Основні обов'язки студента під час проходження практикиСтудент перед від'їздом на практику повинен:

1) ознайомитися з Програмою практики та порядком її проходження;

2)ознайомитися з Методичними рекомендаціями з організації, складання та оформлення звітної документації практики;

3) оформити загальні відомості та календарний графік проходження практики у щоденнику;

4) пройти організаційний інструктаж та інструктаж з охорони праці;

5) отримати направлення на практику;

6) обрати тему індивідуального завдання, ознайомитися з порядком його виконання (має рекомендаційний характер).

Студент у період практики повинен:

1) своєчасно прибути на базу практики згідно з направленням навчального закладу;

2) ознайомитися з правилами внутрішнього розпорядку бази практики та суворо їх дотримуватись;

3) вивчати та дотримуватися правил охорони праці, тех­ніки безпеки та виробничої санітарії;

4) протягом двох днів обговорити календарний графік проходження практики з керівником практики від підприємства (установи, організації) та затвердити його, а в разі потреби своєчасно відкоригувати;

5) протягом трьох днів повідомити коледж про прибуття на практику та призначення керівника практики;

6) сумлінно ставитися до роботи, у повному обсязі виконувати завдання, передбачені програмою практики, самостійною роботою, індивідуальним завданням та вказівки керівників практики;

7) щоденно здійснювати записи в щоденник про виконану роботу, підбирати необхідні документи;

8) всебічно аналізувати діяльність підприємства (установи, організації), виявляти недоліки, розробляти заходи щодо їх усунення;

9) брати участь у громадському житті колективу підприємства;

10) нести відповідальність за виконану роботу;

11) своєчасно оформляти звітну документацію з практики згідно з вимогами.

Після закінчення практики студент повинен:

1) своєчасно звітувати про підсумки виробничої практики;

2) у день приїзду до навчального закладу здати викладачу-керівнику практики від коледжу всю звітну документацію з практики;

3) захистити звіт з виробничої практики;

4) взяти участь у конференції за підсумками практики.

Студентам, які не виконали програму практики без поваж­них причин, може бути надано право проходження практики по­вторно за умов, визначених навчальним закладом. Отримання студентами негативних оцінок з виробничої практики утворює академічну заборгованість та є підставою для відрахування з числа студентів коледжу.

Вимоги до звітної документації

Загальні вимоги до підготовки та оформлення звітної документації

Перелік звітної документації включає:

• титульну сторінку (додаток 1);

• Програму практики;

• Щоденник з виробничої практики (додаток 2);

• Звіт з виробничої практики (додаток 3);

• додатки до Звіту з практики (додаток 5);

• індивідуальне завдання до виробничої практики (додаток 6);

• використані джерела (додаток 7).

Оформлення звітної документації з виробничої практики студентами Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права ім. М.П. Сая має здійснюватися відповідно розділу № 6 «Положення про проведення практики студентами вищих навчальних закладів Укоопспілки».

Звітна документація про виконання програми практики оформляється відповідно до вимог Єдиного стандарту конструкторської документації (ЄСКД ) до текстових документів.

Текст розміщується на одній стороні аркуша паперу формату А-4 (210 х 297мм ) таким чином, щоб залишилися поля: ліве – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє та нижнє – не менше 20 мм. Поля не обводити.

Зміст звітної документації набирається на комп'ютері.

Не допускається дослівне переписування матеріалів з підручників, навчальних посібників, конспектів та інших джерел.

Не дозволяється використовувати скорочення слів, крім загальноприйнятих у друкованих виданнях.

Нумерація сторінок проводиться арабськими цифрами і повинна бути наскрізною в правому верхньому куті кожного аркуша. Титульний аркуш включають у загальну нумерацію сторінок, але номер сторінки на ньому не ставлять. На наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті цифрою без крапки.

Розділи та підрозділи повинні мати найменування. Найменування розділів розташовують посередині сторінки і пи­шуть (друкують) великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Розділи та підрозділи нумеруються арабськими цифрами. Номер підрозділу складається із номеру розділу і порядкового номеру підрозділу, розділених крапкою. Наприклад, 1.1, 1.2 і т.д. Після номеру підрозділу крапка не ставиться.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 159;