Заняття 11. Прикметники ІІІ відміни       

   Прикметники ІІІ відміни розподіляються за трьома групами:

1) прикметники трьох закінчень (celer, celĕris, celĕre – швидкий);

2) прикметники двох закінчень (renālis, e – нирковий);

3) прикметники одного закінчення (simplex, ĭcis – простий) [докладно про це див. зан. 4].

Відмінюються прикметники ІІІ відміни за голосним типом (зразок відмінювання див. зан. 4).

У медичній термінології здебільшого вживаються прикметники ІІІ відміни двох закінчень. Дуже характерною для них є наявність суфіксів -ālis, e та -āris, e: mediālis, e – медіальний, articulāris, e – суглобовий.

Найвищий ступінь порівняння прикметників в анатомічній термінології

               Найвищий ступінь порівняння прикметників у латинській мові утворюється за допомогою суфікса –issĭm- та родових закінчень –us, a, um,які додаються до основи прикметника у позитивному ступені:

           latus, a, um – широкий,  основа lat- > lat-issĭm-us, a, um – найширший

subtĭlis, e – дрібний, основа subtil- > subtilissĭmus, a, um – найдрібніший

Прикметники у найвищому ступені порівняння відмінюються за І-ІІ відмінами з урахуванням правил, які існують для прикметників цієї групи.

               

32
29
Кілька латинських прикметників утворюють найвищий ступінь від так званих суплетивних основ. Ці форми треба запам’ятати:

parvus, a, um – малий > minĭmus, a, um – найменший

magnus, a, um – великий > maxĭmus, a, um – найбільший

bonus, a, um – добрий > optĭmus, a, um – кращий

malus, a, um – поганий > pessĭmus, a, um – найгірший

superior, ius – верхній > suprēmus, a, um – найвищий

 

NB!Прикметники magnus, a, um та parvus, a, umу медичній термінології вживаються дуже рідко. Запам’ятайте: foramen occipitāle magnum – великий потиличний отвір; vena cordis magna / parva – велика / мала вена серця; muscŭlus adductor magnus / parvus/ – великий / малий/ привідний м’яз.

Дієприкметники теперішнього часу дійсного стану

           Дієприкметники теперішнього часу дійсного стану досить часто зустрічаються в медичних термінах. Оскільки для роботи з цією групою слів у медичній термінології немає потреби докладно вивчати особливості їх утворення, вкажемо лише на формальну зовнішню схожість цих дієприкметників із прикметниками ІІІ відміни. У словнику вони записуються так само, як прикметники ІІІ відміни одного закінчення на –ns. Спочатку подається форма Nom.sing. (однакова для всіх трьох родів), далі – форма Gen.sing.:

           fluctuans, antis – коливний

           descendens, entis – низхідний

Основа визначається за формою Gen.sing. відкиданням закінчення –is:

           descendens > Gen.sing. – descendent-is > основа – descendent-

30
Дієприкметники теперішнього часу дійсного стану відмінюються за голосним типом ІІІ відміни, як прикметники ІІІ відміни одного закінчення, узгоджуються з іменником в роді, числі та відмінку:

           приносна судина – vas (n, Nom.sing, ІІ) afferens (n, Nom.sing, ІІІ);

           приносні судини – vasa (n, Nom.plur, ІІ) afferentia (n, Nom.plur, ІІІ)

 

Лексичний мінімум та тренувальні вправи

 

temporālis, e                        – скроневий; височный

sphenoidālis, e                     – клиноподібний; клиновидный

faciālis, e                                    – лицевий; лицевой

superficiālis, e                       – поверневий; поверхностный

parietālis, e                                – тім’яний; теменной

teres, ĕtis                                    – круглий; круглый

ascendens, entis                    – висхідний; восходящий

33
descendens, entis                      – низхідний; нисходящий

recurrens, entis                          – поворотний; возвратный

communicans, antis                – сполучний; соединительный

prominens, entis                   – виступаючий; выступающий

perforans, antis                    – пронизний, проколюючий; прободающий 

cartilagineus, a, um              – хрящовий; хрящевой

bronchus, і m                        – бронх; бронх

magnus, a, um                      – великий; большой

parvus, a, um                            – малий; малый

maxĭmus, a, um                       – найбільший; наибольший

minĭmus, a, um                        – найменший; наименьший

longissĭmus, a, um                   – найдовший; длиннейший

latissĭmus, a, um                      – найширший; широчайший

suprēmus, a, um                       – найвищий; наивысший

longitudinālis, e                         – повздовжній; продольный

alāris, e                                       – крильний; крыльный

volāris, e                                     – долонний; ладонный

planatāris, e                          – підошовний; подошвенный

gyrus, і m                               – звивина, закрутка; извилина

Вправа І

Перекласти терміни:

а) muscŭlus longissĭmus cervĭcis, digĭtus minĭmus, vena cordis magna, vena cordis parva, muscŭlus gluteus minĭmus, concha nasālis suprēma, muscŭlus dorsālis maxĭmus;

б) найдовший м’яз грудної клітки, найбільший сідничний  м’яз, сумка (bursa) найширшого м’яза спини, короткий м’яз найменшого пальця руки, найдовший м’яз голови, отвори найменших вен.

 

Вправа ІІ

Доповнити словникову форму дієприкметників, визначити основу:

promĭnens               ascendens                       communĭicans

perfōrans                 fluctuans                         оррōnens

 

Вправа ІІІ

Перекласти терміни:

а) arteria duodēni ascendens, colon descendens, vasa afferentia, venae perforantes femŏris sinistri, status praesens, sinus aortae ascendentis, muscŭlus оррōnens pollĭcis, arteria communĭcans anterior, vena cerebri ascendens;

34
31
б) поворотний гортанний нерв, пронизна артерія, сьомий виступаючий хребець, виступаюча судина, ядро відвідного нерва, висхідні глоткові сплетіння, низхідна піднебінна артерія, сполучні артерії головного мозку, постійні зуби, низхідна шийна артерія.

 

Вправа ІV

           Перекласти терміни українською мовою:

a) ligamentum teres, os temporāle, rete plantāre, membrum inferius, muscŭlus major, arteria hepatĭca commūnis, corpus ossis sphenoidālis, bursa muscŭli terĕtis majōris, pars petrōsa ossis temporālis, caput superius muscŭli pterygoidei, nucleus nervi petrōsi minōris;

b) nodi lymphatĭci cervicāles superficiāles, foramĭna sacralia posteriōra, partes laterālіs ossis occipitālis, nervi temporāles profundi, nuclei nervōrum cranialium, venae gastrĭcae breves, nuclei posteriōres thalămi, sulci temporāles inferiōrеs, orgăna imparia, ligamenta alāria, venae cordis anteriōres, venae perforantes, venae cordis minĭmae, vaginae synoviāles digitōrum, ganglia cervicālia superiōra.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 112;