Експлуатаційні показники роботи автомобільного транспорту

Тема 14: ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОН- ТУ ДОРОЖНІХ МАШИН  

Показники механізації дорожніх машин

Показники механізації дорожніх робіт:

 – рівень механізації будівельних робіт (%):

,

де VМ – об’єми робіт, виконані механізованим способом;

V – загальний об’єм робіт за той же період;

 – механоозброєність виробництва:

,

де СМ – сумарна вартість машин і механізмів;

V – загальний об’єм робіт, що виконуються власними силами;

енергоозброєність будівництва:

,

де W – сумарна потужність силового обладнання;

V – загальний об’єм робіт;

 – енергоозброєність праці:

,

де W – сумарна потужність силового обладнання;

Ч – середньоспискова чисельність працівників.

 

Директивні норми виробітку

Норми виробітку дорожніх машин розробляються на плановий рік із розбивкою по кварталах. Для розробки директивних норм використовуються звітні дані за попередні роки в маш-год і в натуральних показниках. Норми виробітку затверджуються власником майна на одну середньоспискова машину. Для ковшових машин норми виробітку затверджуються із розрахунку на 1 м3 місткості ковша. Ці норми використовуються при плануванні ТО і ПР, а також при плануванні механізації робіт.

 

Вибір типів дорожніх машин

Вибір типів дорожніх машин здійснюється в залежності від видів і способів виконання робіт. У зв’язку із застосуванням потокового методу виконання робіт спочатку розраховують необхідну кількість ведучих машин і, виходячи з їх продуктивності, розраховують необхідну кількість додаткової техніки. При цьому продуктивність ведучої машини повинна бути повністю використана.

 

Види продуктивності дорожніх машин

Види продуктивності дорожніх машин:

 – конструктивна  –  враховує  тільки  конструктивні  особливості машин;

 –  технічна – враховує час технічних перерв;

 –  експлуатаційна  –  враховує час технічних і експлуатаційних перерв.

Максимальна теоретична продуктивність – конструктивна, а мінімальна (реальна) – експлуатаційна.

При плануванні роботи дорожньої техніки враховується експлуатаційна продуктивність, норми часу, що відповідають експлуатаційній продуктивності, зведені в єдині норми і розрахунки.

 

Методи розрахунку необхідної кількості дорожніх машин

ПРИКЛАД 1

Розрахувати необхідну кількість скреперів для будівництва земляного полотна, якщо об’єм земляних робіт 320 тис. м3. Термін виконання робіт – 2 місяці. Режим роботи однозмінний. Коефіцієнт використання змінного часу 0,86. Кількість непогідних днів – 15. Дні ремонту техніки – 6. Інші простої – 1 день. Норма часу на 1 виміру роботи (100 м3) НЧ=1,7 мото-г.

V=320 тис. м3

Д=2 міс.

КЗМ=1

КГ=0,86

ДН=15 дн.

ДР=6 дн.

ДІН=1 дн.

НЧ=1,7 мото-г

М – ?

1) Розрахунок продуктивності 1 машини за зміну тривалістю 8 год.:

м3

2) Розрахунок кількості робочих змін:

зм.

3) Розрахунок продуктивності 1 машини за плановий період:

м3

4) Розрахунок необхідної кількості машин:

машина.

 

Експлуатаційні показники роботи автомобільного транспорту

Роботу вантажних автомобілів характеризують наступні техніко-економічні показники:

 – коефіцієнт випуску автомобілів на лінію (αβ) рівний відношенню авто-днів у експлуатації до авто-днів спискового числа автомобілів; авто-дні в експлуатації являються являють собою фактичні дні в експлуатації з врахуванням простою автомобілів у ремонті, неробочих днів і всіх інших простоїв по організаційним і технічним причинам;

 – коефіцієнт використання пробігу (β) – відношення пробігу автомобіля з вантажем до загального пробігу;

 – час знаходження автомобіля в наряді (ТН) – час роботи автомобіля на лінії з моменту виїзда із гаражу до моменту повернення в гараж, год;

 – технічна швидкість руху (VТ) – швидкість руху автомобіля, км/год;    

 – коефіцієнт використання вантажопідйомності (γ) – відношення фактичного завантаження автомобіля до його номінальної вантажопідйомності;

 – час простою автомобіля під навантаженням і розвантаженням на одну поїздку з вантажем (tН.Р.), год;

 – довжина поїздки з вантажем (lБ), км.

Продуктивність в тоннах і тонно-км розраховується окремо по автомобілям і причепам.

 

 

Добова продуктивність на середньоспискова авто-тонну:

в тоннах:                      ,

де q – вантажопідйомність автомобіля, т;

в тонно-км:                  .

Використання вантажних автомобілів у будівництві характеризується показниками річної продуктивності в тоннах і тонно-км на одну середньоспискова авто-тонну. Ці показники щорічно затверджуються дорожніми організаціями і являються директивними.

Кількість автомобілів для перевезень будівельних вантажів визначають шляхом ділення об’єму перевезень в тоннах або вантажообігу в тонно-км на продуктивність одного автомобіля за той же період.

 

ПРИКЛАД 2

Розрахувати кількість вантажних автосамоскидів МАЗ-503 для перевезення 240 тис. тонн асфальтобетонної суміші на протязі 180 календарних днів.

Встановлені наступні техніко-економічні показники:

ТН=10 год

VТ=30 км/год

tН.Р.=0,23 год

αβ=0,48

γ=1,0

lГ=12 км

АСП – ?

1) Визначення добової продуктивності автомобіля в тоннах:

т

2) Продуктивність одного спискового авто за плановий період дорівнює добутку добової продуктивності на число календарних днів в періоді і на коефіцієнт випуску автомобілів на лінію, тобто:

,

де ДК – кількість календарних днів.

т

 

3) Спискова кількість автомобілів визначається діленням планового об’єму перевезень в тоннах на продуктивність одного спискового авто за плановий період, тобто:

автомобілів.

При розрахунках слід передбачувати резерв автомобілів для виконання строкових і разових перевезень, які виявляються в процесі роботи.

 

Планування автомобільних перевезень

Основним початком планування перевезень являється визначення загального об’єму транспортних робіт, які встановлюються в наступному порядку: визначається номенклатура вантажів, підлягаючих транспортуванню, з розбивкою вантажів на групи і вказуванням необхідних типів транспортних засобів; проектуються окремі вантажні потоки, тобто встановлюється порядок транспортування окремої кількості вантажів між пунктами навантаження і розвантаження; встановлюється найбільш раціональний напрямок перевезень, величина і дальність перевезень.

Вибір типу рухомого складу обумовлюється структурою вантажних перевезень. Для транспортування каменю, щебеню, гравію, піску, грунту, асфальто- і цементобетонних сумішей планують автосамоскиди середньої і великої вантажопідйомності (при транспортуванні кам’яних матеріалів бажано використовувати автосамоскиди з причепами).

Пильні матеріали (мінеральний порошок, цемент) перевозять у спеціальних автомобілях (цементовозах).

Деревину, будівельні матеріали і конструкції, пиломатеріали і господарські грунти перевозять у бортових автомобілях середньої і великої вантажопідйомності по можливості використовуючи причепи.

Для перевезення рідкого і в’язкого бітуму у розігрітому стані необхідні автогудронатори.

На основі плану вантажообігу встановлюють такі показники: потреба в транспортних засобах, об’єм навантажувально-розвантажувальних робіт, чисельність транспортних робочих і фонд їх заробітної плати, собівартість перевезень та ін.

Автотранспортні підприємства (АТП) дорожніх організації зіставляють намічені об’єми перевезень вантажообігу по кожному роду транспортуємого вантажу з перевізними можливостями автомобільного парку кожної групи автомобілів. Перевізну можливість парку розраховують множенням середньоспискової кількості авто-тонно-днів на добову продуктивність по кожній групі автомобілів.

У випадку недостатньої перевізної спроможності необхідно шукати шляхи її підвищення. В першу чергу слід проаналізувати заплановані експлуатаційні показники і визначити шляхи їх покращення. Якщо це не дозволяє підвищити продуктивність автомобілів до потрібного рівня, тоді вирішується питання про залучення автомобілів із місцевих АТП загального користування для перевезення будівельних вантажів.

 

 


Для визначення окремих техніко-економічних показ­ників роботи автотранспорту використовують такі понят­тя, як автомобіле-дні перебування в господарстві, автомобіле-дні в роботі, середньоспискова кількість авто­мобілів і їхня вантажопідйомність.

Автомобіле-дні перебування в господарстві розрахову­ють підсумовуванням усіх календарних днів перебування кожного вантажного автомобіля в підприємстві протягом року, а автомобіле-дні в роботі — підсумовуванням днів їхньої роботи. Діленням автомобіле-днів перебування в господарстві на 365 визначають середньооблікову кількість автомобілів, а вантажопідйомність середньо-облікового автомобіля — діленням автомобіле-тонно-днів перебування в господарстві на 365.

Усі показники використання автотранспорту поділя­ються на три групи: інтенсивності, продуктивності і еко­номічності. До показників інтенсивності належать:

— коефіцієнт використання автопарку, який визнача­ють діленням автомобіле-днів перебування в господарстві на автомобіле-дні в роботі;

— середня технічна швидкість, яка є часткою від ділен­ня загального пробігу на час перебування в русі;

— середня експлуатаційна швидкість, яка є часткою від ділення загального пробігу на час перебування авто­мобілів у наряді;

— середня відстань перевезень 1 т вантажу, яку розра­ховують діленням вантажообігу в тонно-кілометрах на за­гальну кількість перевезеного вантажу (в т);

— середньодобовий пробіг автомобіля (в км), який виз­начають діленням загального пробігу автомобілів на авто­мобіледні в роботі.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 533; Мы поможем в написании вашей работы!
Мы поможем в написании ваших работ!