Моделі торгової політики та їх сутність.Поява теоретичних моделей пов’язана з процесами регіональної економічної інтеграції у 60-70х. До них відносять:

-Теорія тарифів

Головним інструментом зовнішньоторговельної політики виступає митний тариф, що складається з конкретних ставок митних зборів, які нараховуються при імпорті або експорті товару.

Митні тарифи виконують три основні функції:

фіскальну — забезпечують поповнення доходної части-ни державного бюджету та поліпшують стан платіжно-го балансу;

протекціоністську — захищають національних вироб-ників від іноземної конкуренції;

балансуючу — запобігають небажаному експорту то-варів, внутрішні ціни яких нижчі від світових.

-Теорія митних союзів. Митний союз є одним з п'яти етапів інтеграції. Згідно з критерієм ускладнення організаційної форми об'єднання місце митного союзу визначається так: преференційні угоди, зони вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз. Одним із засновників теорії митного союзу є Дж. Вінер.

Дж. Вінером визначені два ефекти — ефект розширення торгівлі (trade creation) та ефект згортання торгівлі (trade diversion). Виникнення ефекту розширення торгівлі (trade creation) пов'язано з тим, що за умов інтеграційного об'єднання внаслідок лібералізації відносин між членами такого угруповання збільшуються внутрішні товаропотоки. Виникнення ефекту згортання торгівлі (trade diversion) зумовлено тим, що практика протекціонізму, яка застосовується країнами-членами інтеграційного об'єднання, зменшує торгівлю з третіми країнами.

Ефект розширення торгівлі виявляється тоді, коли економічно обґрунтованим (з огляду на більш ефективне використання ресурсів та нижчі витрати виробництва) є надходження певного товару з інших країн інтеграційного об'єднання, ніж виготовлення такого продукту у межах національної системи господарювання. За зазначених умов дія ефекту розширення торгівлі — позитивна.

Обидва ефекти діють разом, тому загальний результат участі певної країни в інтеграційному процесі визначається через зіставлення приросту / зниження добробуту країни, а саме, в абсолютному вимірі ефект розширення торгівлі має перевищувати ефект згортання торгівлі.

-Теорії економічних та митних союзів.Теорію економічної інтеграції та, зокрема, митних союзів розробив канадський вчений, представник нового класицизму чиказької школи економіки Джекоб Вайнер. Згідно з його теорією митного союзу внаслідок укладення між країнами угоди про митний союз, яка усуває тарифи у взаємній торгівлі між ними, в економіці вини­кають два типи ефектів:

1) статичні ефекти (static effects) — економічні наслідки, які виявляються негайно після утворення митного союзу як його безпосередній результат;

2) динамічні ефекти (dynamic effects) — економічні наслідки, які виявляються на віддаленіших стадіях функціонування митного союзу.

-Загальні теорії міжнародної економічної інтеграції

Зараз в світовій практиці превалюють теорії відкритої економіки. Вони ефективно працють в зрілих економіках. Для країн, що розвиваються необхідні селективні підходи. Для перехідних економік необхідна певна поступовість та етапність у лібералізації та переході до відкритої економіки.

 

Принципи та етапи міжнародної економічної інтеграції.

Процес міжнародної економічної інтеграції обумовлений розвитком і поглибленням міжнародного поділу праці, в результаті чого національні економіки "переплітаються" і "взаємопроникають". Очевидною стає економічна взаємозалежність країн і народів. Все тіснішими стають регіональні зв'язки.

Принципи міжнародної економічної інтеграції: збереження суверенітету країн-інтегрантів, визнання рівноправності, збереження статусу суб’єкта міжнародних економічних відносин

Сьогодні інтеграційні процеси в світі досягли досить високого рівня розвитку, вони охопили більшість країн планети, але всі інтеграційні об'єднання проходять, як правило, в своєму розвитку однакові етапи.

Підготовчий етап - етап, на якому країни підписують преференційні угоди, що передбачають надання більш сприятливого режиму один одному в торгівлі. Митні тарифи можуть зберігатися, при цьому відсутні будь-які міждержавні органи управління. Зона преференційної торгівлі – початкова стадія регіонального інтеграційного процесу. У зоні преференційної торгівлі лібералізують торговельні відносини між собою, усуваючи перепони в торгівлі деякими (але не всіма) товарами та послугами. На цій стадії ще не відпрацьовано єдиний механізм оподаткування при перетині товаром кордону, діють різні митні правила. Квоти для імпорту товарів з країн-партнерів можуть бути розширені, але не ліквідуються цілком. Полегшуються умови для руху факторів виробництва, наприклад, для пересування робочої сили, але й тут можуть бути обмеження.

На цій стадії сьогодні перебуває переважаюча більшість регіональних інтеграційних у групувань світу, в тому числі СНД.

Зона вільної торгівлі - це такий рівень інтеграції, при якому країни-учасниці домовляються про повне взаємне скасування митних тарифів і квот у торгівлі між собою. У той же час кожна держава проводить свою власну торгово-економічну політику щодо третіх країн. У вільному торговельному просторі всі бар'єри на шляху торгівлі усунені, В ньому не допускаються ніякі дискримінаційні податки, квоти, тарифи, інші торговельні бар'єри.

Митний союз - це етап, на якому країни-члени об'єднання не тільки ліквідують митні тарифи та квоти всередині союзу, а й встановлюють єдині митні тарифи щодо третіх країн. У цьому головна відмінність митного союзу від зони вільної торгівлі. Митний союз, як і вільний торговельний простір, усуває бар'єри в торгівлі товарами серед країн-учасниць. Але, крім цього, митний союз передбачає спільну торговельну політику по відношенню до країн, що не входять до митного союзу.

Загальний ринок - етап, на якому країни домовляються про свободу руху не тільки товарів і послуг, але і факторів виробництва, капіталу і робочої сили. Свобода міждержавного пересування під захистом єдиного зовнішнього тарифу вимагає більш високого рівня міждержавної координації економічної політики. Така координація здійснюється на періодичних нарадах глав держав і урядів країн-учасниць, значно частіших зустрічах керівників міністерств фінансів,центральних банків та інших економічних відомств. "Спільний ринок"ЄЕС — найбільш яскравий, але не єдиний приклад економічної ефективності митного союзу.

Економічний союз - це більш розвинений етап інтеграції, коли на додаток до того, що є в рамках загального рику, відбувається узгодження, координація економічної політики країн-учасниць шляхом періодичних зустрічей, нарад глав держав і урядів, керівників різних міністерств.

Повна економічна інтеграція - це етап, який поєднує всі розглянуті етапи інтеграції плюс проведення єдиної економічної політики всіма країнами-учасницями угруповання, що вимагає уніфікації правового законодавства в межах даного інтеграційного союзу. Повна економічна інтеграція передбачає загальну для всіх країн-учасниць валютну політику, тобто єдину валютну систему з єдиними валютними відносинами і єдиним валютним механізмом: єдину валюту, єдині правила регулювання валютних курсів, загальний центральний банк.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 339; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!