Модуль ІІ. Клінічна та фармацевтична термінологіяЗмістовий модуль 1. Клінічна термінологія

               

Клінічна термінологія – важливий розділ курсу латинської мови, що вивчається у медичних навчальних закладах. Він вміщує назви захворювань, галузей медицини, патологічних процесів та станів, методів діагностики та лікування тощо.

           На відміну від анатомічної термінології, яка використовує головним чином латинську лексику, клінічна термінологія базується здебільшого на грецьких словотворчих елементах (коренях, префіксах, суфіксах), які ще називають терміноелементами. Знання цих словотворчих елементів, основ словотворення, а також деяких особливостей клінічної термінології дозволить вільно орієнтуватися у професійній лексиці, працювати з літературою, виданою не тільки рідною, але й іноземними мовами. Адже більшість клінічних термінів інтернаціональні.

Заняття 1. Структура клінічного терміна

           Клінічні терміни за своєю структурою можуть бути простими, складеними та складними.

           Прості терміни – це окремі іменники, які визначають певні поняття:

asthma – астма

tumor – пухлина

Складені терміни – багатослівні. Порядок слів у цих термінах такий, як в анатомічній термінології:

1) іменник у Nom. + іменник у Gen.

fractūra costae – перелом ребра

2) іменник у Nom. + прикметник у Nom.

           tumor benignus – доброякісна пухлина

3) іменник у Nom. + іменник у Gen. + прикметник у Nom. (Gen.)

   fractūra membri inferiōris – перелом нижньої кінцівки

   fractūra crūris oblīqua – косий перелом гомілки

Складні терміниявляють собою окремі слова, що складаються з кількох грецьких (рідко – латинських) коренів або основ:

cardiologia – кардіологія (вчення про серце)

myotomia – міотомія (розсікання м’яза)

           Складні терміни можуть вживатися самостійно, як окремі іменники, а також входити до складу складених термінів:

           osteomyelītis rheumatĭca – ревматичний остеоміеліт

           mastectomia radicālis – радикальна мастектомія

 
39


36
Лексичний мінімум та тренувальні вправи

systǒle, es f                – систола; систола

diastǒle, es f               – діастола; диастола (ритмічне скорочення серця) phlegmōne, es f      – флегмона; флегмона

diabētes, ae m           – діабет (цукрова хвороба);

диабет (сахарная болезнь)  

tussis, is f                    – кашель; кашель

pertussis, is f              – коклюш; коклюш

phthisis, is f                – сухота; чахотка 

fractūra, ae f             – перелом; перелом

oedēma, ătis n           – набряк; отек

oedematōsus, a, um      – набряків; отёчный

tumor, ǒris, m              – пухлина; опухоль (-onc)            

benignus, a, um           – доброякісний; доброкачественный

malignus, a, um       – злоякісний; злокачественный

morbus, і m                – хвороба; болезнь (-noso)  

ulcus, ĕris, n               – виразка; язва

ulcerōsus, a, um        – виразковий; язвенный

typhus, і m                 – тиф; тиф

exanthematĭcus, a, um           – висипний; сыпной

vulnus, ĕris, n             – рана; рана

contūsus, a, um         – забитий; ушибленный

incīsus, a, um            – різаний; резаный

lacerātus, a, um             – рваний; рваный

rabies, ēi f                   – сказ; бешенство

paralytĭcus, a, um     – паралітичний; паралитический

asthma, ātis n            – астма, ядуха; астма удушье

abscessus, us m          – абсцес, нарив; абсцесс, нарыв

cancer, cri m               – рак; рак

carcinōma, ătis n      – ракова пухлина; раковая опухоль

symptōma, ătis n     – симптом, ознака; симтом, признак

syndrōmum, і n         – синдром (поєднання симптомів);

синдром (сочетание симтомов)

neonātus, i m                  – новонароджений; новорожденный

 

Вправа І

           Перекласти українською мовою:

oedēma pulmōnum, tumor malignus, infarctus myocardii, fractūra colli femŏris, symptomăta asthmātis, cancer hepătis, rabies paralytĭca, vulnĕra brachii lacerāta, ulcĕra cutis, tussis asthmatĭca.

40
           Перекласти латинською мовою:

37
набряк гортані, перелом правої гомілки, доброякісна пухлина, виразка дванадцятипалої кишки, природжені хвороби, бронхіальна астма, рак шлунку, абсцес печінки, висипний тиф, симптоми виразки шлунку, перелом шийки стегна, хвороби новонароджених.

 

Вправа ІІ

Записати у словниковій формі латинські іменники-еквіваленти грецьких терміноелементів. Вказати їх значення.

Зразок: gastr – ventricŭlus, i m – шлунок

gastr-, nephr-, oste-, my(o)-, syndesm-, neur-, cephal-, myel-, encephal-, mening-, spondyl-, arthr- , chondr-, angi-, phleb-, dermat-, ot-, somat-, aden-, stomat-, odont-, gloss-, cyst-, cholecyst-, lapar-, hyster- (metr-), mast-, proct-, col-, pancreat-. 

 

Вправа ІІІ

           Виділити терміноелементи, пояснити значення термінів:

arthrītis, mastītis, gastroduodenītis, neurōsis, spondylōsis, dermatōma, haematōma, encephalopathia, myologia, cephalalgia, hepatītis, osteōma, nephrōsis, oncologia, nosologia, biologia.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 106;