Лексичний мінімум та тренувальні вправиiris, ǐdis f                     – райдужна оболонка; радужная оболочка

regio, ōnis f                – ділянка; область

auris, is f ot-           – вухо; ухо

cartilāgo, ĭnis f             – хрящ; хрящ (chondr-) 

canīnus, a, um          – собачий; собачий

dens canīnus            – ікло; клык

molāris, e                    – великий кутній зуб; большой коренной зуб

premolāris, e              – малий кутній зуб; малый коренной зуб

serotinus, a ,um        – пізній; поздний

dens serotinus =

dens sapientiae             – зуб мудрості; зуб мудрости

cutis, is f                     – шкіра; кожа (dermat-)

basis, is f                     – основа; основание

pelvis, is f                   – таз; таз

lens, lentis f                – кришталик; хрусталик (phac-)

cervix, ĭcis f               – шия; шея

phalanx, gis f             – фаланга; фаланга

phalangeus, a, um    – фаланговий; фаланговый

Винятки з роду:

25
hallux, ūcis m            – великий палець стопи; большой палец стопы 

larynx, gis m              – гортань; гортань

pharynx, gis m          – глотка; глотка

pharyngeus, a, um      – глотковий; глоточный

vas, vasis n                – судина; сосуд (angi-)

tendo, ĭnis m              – сухожилок; сухожилие (ten-)     

tendineus, a, um        – сухожилків; сухожильный

pancreas, ătis n         – підшлункова залоза; поджелудочная железа         

thorax, ācis m          – грудна клітина; грудная клетка

margo, ĭnis m           – край; край

 

Вправа І

A. Узгодити прикметники з іменниками. Перекласти українською мовою:

pars (cardiacus, a, um; abdominālis, e; anterior, ius)

28
regio (zygomatĭcus, a, um; frontālis, e; posterior, ius)

cartilāgo (thyreoideus, a, um; laterālis, e)

margo (dexter, tra, trum; laterālis, e; superior, ius)

B. Узгодити прикметники з іменниками, утворити форму Nom.plur. Перекласти українською мовою:

muscŭlus-levātor (brevis, e; longus, a, um)

articulatio (simplex, ĭcis; composĭtus, a, um)

canālis (sacrālis, e; optĭcus, a, um; major, jus)

vas (superficiālis, e; lymphatĭcus, a, um; profundus, a, um)

C. Перекласти латинською формою, утворити форми Nom.sing. та Gen.sing.:

внутрішнє вухо, щитоподібний хрящ, верхня кінцівка, зовнішня основа, вилична кістка, тора кальна область, зоровий канал, передня частина.

 

Вправа ІІ

Перекласти українською мовою:

pars laryngea pharyngis, canāles palatīni minōres, muscŭli-rotatōres thorācis, vasa cordis, vasa lymphatĭca superficialia, ventricŭli laryngis, regio glutea, sulci cutis, basis cranii, cavum pelvis, muscŭlus transversus thorācis, pars lumbālis columnae vertebrālis, vagīna synoviālis tendĭnis, pars petrōsa ossis temporālis, cartilagĭnes nasi, margĭnes utĕri, cortex lentis, processus calcaneus pedis sinistri.

 

Вправа ІІI

Перекласти латинською мовою:

26
слизова оболонка гортані, скелет грудної клітки, основа фаланги, залози шкіри, край райдужної оболонки, фаланги пальців, хрящі гортані, великий (малий) таз, канал шийки матки, канал підшлункової залози, глибокі лімфатичні судини, судини судин, судини внутрішнього вуха, зорові канали, артерія крилоподібного каналу, задня область шиї, латеральні края стопи, стінки каналів, поверхня кісток, малі крильні (alāris, e) хрящі, передня частина дванадцятипалої кишки, м’язи грудної клітки, привідний м’яз великого пальця стопи, малі та великі кутні зуби, корінь зуба мудрості, внутрішні поверхні кісток, верхній ріг щитоподібного хряща, поперечна зв’язка таза, сухожилки пальців, судини судин.

 

Вправа ІV

Виділити терміноелементи, вказати їх значення та значення всього терміна:

                  cystītis             anthropologia neurōsis

                  spondylōsis    podalgia          stomatītis

                  myosītis          pharyngītis    pancreatītis

                  osteologia       haematologia osteochondrōsis

                  dermatītis       proctītis           encephalopathia

 

29
Вправа V

Використовуючи грецькі терміноелементи, утворити клінічні терміни з таким значенням:

запалення: шлунку, вени, гортані, ободової кишки, вуха, підшлункової залози;

захворювання: нервів, хребців, суглобів, шкіри;

патологія: серця, головного мозку, залози, грудної залози.

Заняття 10. Середній рід іменників ІІІ відміни

           Середній рід іменників ІІІ відміни характеризується такими закінченнями Nominativus Singularis:

-en, -ur, -us, -ma, -e, -al, -ar, -c, -l, -t:

abdōmen, ĭnis n – живіт                     femur, ŏris n – стегно

corpus, ŏris n – тіло                             diaphragma, ătis n – діафрагма

rete, is n – сітка                                    fel, fellis n – жовч

animal, ālis n – тварина                    caput, capĭtis n – голова

hepar, ătis n – печінка                        lac, lactis n – молоко

Винятки: ren, renis m – нирка

           lien, lienis m – селезінка

 

Лексичний мінімум та тренувальні вправи

hepar, ătis n                          – печінка; печень

hepatĭcus, a, um                        – печінковий; печеночный

renālis, e                                     – нирковий; почечный

crus, cruris n                               – гомілка, ніжка; голень, ножка

viscĕra, um n (Pl.)                           – нутрощі; внутренности (splanсhn-)

caput, ĭtis n                                 – голова; голова (cephal-)

diaphrāgma, ătis n                    – діафрагма; диафрагма

mamma, ae f                             – грудна залоза; грудная железа (mast-)

ciliāris, e                                      – війковий; ресничный

callōsus, a um                            – мозолистий; мозолистый

systēma, ătis n                           – система; система

27
rete, is n                                       – сітка; сетка, сеть

femur, ŏris n                               – стегно; бедро

femorālis, e                                 – стегновий; бедренный

abdomen, ĭnis n                           – черево, живіт; живот (lapar-)   

abdominālis, e                           – черевний; брюшной

accessorius, a, um                      – додатковий; дополнительный

synoviālis, e                                 – синовіальний; синовиальный

30
vagīna, ae f                                 – піхва; влагалище

fibrōsus, a, um                            – фіброзний; фиброзный

nasus, і m                                – ніс; нос (rhin-)

nasālis, e                                      – носовий; носовой

Винятки з роду

ren, renis m                            – нирка; почка (nephr-)

lien, ĕnis m                                  – селезінка; селезёнка (splen-)    

 

Вправа І

Визначити рід іменників та основу:

28
amputatio, ōnis; abdōmen, ĭnis; femur, ŏris; senectus, ūtis; corpus, ŏris; paries, ĕtis; pubes, is; rete, is; apis, is; oedēma, ătis; pulmo, ōnis; mucilāgo, ĭnis; anĭmal, ālis; pes, pedis; fames, is; caput, ĭtis; asthma, ătis; ulcus, ĕris; incus, ūdis; trochanter, ēris; diaphragma, ătis; hepar, ătis.

 

Вправа ІІ

Узгодити прикметники з іменниками, утворити форми Gen.sing., перекласти українською мовою:

   caput (longus, a, um; brevis, e; laterālis, e)

   crus(mediālis, e; dexter, tra, trum; simplex, ĭcis; anterior, ius)

   rete (venōsus, a, um; capillāris, e; articulāris, e)

Узгодити прикметники з іменниками, утворити форми Nom. sing. Та Nom.plur., перекласти українською мовою:

   vas (capillāris, e; lymphatĭcus, a, um)

   foramen (palatīnus, a, um; minor, minus)

   ganglion (renālis, e; cardiăcus, a, um)

   crus (simplex, ĭcis; osseus, a, um)

 

Вправа ІІІ

           Перекласти українською мовою:

caput humĕri, caput mandibŭlae, caput phalangis, caput fibŭlae, corpus costae, corpus fibŭlae, corpus sterni, crus cerebri, cortex renis, muscŭli abdomĭnis, crus sinistrum, caput longum, forāmen ethmoidāle, tuber ischiadĭcum, forāmen spinōsum, corpus adipōsum, rete articulāre, pancreas accessorium, systēma centrāle, ren dexter, muscŭlus rectus abdomĭnis, sulcus corpǒris callōsi, caput breve muscŭli bicipĭtis femǒris, septum intermusculāre cruris anterius, systēma nervōrum centrāle, fovea capĭtis femǒris, facies articulāris capĭtis costae, ligamentum capĭtis fibŭlae anterius (posterius), vagīnae tendinum digitōrum pedis, facies hepătis diaphragmatĭca, nervus femorālis, ligamentum hepatorenāle, ligamentum ischiofemorāle, regio abdominālis laterālis, nervus cutaneus femǒris dorsālis.

 

Вправа ІV

31
Перекласти латинською мовою:

голівка плечової кістки, голівка стегна, зв’язка голівки стегна, верхівка голівки малогомілкової кістки, довгий м’яз голови, тіло підшлункової залози, тіло жовчного міхура, тіло під’язикової кістки, кругла зв’язка печінки, діафрагма тазу, дорсальна венозна сітка стопи, капілярна сітка легень, мозолисте тіло, коліно мозолистого тіла, тіла хребців, коротка перетинчаста ніжка, кістки гомілки, вени нирок, передня поверхня лівої нирки, нервова система (= система нервів), ділянки тіла людини, суглобова поверхня голівки ребра.

 

Вправа V

Додати суфікс –ōma, ătis n (пухлина) до грецьких основ, утворити словникову форму, перекласти терміни українською мовою та пояснити їх значення:

   nephr-, my-, oste-, encephal-, chondr-, angi-, haemat-, aden-, dermat-


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 63; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ