Конфлікт інтересів посадових осіб акціонерного товариства.Інформація з обмеженим доступом

 

1. Що собою являє конфлікт інтересів?

1.1. це неспівпадання інтересів органів управління акціонерного товариства;

1.2. це ситуація, коли діяльність АТ суперечить інтересам держави;

1.3. це ситуація, в якій посадова особа органу управління АТ має особисту зацікавленість, що не відповідає або навіть суперечить інтересам, діловій репутації чи діяльності АТ;

1.4. усе вищеназване.

 

2. Яке із нижченаведених стверджень не характеризує ситуацію, в якій може виражатися суперечність між особистими інтересами особи і її інтересами, як посадової особи, що має діяти на благо товариству:

2.1. посадова особа матиме зиск від ситуації, що склалася (укладання угоди, затвердження проекту);

2.2. внаслідок дій посадової особи у товариства підвищується діловий рейтинг;

2.3. внаслідок дій посадової особи Товариство не зможе досягнути результату, що більш за все відповідає інтересам Товариства;

2.4. внаслідок дій посадової особи постраждає ділова репутація Товариства, або честь та гідність самої посадової особи чи інших посадових осіб.

 

3. Що лежить в основі конфлікту інтересів?

3.1. суперечність між особистими інтересами та інтересами Товариства;

3.2. зацікавленість посадової особи;

3.3. зацікавленість Товариства;

3.4. невідповідність інтересів посадової особи умовах зовнішнього середовища.

 

4. Коли виникає конфлікт інтересів:

4.1. коли має місце підвищена зацікавленість, тобто така, що виходить за рамки звичайного інтересу до справи, обумовленого займаною посадою;

4.2. коли має місце підвищена зацікавленість, тобто така, що виходить за рамки звичайного інтересу до справи, обумовленого вимогами АТ;

4.3. коли має місце знижена зацікавленість, тобто така, що виходить за рамки звичайного інтересу до справи, обумовленого займаною посадою;

4.4. коли має місце знижена зацікавленість, тобто така, що виходить за рамки звичайного інтересу до справи, обумовленого вимогами АТ.

 

5. Послідовність дій при виникненні конфлікту інтересів має такий вигляд:

5.1. виникнення – повідомлення – розкриття інформації – обговорення – ухвалення рішення – реалізація справ;

5.2. повідомлення – розкриття інформації – виникнення – обговорення – ухвалення рішення – реалізація справ;

5.3. виникнення – обговорення – розкриття інформації – повідомлення –ухвалення рішення – реалізація справ;

5.4. виникнення – розкриття інформації – обговорення – ухвалення рішення – повідомлення – реалізація справ.

 

6. На якому етапі може виникнути конфлікт інтересів?

6.1. до моменту призначення чи обрання посадової особи, до моменту першого обговорення справи (угоди, проекту);

6.2. після призначення чи обрання посадової особи, після обговорення справи (угоди, проекту);

6.3. після ухвалення рішення по справі (угоді, проекту);

6.4. на будь-якому етапі.

 

7. Що передбачає етап обговорення:

7.1. обговорення справи (угоди, проекту);

7.2. обговорення того, чи допускає товариство існування конкретного конфлікту інтересів;

7.3. обговорення наслідків конфлікту, що виникає між посадовими особами і акціонерами;

7.4. обговорення причин конфлікту між посадовими особами і акціонерним товариством.

 

8. Кого має повідомити посадова особа, у якої виникла підвищена зацікавленість у справі (угоді, проекту):

8.1. акціонерів, які володіють більш ніж 10% голосів;

8.2. відповідний орган управління;

8.3. окрему посадову особу (секретаря чи голову органу управління);

8.4. загальні збори акціонерів.

 

9. З яких частин складається рішення на етапі ухвалення?

9.1. характеристика конфлікту інтересів, що виник в акціонерному товаристві;

9.2. висновок про причини конфлікту інтересів;

9.3. висновок органу про те, чи є конфлікт інтересів взагалі;

9.4. висновок про те, яким чином мають діяти особи та товариство у ситуації, що склалася;

9.5. Ваш варіант відповіді.

 

10. В якому з документів АТ зазначається обов’язок конкретної посадової особи щодо дотримання положень про конфлікт інтересів:

10.1. Положення про Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію;

10.2. положення про посадових осіб;

10.3. договір з посадовою особою;

10.4. зобов’язання посадової особи щодо конфлікту інтересів.

 

11. Який з документів АТ містить основні принципи поведінки посадових осіб органів управління, принцип розкриття інформації про існування конфлікту інтересів на етапі обрання:

11.1. Положення про Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію;

11.2. положення про посадових осіб;

11.3. договір з посадовою особою;

11.4. зобов’язання посадової особи щодо конфлікту інтересів.

 

12. На які дві групи поділяється інформація за режимом доступу?

12.1. відкрита і закрита;

12.2. відкрита і інформація з обмеженим доступом;

12.3. конфіденційна і таємна;

12.4. відкрита інформація і конфіденційна.

 

13. Ким ініційована публікація квартальних звітів, інформації про продукцію підприємства?

13.1. державою;

13.2. власником;

13.3. зацікавленими особами;

13.4. контролюючими органами.

 

14. До якого виду поширення інформації належить персональне повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів, надання якого передбачене Законом України „Про акціонерні товариства”?

14.1. поширення шляхом публікації в офіційних друкованих виданнях;

14.2. поширення через засоби комунікацій;

14.3. безпосереднє надання на запит зацікавлених осіб;

14.4. поширення сучасними засобами.

 

15. Конфіденційна інформація – це:

15.1. відомості, пов’язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, що не є державною таємницею та розголошення яких може завдати шкоди його інтересам;

15.2. відомості, які становлять державну та іншу, передбачену законодавством таємницю, та їх розголошення завдає шкоди особі, суспільству, державі;

15.3. відомості, які знаходяться у володінні, користуванні чи розпорядженні особи, поширюються за її бажанням та відповідно до встановлених нею умов та правил;

15.4. відомості, які поширюються особою за допомогою різних засобів комунікацій.

 

16. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України „Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці” комерційну таємницю не становлять:

16.1. інформація за всіма встановленими формами державної звітності, документи про сплату податків, документи про платоспроможність;

16.2. установчі документи;

16.3. відомості про чисельність та склад працюючих, їх зарплату;

16.4. відомості, що відповідно законодавства підлягають розголошенню;

16.5. усе вищенаведене.

 

17. Який з державних органів визначає відповідальність за розголошення відомостей, які становлять комерційну таємницю підприємства, і порядок охорони цих відомостей:

17.1. Президент;

17.2. Кабінет Міністрів України;

17.3. Верховна Рада України;

17.4. судові органи.

 

18. Який з документів АТ, що регулюють інформацію з обмеженим доступом, визначає основні принципи діяльності товариства – відкритість та прозорість, право акціонерів на отримання відкритої інформації про товариство, обов’язок акціонерів та посадових осіб щодо збереження інформації з обмеженим доступом:

18.1. Статут;

18.2. положення про посадових осіб;

18.3. положення про інформацію в АТ і порядок її надання;

18.4. договір з посадовою особою;

18.5. зобов’язання посадової особи щодо інформації з обмеженим доступом.

 

19. Який з документів АТ містить обов’язок конкретної посадової особи щодо нерозголошення інформації з обмеженим доступом:

19.1. Статут;

19.2. положення про посадових осіб;

19.3. положення про інформацію в АТ і порядок її надання;

19.4. договір з посадовою особою;

19.5. зобов’язання посадової особи щодо інформації з обмеженим доступом.

 

20. Які інші документи, окрім наведених вище, регулюють інформацію з обмеженим доступом?

20.1. перелік конфіденційної і таємної інформації;

20.2. перелік осіб, що мають право доступу до конфіденційної та таємної інформації;

20.3. журнали обліку інформації з обмеженим доступом, інструкція з діловодства щодо такої інформації;

20.4. Ваш варіант відповіді.

 

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 201; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!