Profundus, a, um (profundus, profunda, profundum) – глибокийNom. plur. profund-i, profound-ae, profound-a

19
Gen. plur. profund-ōrum, profound-ārum, profound-ōrum

Dexter, tra, trum (dexter, dextra, dextrum) – правий

Nom. plur. dextr-i, dextr-ae, dextr-a

Gen. plur. dextr-ōrum, dextr-ārum, dextr-ōrum

Лексичний мінімум та тренувальні вправи

tunĭca, ae f                                оболонка; оболочка

mucōsus, a, um                        слизовий; слизистый

membrum, i n                           кінцівка; конечность

articulāris, e                               суглобовий; суставной

rectus, a, um                              прямий; прямой

obliquus, a, um                         косий; косой

pars, partis f                  частина; часть

carotĭcus, a, um                        сонний; сонный

spinōsus, a, um             остистий; остистый

canālis, is, m                              канал; канал

optĭcus, a, um                           зоровий; зрительный

pterygoideus, a, um                 крилоподібний; крыловидный

externus, a, um                          зовнішній; наружный

internus, a, um                       внутрішній; внутренний

vagus, a, um                               блукаючий; блуждающий

gastrĭcus, a, um                        шлунковий; желудочный

ischiadĭcus, a, um          сідничний; седалищный

gluteus, а, um (muscŭlus gluteus) сідничний; ягодичный

nodus, i m                                  вузол; узел

lymphatĭcus, а, m                     лімфатичний; лимфатический

petrōsus, a, um                           кам’янистий; камянистый

hyoideus, a, um                          під’язиковий; подъязычный

(os hyoideum)                        (під’язикова кістка; подъязычная кость)                                                                 

hypoglossus, a, um                  під’язиковий; подъязычный

22
(nervus, canālis)                    (нерв, канал)

sublinguālis, e                            під’язиковий; подъязычный

(ductus, glandŭla)                       (протока, залоза; проток, железа)

nervus, i, m                                нерв; нерв (neur-)

nucleus, i m                                    ядро; ядро

Вправа І

           Перекласти українською мовою:

20
tubercŭlum carotĭcum, ganglion sublinguāle, glandŭla sublinguālis, muscŭlus palatoglossus, nervus gluteus superior, processus maxillae, canālis mandibŭlae, cornu majus ossis hyoidei, sulci palatīni, sutūrae palatīnae, muscŭli longi, ligamenta thyrohyoidea, ganglia thoracĭca, vertebrae coccygeae, ligamenta articulatiōnis mandibulāris, venae brachii profundae, nervi pterygopalatīni, ossa zygomatĭca, processus transversi vertebrārum, nucleus dorsālis nervi vagi, canālis nervi petrōsi minōris, pars laterālis ossis occipitālis; fossa articulāris.

 

Вправа ІІ

           Перекласти латинською мовою:

слизова оболонка шлунку, суглобова зв’язка коліна, латеральний крилоподібний м’яз, великий піднебінний канал, кам’янистий ганглій, зовнішній потиличний гребінь, тіло під’язикової кістки, канал під’язикового нерва, кам’яниста частина потиличної кістки, м’язи нижньої кінцівки, глибокі нерви обличчя, лімфатичні вузли шиї, внутрішня поверхня сечового міхура, внутрішні вени головного мозку, нерв крилоподібного каналу, виличні кістки, піднебінні отвори.

 

Змістовий модуль 3. Системне вивчення іменників ІІІ, IV, V відмін, прикметників ІІ групи. Ступені порівняння прикметників

Заняття 8. Іменники ІІІ відміни. Чоловічий рід

           До ІІІ відміни належать іменники чоловічого, жіночого та середнього роду, які в Genetivus Singularis мають закінчення –is:

index, ĭcis m                          – вказівний палець

mater matris f                        – мозкова оболонка

cor, cordis n                          – серце

У Nominativus Singularis іменники ІІІ відміни мають різні закінчення, які потребують особливого вивчення.

           Виділяють три типи іменників ІІІ відміни:

Приголосний тип.

23
           До цього типу належать іменники чоловічого, жіночого та середнього роду, які мають неоднакову кількість складів у Nominativus та Genetivus Singularis (тому називаються „нерівноскладові”) та основу, що закінчується на один приголосний:

           homo, homĭn-is m – людина

           articulatio, ōnis f – суглоб

           forāmen, ĭnis n – отвір

Зразок відмінювання:

(m)                                    (f)                                              (n)

Nom. sing.homo             Nom. sing. articulatio                  Nom. sing. foramen

Gen. sing. homĭn-is       Gen. sing. articulatiōn-is                          Gen. sing. foramĭn-is

Nom. plur. homĭn-es      Nom. plur. articulatiōn-es                          Nom. plur. foramĭn-a

Gen. plur. homĭn-um     Gen. plur. articulatiōn-um                  Gen. plur. foramĭn-um

 

Голосний тип.

           Цей тип включає іменники ІІІ відміни середнього роду, які мають закінчення Nominativus Singularis –e, -al, -ar:

21
           rete, is n – сітка

animal, animālis n – тварина

calcar, āris n – шпора

Особливостями голосного типу є закінчення Nom. plur. та Acc. plur.–ia, Gen. plur. – ium, Abl. sing. –i.

Зразок відмінювання:

Nom. sing. rete

Gen. sing. ret-is

Nom. plur. ret-ia

Gen. plur. ret-ium

 

Мішаний тип.

           Виділяють дві підгрупи іменників мішаного типу:

1) нерівноскладові іменники чоловічого та жіночого роду з основою на два приголосних:

pars, part-is f – частина

2) рівноскладові іменники чоловічого та жіночого роду, які мають закінчення–is, -es в Nominativus Singularis:

canālis, is m – канал

22
tabes, is f – розклад

У відмінюванні мішаний тип відрізняється від приголосного тільки одним відмінком: Gen. plur. із закінченням – ium.

Зразок відмінювання:

Nom. sing.       canāl-is

Gen. sing.        canāl-is

Nom. plur.       canāl-es

24
Gen. plur.        canal-ium


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 65; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ