Заняття 3. Префіксальний та префіксально-суфіксальний спосіб творення клінічних термінів44
           Для утворення клінічних термінів широко застосовуються префікси. Вони приєднуються до кінцевих терміноелементів або до коренів (основ) із суфіксами. Значення всього терміна визначається за значенням терміноелементів, що входять до його складу:

dystonia – дистонія:                                              dys- розлад

                                                                                         -tonia тонус, тиск

endometrītis – ендометрит:                                 endo- всередині

           (внутрішньоматкове запалення)             -metr- матка

                                                                                         -ītis запалення

           У медичній термінології вживаються як грецькі, так і латинські префікси. До латинського кореня (основи), як правило, додається латинський префікс, до грецького – грецький:

           hypoglossus (грецькі префікс і корінь) – під’язиковий

           sublinguālis (латинські префікс і корінь) – під’язиковий

Але можливі й винятки з цього правила:

41
retropharyngeus (латинський префікс, грецький корінь) – заглотковий.

                          Лексичний мінімум та тренувальні вправи

arhythmia, ae f                       – аритмія; аритмия

dolor, ōris m               – біль; боль (-alg-) 

respiratio, ōnis f         – дихання; дыхание

reanimatio, ōnis f        – реанімація, оживлення; реанимация, оживление

transplantatio, ōnis f   – трансплантація, пересадка;

трансплантация, пересадка

transfusio, ōnis f       – переливання; переливание

exstirpatio, ōnis f      – екстирпація, виривання, видалення;

экстирпация, вырывание, удаление

exsudatīvus, a, um    – ексудативний, випотний;

экссудативный, выпотной

sudor, ōris m                   – піт; пот

hernia, ae f                   – грижа; грыжа (-cele)  

insanabĭlis, e              – невиліковний; неизлечимый

inguinālis, e                – паховий; паховый

irreducibĭlis, e            – невправний; невправимый

inoperabĭlis, e            – неоперабельний; неоперебельный

transmurālis, e           – трансмуральний; трансмуральный

pleura, ae f                      – плевра; плевра

hypertensio, ōnis f         – гіпертензія; гипертензия

hypertonia, ae f         – гіпертонія, підвищений кров’яний тиск;

гипертония, повышенное кровяное давление

mesogastrium, i n          – мезогастрій, брижа шлунка;

мезогастрий, брыжейка желудка

peritoneum, i n               – брюшина; брюшина

flexio, ōnis f                     – загин; загиб

45
remissio, ōnis f          – ремісія; ремиссия

asthenĭcus, a, um                   – астенічний; астенический

syndactylia, ae f           – синдактилія; синдактилия

implantatio, ōnis f         – імплантація; имплантация

extrauterīnus, a, um      – позаматковий; внематочный

 

Вправа І

           Виділити префікси, вказати значення термінів:

43
dysfunctio, hyperfunctio, hypokinesia, apnoë, mesocōlon, mesoduodēnum, metencephălon, mesoderma, ectoderma, endoderma, endometrītis, pericardītis, perineurītis, synostōsis, retroflexio, anteflexio, parotītis, eutonia, syndactylia, periostītis, implantatio, transplantatio.

 

Вправа ІІ

           Утворити терміни, додаючи префікси до кінцевих елементів. Вказати значення термінів:

 

a- (an-)

hyper-                                              -tonia (-aesthesia, -trophia), -plasia

hypo-

dys-

Вправа ІІІ

Пояснити значення термінів. Звернути увагу на значення префікса sub-: 1) розташування під чимось; 2) недостатня міра. Порівняйте: subcutaneus – підшкіряний, subicterus – легкий стан жовтяниці:

subluxatio (luxatio – вивіх), subacūtus (acutus – гострий), sublinguālis, subscapulāris, subscriptio (scribĕre – писати), subleucaemia (leucaemia – білокрів’я), subfebrīlis.

 

Вправа ІV

           Перекласти українською мовою:

fovea submandibulāris, fossa subscapulāris, fossa infratemporālis, glandŭlae suprarenāles, nodi lymphatĭci epigastrĭci, muscŭli interossei dorsāles, sinus paranasāles, articulatiōnes interphalangeae, foramĭna intervertebralia, synchondrōses cranii, nervi supraclaviculāres;

anteflexio utĕri, gravidĭtas extrauterīna, synostōsis posttraumatĭca, anaesthesia intraarteriālis, atrophia musculōrum, status praeinfarctĭcus, endocardītis acūta, enterocolītis infectiōsa, crisis hypertonĭca, granulōma subcutaneum.

 

Вправа V

           Перекласти латинською мовою:

46
астенічний зовнішній вигляд, м’язова гіпотонія, кісткова синдактилія, неоперабельний рак печінки, ревматичний перикардит, злоякісний нефрит, внутрішньочерепна гематома, заглотковий абсцесс, пересадка шкіри, природжений синостоз, гострий параметрит, внутрішньошлункова гематома, гіпертрофічна гемангіома, гострий ендокардит, алергічний поліартрит, ексудативний плеврит, субмандибулярний аденіт, резекція шлунка, невправна грижа.

 

Вправа VІ

           Пояснити значення термінів:

реанімація, регенерація, репродуктивний, реакція, дезінфекція, дезінсекція, дезодорант, неонатальний, пренатальний, перинатальний, парентеральний, посттравматичний, пероральний, сублінгвальний, ексудат, ексгумація, симбіоз, парагрип, бімануальний, субфебрильний, паранормальний.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 95; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ