Правила ведення й оформлення звітної документаціїІІ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

 

Пам’ятка викладачу-керівнику практики від коледжу

1. Проводити інструктаж з охорони праці, оформивши належну документацію з питань виконання навчальної програми практики, ведення звітної документації, її оформлення; рекомендувати кален­дарно-тематичний план, видавати індивідуальне завдання з мето­дичними вказівками до його виконання.

2. Керувати практичною підготовкою студентів, згідно з графіком здійснювати безпосередній контроль за якістю і повнотою освоєння навчальної програми практики, дотриманням графіка проходження практики в структурних підрозділах організацій (підприємств, установ), виконанням індивідуальних завдань, дослідницької роботи, наданням консультацій з оформлення матеріалів з практики (написання звітів, додатків до них).

3. Перевіряти письмові звіти, індивідуальні завдання, складати рецензію. Виставляти оцінку у залікову відомість та залікову книжку студента з урахуванням усного захисту звіту у комісії.

При перевірці матеріалів практики та складанні рецензій слід звертати увагу на наявність та оформлення:

• титульної сторінки (вимоги ЄСКД);

• змісту звіту (у змісті зазначаються розділи, теми з нумерацією сторінок);

• загальних відомостей про базу практики (організаційна структура, підпорядкованість, показники діяльності);

• розкриття навчальної програми згідно з темами (в описі виконаної роботи визначити повноту, послідовність розкриття програмного матеріалу, достовірність даних, наявність таблиць з аналізом, діаграм, висновків після кожної теми та посилання на додатки). Окремим розділом оформляється організація роботи на підприємстві (в установі) з охорони праці;

• узагальнених висновків і пропозицій (пропозиції щодо покращення роботи організації (підприємства, установи) повинні базуватись переважно на висновках, зроблених згідно з темами навчальної програми, бути реальними й обґрунтованими);

• списку використаних джерел (він повинен бути складений згідно з вимогами до оформлення бібліографії);

• відгуку керівника практики від організації (підприємства, установи) (відгук повинен містити оцінку роботи практиканта, бути підписаний керівником бази практики, завірений печаткою);

• додатків до звіту (оформляються окремим розділом, повинні мати порядковий номер і бути оформлені належним чином);

• змісту індивідуального завдання (повинен мати титульну сторінку, план, розкритий зміст завдання, додатки, список вико­ристаної літератури).

4. Рецензія викладача-керівника практики пишеться червоним чорнилом; спочатку описується позитивне, потім недоліки, заува­ження, висновок.

Оцінка виставляється цифрою і словом, ставиться дата, підпис, прізвище та ініціали викладача-рецензента.

Брати участь у проведенні підсумкових конференцій, конкурсів, днів спеціаліста.

Надавати пропозиції щодо подальшого покращення практичної підготовки студентів.

 

Кваліфікаційні вимоги до знань, вмінь і навичок студентів

Мета і завдання виробничої практики

Виробнича (правова) практика студентів є складовою пі­дготовки фахівців за спеціальністю «Правознавство», яку здійс­нюють за навчальним планом студенти денної  форми на­вчання у шостому (восьмому) семестрі, а студенти заочної форми навчання у шостому семестрі.

Виробнича практика організовується та проводиться відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України 08.04.1993 р. № 93, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України 02.06.1993 р. № 161, а також Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки, затвердженого Постановою сьомих зборів Ради Укоопспілки шістнадцятого скликання 23.04.1998 р.

Виробнича практика є заключним етапом підготовки фахівців і має за мету набуття студентами нави­чок практичної роботи. Вона проводиться відповідно до можливостей навчального закладу на одному місці згідно із вибором студентів або за пропозицією навчального закладу (бажано на підприємствах й уста­новах споживчої кооперації).

Базами практики можуть бути:

• юридичні служби підприємств (установ, організацій) будь-якої форми власності та споживчої кооперації;

• районні державні адміністрації, інші органи держав­ної виконавчої влади;

• управління юстиції та державні виконавчі служби;

• місцеві суди загальної та спеціальної юрисдикції;

• органи внутрішніх справ.

Основним робочим місцем практиканта може бути юри­дична служба чи інший підрозділ установи (організації, підпри­ємства).

Мета виробничої практики – удосконалити професійні вміння та навички студентів зі спеціальності, закріпити, розши­рити та систематизувати знання на основі вивчення діяльності конкретного підприємства, набути практичного досвіду, розви­нути професійне мислення, прищепити навички організатор­ської діяльності в трудовому колективі.

Студенти працюють у реальному виробничому оточенні та застосовують теоретичні знання зі спеціальних дисциплін, а також уміння, яких вони набули на навчальній практиці, що проводилась на базі навчаль­ного закладу.

Мета проходження практики:

• оволодіти сучасними методами та формами організації праці в галузі майбутньої професії;

• набути професійних умінь і навичок, необхідних для прийняття самостійних рішень;

• систематично поновлювати свої знання, підвищити правову культуру та професійну правову свідомість;

• закріпити та поглибити знання, здобуті при вивченні правових дисциплін, навчитися застосовувати їх у професійній діяльності, набути досвіду практичної роботи.

Завдання практики:

• ознайомлення з роботою місцевої державної адмініст­рації, правоохоронних органів, юридичних служб, із досвідом організаційно-правової ро­боти на підприємстві (в установі та організації), з практикою застосування чинного законодавства України й організацією пра­вового виховання та навчання;

• збирання й узагальнення практичного матеріалу для майбутньої роботи, набуття навичок проведення науково-дослідної роботи;

• складання звіту про виконання програми практики.

Кваліфікаційні вимоги

За результатами проходження виробничої практики та виконання поставлених завдань студенти повинні:

ЗНАТИ

• джерела (форми) права України, їх види, особливості та принципи дії;

• норми права, їх види та структуру;

• судову систему України;

• систему правоохоронних органів України;

• форми та способи захисту прав і законних інтересів громадян України;

• цивільні правовідносини, їх види та особливості;

• організаційно-правові форми підприємств та їх установчі документи;

• трудові правовідносин, їх правове регулювання;

• структуру, порядок формування та завдання бази практики;

• організацію роботи бази практики;

• особливості роботи бази практики;

• організацію, координацію роботи та особливості роботи структурних підрозділів (служб, відділів, дільниць тощо) і службових осіб бази практики;

• організацію та особливості кадрової роботи бази практики;

• правила та особливості ведення діловодства на базі практики;

• роботу бази практики у сфері правового виховання та пропаганди правових знань серед населення;

• практику застосування чинного законодавства базою практики;

• порядок здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства на базі практики;

• особливості участі бази практики в різних правових відносинах;

• практику застосування норм законодавства з охорони праці на базі практики;

• організацію роботи на базі практики зі зверненнями громадян;

• соціально-правовий захист працівників бази практики.

ВМІТИ

• вільно та невимушено спілкуватися;

• володіти навчальним матеріалом та практичними навичками його застосування;

• тлумачити, аналізувати й правильно застосовувати норми матеріального та процесуального права;

• визначати відповідні форми захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

• правильно обирати засоби надання правової допомоги;

• вивчати, аналізувати й оцінювати обставини справи;

• розробляти та формувати пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності фізичних та юридичних осіб;

• працювати з документами, складати проекти локальних правових актів, договорів;

• надавати первинні юридичні послуги фізичним та юридичним особам;

• приймати самостійні правозгідні рішення;

• виявляти доцільність прийняття нормативного акта, аналізувати компетенцію суб’єкта правотворчості;

• організовувати правову роботу;

• організовувати пра­вове виховання та навчання;

• самостійно знаходити необхідну теоретичну та практичну інформацію;

• узагальнювати практичний матеріал;

• проводити науково-дослідну роботу;

• відстоювати та обґрунтовано доводити прийняте рішення та свою точку зору;

• вільно орієнтуватися в системі нормативно-правових актів, що регулюють відповідну сферу суспільних відносин, своєчасно реагувати на зміни в законодавстві та враховувати їх при прийнятті рішень.

 

Правила ведення й оформлення звітної документації

Загальні положення

Складовою частиною навчального процесу в Кіровоградському кооперативному коледжі економіки і права ім. М.П. Сая є виробнича (правова) практика, яка проводиться з метою вдосконалення студентами професійних умінь і навичок зі спеціальності, закріплення і систематизації знань на основі вивчення діяльності конкретного підприємства (установи, організації), набуття практичного досвіду, прищеплення навичок організаторської та професійної діяльності в трудовому колективі.

Виробнича практика в коледжі організовується та проводиться відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України 08.04.1993 р. № 93, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України 02.06.1993 р. № 161, а також Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки, затвердженого Постановою сьомих зборів Ради Укоопспілки шістнадцятого скликання 23.04.1998 р.

Виробнича практика проводиться у структурних підрозділах діючих організацій (підприємств, установ, органів) на посадах, які заміщаються фахівцями даної спеціальності. Розподіл студентів по базах практики оформлюється наказом по коледжу. Тривалість виробничої практики визначено навчальним планом і становить 348 годин (6 тижнів), із яких 240 годин – це практична робота та 108 годин – самостійна робота студента.

Проходження виробничої практики охоплює такі етапи:

• вибір бази практики;

• складання календарно-тематичного плану під керівництвом викладача-керівника практики від коледжу;

• проходження інструктажу з організації практики та з охорони праці;

• відпрацювання питань програми практики в конкретній організації (підприємстві, установі, органі);

• збір, узагальнення й опрацювання практичного матеріалу;

• написання текстової частини звіту, оформлення роботи;

• складання керівником практики від організації (підприємства, установи, органа) характеристики-відгуку про результати проходження практики студентом та оцінка його роботи;

• рецензування звітної документації викладачем-керівником практики від коледжу;

• захист звіту з виробничої практики;

• проведення конференції за підсумками практики.

Очікувані результати проходження практики, складання й оформлення звітної документації:

• закріплення теоретичних знань зі спеціальних дисциплін;

• удосконалення практичних вмінь та навичок;

• формування вмінь підбирати і систематизувати матеріал практичної діяльності організацій (підприємств, установ, органів);

• формування вмінь застосовувати отриману інформацію і набутий досвід при оформленні звіту та додатків до нього;

• розвиток наукових та творчих здібностей студентів;

• формування вмінь викладати в письмовій виді зібрану інформацію;

• формування навичок аналізувати діяльність організації (підприємства, установи, органа), робити самостійні висновки та пропозиції щодо покращення їх роботи.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 236;