчення та набути досвід практичної роботи. Особливу увагу потрібно приділити вивченню необхідних законодавчих і нормативних актів.

Самостійна робота є складовою частиною звіту з практики та висвітлюється в самому звіті в межах відповідної теми (без окремого оформлення).

Після останньої сторінки висновків та рекомендацій необхідно розмістити титульний аркуш додатків до звіту. Додатки оформляють як продовження звіту, і розміщуються в тій послідовності, якій на них даються посилання у тексті Звіту. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки, мати заголовок і номер.

Оформлення додатків до звіту має рекомендаційний характер.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 97;