Аналіз обсягу, структури й асортименту продукціїТема 5 - Аналіз обсягу випуску і реалізації продукції 1  Завдання, об’єкти, інформаційні джерела та етапи аналізу 2 Аналіз обсягу, асортименту та структури продукції 3 Аналіз якості продукції 4 Аналіз ритмічності виробництва 5 Аналіз обсягу реалізації продукції 6 Аналіз факторів та резервів росту обсягу виробництва та реалізації продукції  

Задачі, етапи та інформаційні джерела аналізу

Задачі аналізу

1 Оцінка ступеня виконання плану, причин невиконання плану з обсягу випуску та реалізації продукції

2 Визначення тенденцій розвитку підприємства

3 Обґрунтування планів підприємства на майбутнє

4 Пошук резервів збільшення обсягу випуску і реалізації

 

Інформаційні джерела

1 Поточні й оперативні плани з обсягу випуску і реалізації продукції (плановий відділ, відділ збуту)

2 Форма №1-П (річна звітність). Звіт промислового підприємства про випуск продукції (плановий відділ).

3 Пояснювальна записка до річного звіту про діяльність підприємства (плановий відділ, бухгалтерія)

4 Картки складського обліку готової продукції (склад або бухгалтерія)

5 Відомість по обліку відвантаженої продукції (відомість № 16)

6 Звіти по реалізації продукції (відділ збуту)

 

Об'єкти аналізу

1 Обсяг виробництва і реалізації продукції у цілому та за асортиментом

2 Показники релевантного ряду обсягу виробництва продукції (критичний обсяг, оптимальний обсяг, максимальний обсяг)

3 Якість товарної продукції

4 Структура товарної продукції

5 Ритмічність виробництва та реалізації продукції

6 Резерви зростання обсягу випуску та реалізації продукції

 

Обсяг виробництва та реалізації продукції можливо відображати у натуральних, умовно-натуральних, вартісних вимірниках. Узагальнюючи показники обсягу виробництва та реалізації обчислюють у вартісному виразі в оптових цінах.

Основними показниками обсягу виробництва є товарна та валова продукція, останній формується на базі визначення валового обігу та внутрішньовиробничого обігу.

Валовий обіг (ВО) – вартість усієї виробленої підприємством продукції, робіт, послуг у певному періоді, призначеної як для реалізації, так і для власного споживання.

Внутрішньовиробничий обіг (ВВО) – продукція підрозділів підприємства, яка призначена для власного споживання. Включає продукцію (роботи. послуги) допоміжних виробництв (гаряча вода, пар, повітря, роботи з поточного ремонту, вартість малоцінних предметів, оснастки) та продукцію основних виробництв, яка передається з цеху в цех для подальшої обробки та складання (деталі, вузли, напівфабрикати)

Валова продукція (QВАЛ) розраховується як різниця між валовим обігом та внутрішньовиробничим обігом у порівняних цінах.

Товарна продукція (Q) – вартість усіх вироблених у певному періоді та призначених для реалізації на сторону готових виробів, робіт, послуг, розраховується як:

                      Q = Q ВАЛ  НЗП                             (5.1)

де  НЗП – зміна за період залишків незавершеного виробництва

     Визначається обсяг товарної продукції як в дійсних цінах, так і у порівняних цінах (Q n )

                                                              

Етапи аналізу

1 Аналіз обсягу, структури й асортименту продукції

2 Аналіз ритмічності виробництва

3 Аналіз якості продукції

4 Аналіз у системі маркетингу (аналіз попиту, стану ринку та обсягу реалізації продукції)

5 Пошук резервів підвищення обсягу випуску і реалізації продукції

6 Обґрунтування планів по випуску і реалізації продукції на майбутні періоди

 

Аналіз обсягу, структури й асортименту продукції

Аналіз обсягу виробництва починається з оцінки динаміки обсягу виробництва товарної продукції, при цьому розраховують базисні та ланцюгові темпи росту та приросту, середньорічний темп росту (приросту) обсягу виробництва. Розрахунки виконують виходячи з обсягу випуску товарної продукції у порівняних цінах.

Далі оцінюють виконання плану за обсягом та асортиментом. Виконання плану за обсягом (ВП Q ) розраховують виходячи з планових цін на продукцію:

,                            ( 5.2)

,                            (5.3)

 

де Q ф-пл – фактичний обсяг товарного випуску у цінах плану;

Q пл – плановий обсяг товарного випуску;

Vi ф – фактичний обсяг випуску у натуральному вимірі за і-м виробом;

Ці пл – оптова ціна і-го виробу за планом.

     Оцінку виконання плану за обсягом доповнюють аналізом асортименту.    

На першому етапі оцінюють виконання плану по обсязі випуску і реалізації продукції, виконання плану по асортименті. Для розрахунку відсотків виконання плану – ВП, обсягу випуску – товарної продукції розрахунок товарного випуску виконують у цінах плану.

 

Аналіз асортименту

Асортимент – це перелік найменувань продукції, що випускається, із вказівкою обсягу випуску по кожному виробу.

Аналіз виконання плану з асортименту виконується за допомогою методу найменшого відсотка і методу середнього відсотка.

 

За методом найменшого відсоткавиконання плану з асортименту (ВПас) приймається на рівні найменшого з усіх виробів відсотка виконання плану з обсягу (ВПі min)

 

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 53; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!