Заняття 12. Іменники ІV та V відмін           До IV відміни належать іменники чоловічого та середнього роду, які в Nominativus Singularis мають закінчення –us (m), -u (n), а в Genеtivus Singularis –us (m, n):

           meatus, us m – прохід

           genu, us n – коліно

NB! Іменник manus, us f – „рука” належить до жіночого роду.

Зразок відмінювання:

                          (m)                                                    (n)

Nom. sing.       meāt-us                            Nom. sing. gen-u

32
Gen. sing.        meāt-us                            Gen. sing. gen-us

Nom. plur.       meāt-us                            Nom. plur. gen-ua

Gen. plur.        meat-uum                        Gen. plur. gen-uum

               

До V відміни належать іменники жіночого роду, які мають закінчення –es в Nominativus Singularis та –eiв Genеtivus Singularis:

           facies, ēi f – поверхня, обличчя

           rabies, ēi f – сказ

Зразок відмінювання:

Nom. sing.       faci-es             

Gen. sing.        faci-ēi              

Nom. plur.       faci-ēi              

Gen. plur.        faci-ērum                        

 

Лексичний мінімум та тренувальні вправи

 

ductus, us m                           – протока; проток

arcus, us m                              – дуга; дуга

35
concha, ae f                                 – раковина; раковина

sinus, us m                                   – пазуха; пазуха

meatus, us m                           – прохід; проход

acustĭcus, a, um                      – слуховий; слуховой

tuba, ae f                                     – труба; труба

hiātus, us m                                 – щілина; щель, расщелина

manus, us f                             – рука; рука (cheir-)

sensus, us m                            – відчуття; чувство

sensorius, a, um                          – чутливий; чувствительный

audītus, us m                          – слух; слух

auditīvus, a, um                       – слуховий; слуховой

plexus,us m                                    – сплетіння; сплетение

orgănon, і n                             – орган; орган

spinālis, e                                     – спинний; спинной

medulla spinālis                       – спинний мозок; спинной мозг (muel -)

septum, i n                              – перегородка; перегородка

inter-                                             – між, поміж; между

intra-                                             – всередині; внутри

extra-                                            – поза чим-небудь; вне, за пределами

supra-                                           – над; над

retro-                                             – поза; за

infra-                                             – під; под

 

Вправа І

           Вказати відміну, рід та основу іменників:

sensus, us; meatus, us; digĭtus, i; corpus, ǒris; gyrus, i; plexus, us; manus, us; salus, ūtis; hiātus, us; cornu, us; facies, ēi; pes, pedis; rabies, ēi; genus, ĕris; genu, us.

 

Вправа ІІ

Перекласти латинською мовою, утворити Nom.sing. та Nom.plur.:

поперечний відросток, суглобовий відросток, венозна протока, лобний синус, верхнє сплетіння, крижовий ріг, внутрішня поверхня, печінкова протока, верхній відросток, малий ріг.

Вправа ІІІ

Перекласти українською мовою:

36
recessus pharyngeus, meatus acustĭcus, tuba auditiva, genu nervi faciālis, facies ossium, ossa faciēi, plexus venōsus carotĭcus internus, meatus nasi superior, cornu majus ossis hyoidei, ductus lymphatĭci, plexus gastrĭci, sinus pericardii obliquus, septum sinuum frontalium, ganglia plexuum, rete venōsum dorsāle manus, sinus maxillāris, plexus vertebrālis, meatus nasopharyngeus, sulcus tubae auditīvae, nervus meātus acustĭci externi, nervus sensorius, nervus acustĭcus, plexus venōsus sacrālis, processus tubĕris calcanei, processus spinōsi vertebrārum, ductus hepatĭcus communis, sinus pleurāles, ductus lymphatĭci, vagīnae synoviāles digitōrum manus, radix inferior plexus cervicālis, orgăna genitalia interna, cornua coccygea posteriōra, ligamenta brevia digitōrum manus, venae medullae spinālis anteriōres, plexus venōsus cervĭcis utĕri, ganglia craniospinalia.

 
33


Вправа ІV

Перекласти латинською мовою:

права грудна протока, глибока долонна дуга, поперекова частина спинного мозку, кісткова частина слухового проходу, ганглії (нервові вузли) синусів, додаткові органи ока, зв’язка венозної протоки, борозна поперечної пазухи, піднебінні відростки верхньої щелепи, внутрішній слуховий прохід, нерв внутрішнього слухового проходу, хрящ слухової труби, права рука, суглоби руки, кістки пальців правої руки, суглобова сітка коліна, верхнє ректальне сплетіння, венозне сплетіння під’язикового каналу, малі під’язикові протоки, синуси твердої мозкової оболонки, органи (organa) відчуттів, ріжки хребців, медіальна поверхня головного мозку, протоки печінки.

 

Вправа V

           Перекласти українською мовою:

fossa infratemporālis, forāmen supraorbitāle, os interparietāle, septa interalveolaria, fovea submandibulāris, ramus circumflexus, nervus cruris interosseus, ligamentum intraarticulāre capĭtis costae, bursa subcutanea trochanterĭca, fovea sublinguālis.

 

Заняття 13. Підготовка до підсумкового модульного контролю

Лексичний мінімум та тренувальні вправи

ramus, i m                                  гілка; ветвь                                     

sternum, i n                                грудина; грудина                                        

retrosternālis, e                     загрудинний; загрудинный                                                   

labium, i n                            губа; губа (cheil-)

fissūra, ae f                           щілина, тріщина; трещина, расщелина                                                                        

subcutaneus, a, um                  підшкірний; подкожный                                         

medius, a, um                            серединний; средний                                                     

commūnis, e                                   загальний; общий                                                       

bursa, ae f                             сумка; сумка                                                    

plica, ae f                   складка; складка                                                           

esophăgus, і m                          стравохід; пищевод                                                

esophageus, a, um                   стравохідний; пищеводный                                           

intestīnum, i n                           кишка; кишка                                                

rectum, i n                                  пряма кишка; прямая кишка (proct-)                                                           

37
rectālis, e                                    ректальний; ректальный                                                          

caecum, i n                                сліпа кишка; слепая кишка                                                      

duodēnum, i n                           12-пала кишка; 12-перстная кишка                                                 

colon, i n                                     ободова кишка; ободочная кишка (typhl-)                                                              

 

Вправа І

Перекласти українською мовою:

34
muscŭlus obliquus externus abdomĭnis, processus articulāris superior vertebrae lumbālis, arteria genus dextri inferior, scelĕton membri superiōris, articulatiōnes composĭtae et simplĭces, crus osseum simplex, muscŭli thorācis, forāmen occipitāle magnum, muscŭli-levatōres costārum, systēma nervōrum centrāle, vagīna tendĭnis muscŭli tibiālis posteriōris, muscŭlus articulāris genus, canālis cervĭcis utĕri, pars duodēni superior, venae articulāres mandibǔlae, ganglia sacralia, nervi temporāles profundi, cornua ossis hioidei, caput superius muscŭli pterygoidei, nervi digitāles plantāres, bursa tendĭnis calcanei, plicae coli, tunĭca musculāris recti, colon ascendens et descendens, membrāna sterni, rami digitāles palmāres commūnes, appendix vermiformis caeci.

 

Вправа ІІ

Перекласти латинською мовою:

35
зв’язки печінки, скелет тіла людини, тіло підшлункової залози, фаланги пальців руки, венозна сітка стопи, хрящі гортані, висхідна артерія дванадцятипалої кишки, зв’язка голівки малогомілкової кістки, задня ділянка правого плеча, суглоб голівки ребра, лімфатичні вузли грудної клітки, найширший м’яз спини, суглобова поверхня горбка ребра, верхівка легені, артерія крилоподібного каналу, поперекова частина діафрагми, судини внутрішнього вуха, передні вени серця, непарне щитоподібне сплетіння, частки щитоподібної залози, внутрішня основа черепа, слизова оболонка прямої кишки, малі піднебінні канали, верхній край селезінки, латеральний край правої нирки, сухожилки м’яза-згинача пальців, лімфатичні судини, верхній край підшлункової залози, верхні щитоподібні вени, лобова гілка поверхневої скроневої артерії, малі крильні хрящі, малі піднебінні отвори, прямий м’яз стегна, довга голівка двоголового м’яза, кругла зв’язка матки, глоткові гілки блукаючого нерва, верхній косий м’яз голови, стінки крилоподібного каналу, пронизні артерії стегна, нижній край печінки, нижній щитоподібний горбок, голівка великогомілкової кістки, черевна частина стравоходу, повздовжня складка 12-палої кишки, задні гілки поперекового нерва, стравохідне сплетіння блукаючого нерва, поперечна щілина головного мозку, поверхнева вена головного мозку, підшкірна вертлюжна сумка, губи рота.

Вправа ІІІ

38
           Утворити терміни зі значенням:

1) запалення: губи, 12-палої кишки, ободової кишки, стравоходу, сумки;

2) незапальне захворювання: нирки, суглоба, хребців, нервів, шкіри;

3) пухлина: селезінки, печінки, головного мозку, судинна, кров’яна.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 105;