Degrees of Comparison of Adjectives and AdverbsУкраїнська державна академія залізничного транспорту

Англійська мова

Для студентів залізничних вузів

 

Підручник

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

 

Харків 2008

 

Донець С.М. та ін. Англійська мова для студентів залізничних вузів: Підручник/ за редакцією Донець С.М. (колектив авторів: Донець С.М., Коростильова О.В., Токмакова Л.І., Михайленко В.М., Фіщенко О.П., Зінченко О.М.)

 

 

Підручник складений відповідно до програми з іноземних мов для немовних вузів. Мета підручника – підготувати майбутніх спеціалістів залізничного транспорту до професійно-орієнтованого усного та письмового спілкування.

Ефективне оволодіння мовою забезпечується системою комунікативних вправ, що стимулюють інтерес студентів та їх творчу активність. Текстовий матеріал підручника дає багату інформацію стосовно історії, найважливіших аспектів роботи та тенденцій розвитку залізниць як України, так і інших країн світу. Тексти складені за сучасними матеріалами спеціалізованих британських і американських періодичних видань, а саме: International Railway Journal, European Rail Outlook, Railway Gazette та Railvolution.

Велика увага приділяється вивченню граматики як основи розуміння та мовлення англійською мовою.

Рекомендується як базовий курс для студентів вищих та середніх навчальних закладів залізничного транспорту на першому та другому роках навчання. Може бути використаний також тими, хто має технічну освіту і бажає самостійно вдосконалювати свої навички оволодіння англійською мовою.

 

Рецензенти:

д.ф.н., професор кафедри перекладу та англійської мови Харківського національного університету ім.Каразіна, академік АН ВШ України І.С.Шевченко

д.ф.н., професор, завідувач кафедри “Іноземні мови” №1 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого 

В.П. Сімонок

д.ф.н., професор, зав.кафедри “Іноземні мови” Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка Л.С.Піхтовнікова

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

лист № 14/18-Г-1682 від 12.10.07 р.

 

 

CONTENTS

Передмова ............................................................................................. 3
Unit 1Grammar sentences with the verbs to be, to have;construction there+to be;degrees of comparison of adjectives and adverbs; countable and uncountable nouns; plural and singular; indefinite (simple) tense; Text From the History of Railways: 200 Years of Progress; Word    Building -er (-or), -ion (-sion, -tion, -ation), -ist, -ant (-ent), -able            (-ible) ....................................................................................................... 7
Unit 2Grammar possessive case of a noun; articles; imperative sentences; prepositions of time and place; questions; indefinite (simple) tense in the passive; modal verbs can, may, must and their equivalents; Text Railway Traffic Operation; Supplementary text Railroading Begins; WordBuilding -ure (-ture), -ment, -ness; -less, -ful, -ly ................. 39
Unit 3 Grammar continuous tense; present participle; pronouns; the use of it; numerals; Text Railroad Track; Supplementary text Unusual Railways; It’s interesting to know Around the World: Track Innovations; Word Building -ity, -ty, -ship; -ous, -ive, -y; -ate, -en ................... 70
Unit 4 Grammar perfect tense; perfect continuous tense; past participle; pronoun one; Text Underground Railways; Supplementary text Kharkiv Underground; It’s interesting to know News in Brief about World Metros; Word Building -ic, -al, -an; -age, -th, -ee; -ize, -(i)fy; en- (em-) .................................................................................................. 101
Unit 5 Grammar sequence of tenses; indirect speech; pronouns some, any, no and their derivatives; expressions of quantity; Text Railway Construction: Tunnels and Bridges; Supplementary texts Various Types of Passenger Stock; Freight Cars and Containers; Word Building trans-, inter-, re-, under-, sub-; -ary, -ar, -ish; -dom, -hood ................................ 131
Unit 6 Grammar present participle and past participle; compound forms of present participle; absolute participle construction; compound sentences; types of subordinate clauses; Text Power Supply System; Supplementary text New Energy from Old Sources; Word Building -ward(s), -wise; a-; -ure, -ture; dis-, mis-, de- ........................................... 162
Unit 7 Grammar gerund; the use of that; modal verbs should, would, shall, will, need, dare; Text New Technologies on World Railways; Supplementary text Computer Crime; Word Building un-, in-, il-, im-, ir-, non-; -ly; -ize, -fy ............................................................................... 197
Unit 8 Grammar infinitive; attributive groups; Text High Speed Rail Network; Supplementary texts High-speed trains versus automobiles and airplanes; What is Maglev? Russian / German High-Speed Pact; Word Building conversion, compound words ......................................... 225
Unit 9 Grammar complex object and complex subject; modal verbs: certainty and possibility in present and past; phrasal verbs; Text Railway Transport Economics; Supplementary text Logistics on the Move; Word building compound words, -ed, self+present (past) participle ...... 256
Unit 10 Grammar subjunctive mood; three types of conditional sentences; emphasis, inversion; compound conjunctions; compound prepositions; Text The Future of Rail Transportation; Supplementary texts Four Eurasian Corridors; Russia proposes Bering Strait tunnel .............. 281
Index ........................................................................................................ 315
Appendix ................................................................................................. 318
Literature ................................................................................................ 333

 

ПЕРЕДМОВА

 

Підручник рекомендується використовувати як базовий курс для студентів вищих та середніх навчальних закладів залізничного транспорту на першому і другому роках навчання.

Метою підручника згідно з Програмою вивчення іноземних мов є підготовка студентів до використання іноземної мови в майбутній діяльності, тобто формування необхідних навичок професійно-орієнтованого усного та письмового спілкування. Крім того, одержані знання стануть базою для подальшого самонавчання.

При вивченні іноземної мови одним з основних завдань у немовних вузах є навчання читанню та розумінню іншомовних текстів. Підручник спрямований на розвиток навичок та вмінь різних видів читання (вивчаючого,                           ознайомлювального, пошукового та оглядового), що в подальшому надасть    змогу випускникам вузів професіонально та швидко знаходити інформацію в оригінальній літературі: загальнонаукових статтях, монографіях, краєзнавчій літературі, технічній документації, матеріалах політехнічного та науково-популярного характеру.

Під час вибору текстового матеріалу основним критерієм була інформаційна цінність текстів та їх відповідність інтересам студентів вузів і технікумів залізничного транспорту. Більшість текстів підручника складені за сучасними матеріалами спеціалізованих британських і американських періодичних видань, а саме: International Railway Journal, European Rail Outlook, Railway Gazette та Railvolution, що надає підручнику актуальність та інформаційну новизну. У деяких випадках тексти були адаптовані, а найбільш складні для сприйняття мовні явища й реалії подані у виносках та коментарях до тексту.

Велике значення в підручнику приділяється навчанню усному мовленню та підготовці студентів до здійснення підготованого монологічного висловлювання у вигляді доповідей та подань, що є найбільш типовим для сфери професійного спілкування. Увагу також зосереджено на підготовці студентів до участі в елементарному діалозі (знайомство, відрекомендування, висловлення прохання тощо) та полілозі (бесіда або дискусія), що передбачає розвиток вмінь висловлювати особисту точку зору, згоду або незгоду з чужими висловлюваннями, здійснювати запит інформації та ін.

Підручник розрахований на 180 годин роботи в аудиторії.

Структура підручника

Підручник складається з десяти уроків та додатка. Кожний урок (Unit) умовно поділений на сім частин: Reading Rules, Grammar, Reading and Discussion, Conversational Practice, Word Building, Grammar Revision та Enjoy Yourself.

Частина Reading Rules включає основні правила читання у вигляді таблиць з прикладами та винятками, а також вправи на закріплення та відпрацьовування цих правил.

Частина Grammar подає граматичний матеріал у стислому вигляді, з            використанням таблиць і відповідних коментарів, а також великої кількості         наочних прикладів. Граматичний матеріал надається послідовно і системно, таким чином, що повторення шкільного курсу англійської мови на рівні узагальнення складає міцну основу для подальшого розширення та ускладнення матеріалу. Сформовані навички закріплюються серією комунікативно-спрямованих вправ підстановчого, перекладного та творчого характеру. Лексика вправ не обмежується лише технічним напрямком, а відображає і соціально-побутову сферу. Граматичні вправи диференційовані за ступенем складності, враховуючи різні рівні підготовки студентів, та розраховані на письмову та усну практику в режимах аудиторної й самостійної роботи.

Частина Reading and Discussion починається з детального словника (Active Vocabulary) з різноманітними лексичними вправами. Тематика текстів охоплює практично всі найважливіші аспекті роботи залізниці: керування рухом, метрополітен, залізничне будівництво та будова колії, система енергопостачання, нові технології на залізницях, високошвидкісні потяги, економіка на транспорті, майбутнє залізниці, а також значні факти з історії залізниць світу. Тексти, безперечно, мають професійний інтерес для майбутніх інженерів залізничного транспорту, оскільки містять найсучасніші відомості про досягнення світових залізниць і торкаються тенденції розвитку європейських залізниць на найближчі десятиліття (особливо стосовно розвитку високошвидкісних потягів, новітніх технологій в управлінні рухом та обслуговуванні пасажирів, альтернативних джерел енергопостачання). Система передтекстових і післятекстових вправ спрямована на формування навичок і вмінь роботи з текстом, включаючи пошук, осмислення та узагальнення інформації, її класифікацію й порівняльний аналіз, провадження професійної дискусії з обґрунтуванням своєї позиції, анотування та реферування, підготовку й презентацію особистого проекту (Project) з використанням додаткової спеціальної інформації. Робота у розвитку комунікативних і творчих здібностей в межах даної теми посилює мотивацію студентів та їх професійну орієнтацію, а також готує їх до самостійної роботи з науковим текстом. У цій же частині надані додаткові тексти, змістовно пов’язані з основним, які розширюють професійну свідомість та компетенцію студентів. Такі тексти призначені для розвитку навичок «швидкого читання» та вміння знаходити в тексті певну інформацію, що і є метою професійно-орієнтованого читання.

Частина Conversational Practice спрямована на розвиток навичок діалогічної мовленнєвої діяльності за допомогою тематичних моделей, зразків, найбільш типових ситуативних діалогів та мовних кліше.

Частина словотворення Word Building охоплює майже всі випадки активного словотворення у сучасній англійській мові й також містить багато вправ.

Наприкінці кожного уроку подані вправи на повторення тих граматичних тем, що вже були пройдені в попередніх уроках.

Заключний розділ Enjoy Yourself містить цікаву інформацію лінгвокрєзнавчого характеру, кросворди, жарти, тести тощо.

У кінці підручника подані довідкові матеріали, що узагальнюють найбільш важливі явища фонетичного, граматичного та словотворчого характеру. Ця частина також містить невеликий розмовник найбільш типових ситуацій спілкування з фрагментами діалогів та мовних кліше.


U N I T 1

 

Grammar: Sentences with the verbs to be, to have

Construction there + to be

Degrees of Comparison of Adjectives and Adverbs

Nouns: Countable and Uncountable; Plural and Singular

Indefinite (Simple) Tense

Text: From the History of Railways: 200 Years of Progress

Word Building: -er (-or), -ion (-sion, -tion, -ation), -ist, -ant (-ent), -able (-ible)

 

READING RULES

a e i, y u o

відкритий склад (I)

[ei] make [i:] tree [ai] lie, cry [ju] duke [oʊ] note

закритий склад (II)

[æ] cat [e] bed [i] bit, mystery [ʊ], [ʌ] put, cut [ɒ] dog

Exercise 1 Read the following words.

1. Blame, pale, mate, sake, make, fat, van, sane, name, bad, late, ale, plan, stamp, lad, fame, sand, lamp, man, ape, wake, mad, gate, gave, take, sad, came, behave, amaze, same, dam.

2. Eve, me, net, lend, bet, be, left, let, best, slept, met, sea, mete, spend, Pete, eke, men, fee, red, below, desire, degree, express.

3. My, size, tip, style, fit, type, time, system, mine, fine, side, lift, stick, bye, pit-stop, dive, tin, glide, write, gin, miss, pine, pipeline, sin, tint, sink, hide, which, why, write, mystery, virus, typist.

4. Mute, nude, hut, but, cut, mud, use, dust, fuse, tune, gun, cup, stuff, due, tube, cute, dumb, hue, sue, shut, Dutch, jump, shy, fun, duke, during, furious, refuse, curious, duty.

5. So, no, go, smoke, cost, stone, sole, zone, lot, stop, not, on, dome, scope, sock, vote, note, spoke, alone, rock, role, bottle, wrote, joke.

 

[oʊ] Oh, no, don’t go home alone.

Nobody knows how lonely the road is.

[i:] A sailor went to sea to see what he could see.

But all he could see was sea, sea, sea.

GRAMMAR

Sentences with the Verbto be

(Речення з дієсловом to be)

PRESENT PAST FUTURE
I am (I’m)

was

will (’ll) be

he, she, it is (he’s)
you, we, they are (you’re) were

NEGATIVE

I am not (I’m not)

was not (wasn’t)

will not (won’t) be

he, she, itis not(isn’t)
you, we, they are not (aren’t) were not (weren’t)

INTERROGATIVE

Am I ...?

Was I,he, she, it ...?

Will yoube...?

Is he(she, it) ...?
Are you (we, they) ...? Were they, we, you ...?

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 347; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!