Загальна характеристика та основні можливості тлумачного словникаWikipedia («Вікіпедія») —найповніша енциклопедія у світі. Це унікальний між-народний інтернет - проект, що складається з 253 мовних проектів Вікіпедії, яким можна скористатись на сайті www.wikipedia.org. Серед них, найбільшу кількість має англійська Вікіпедія - 2,3 млн. статей. «Вікіпедія» стартувала 15 січня 2001 Проект створили вчений-філософ з університету штату Огайо Ларри Сэнгер і підприємець Джимми Уэйлс родом із Санкт-Петербурга, який проживає в штаті Флорида США. Одним з ноу-хау першого проекту було залучення авторів-добровольців до створення вивірених енциклопедичних статей, які потім могли б використовуватися всіма бажаючими. Однак робота йшла повільно, тому що написання й рецензування виявилося справою складною. Але увагу ентузіастів привернула комплексна інтернет-видавнича система Wiki, розроблена в 1995 р. програмістом з Портленда Уордом Каннингемом. Вона дозволяє підтримувати інтернет - сайти, інформацію на які можна редагувати й допов-нювати в онлайновом режимі. Учасник Wiki може внести зміни на будь-яку сторінку сайту, і їх відразу побачать всі відвідувачі. При цьому між сторінками активно розставляються гіперпосилання, від чого довідкова функція сайту поліпшується.


Програма вийшла вдалої. Назва wiki відбулося від гавайського wikiwiki - «дуже швидко». Поступово розробка вийшла за рамки базового програмного продукту й перетворилася в концепцію. Вікі - гіпертекстова інтернет - середовище, призначене для колективного редагування, нагромадження й структуризації текстової інформації.

На сьогодні у Вікіпедії 29 447 статей (не враховуючи зображень), означених як стаб. Це лише позначені статті, якими користується 12 572 людей всього Світу, та це число зростає кожен день.

4 квітня 2004: офіційно активовано українську частину вікіпедії (www.uk.wikipedia.org) з кількістю статей — 1000.

28 березня 2008 рокуукраїнська Вікіпедія вийшла на рівень 100 тисяч статей і посідає дев'ятнадцяте місце серед проектів іншими мовами (між Вікіпедіями мовою есперанто та турецькою мовою). Щодня в ній створюється близько 200 нових статей і редагується близько 1000 наявних; щомісяця число зареєстрованих дописувачів зростає більш ніж на 900. Для порівняння, англійська Вікіпедія налічує понад 2,3 млн. статей, німецька понад 700 тисяч та французька понад 600 тисяч статей, польська та японська 470 тис., російська, китайська приблизно 200 тис. За дотримуванням правил Вікіпедії спостерігають 14 адміністраторів.

Найкращими статтями української Вікіпедії є т. з. «Вибрані статті» і «Вибрані списки», обрані користувачами як ті, що відповідають високому рівню якості, викла-дання матеріалу, досконалості, нейтральності, об'єктивності та відповідності до нау-кових джерел. Є також окрема категорія «Добрі статті», які ще не досягають рівня «вибраних», однак можуть бути зараховані до одних із кращих статей української Вікі-педії. Відповідність статей до цих категорій вирішується голосуванням користувачів.

Статті, що, навпаки, поки що не відповідають належному рівню відносяться до категорії «Статті, які слід доробити».

Питання для самоконтролю:

1. Які основні можливості словникаLingvo?

2. Які можливості та призначення словника Wikipedia?Тема: Аналіз даних в середовищі табличного процесора.

План:

 1.Встановлення надбудов.

  2.Обчислення підсумків.

 3.Консолiдацiя даних.

 4.Пiдбiр параметру.                                                            

5. Таблицi пiдстановок.

6. Пошук рішення.                                                                                           

7. Сценарії.

8. Зведена таблиця.

Ι. Встановлення надбудов.

Деякi функцiї стають доступними тiльки пiсля встановлення додаткової програми – надбудови. Щоб загрузити надбудову слiд встановити вiдповiдну опцiю у дiалоговому вiкнi Надстройки, котре вiдкривається при виклику однойменної команди меню Сервис. Пiсля натиснення кнопки ОК та загрузки надбудов меню доповнюється вiдповiдними командами.

2. Обчислення підсумків.

При опрацюванні даних в Excel можна покласти велику долю роботи.

У Excel для автоматичного пiдрахування пiдсумкiв iснує команда Итоги меню Данные. Перед виконанням цiєї команди данi повиннi бути представленнi у виглядi списку.

Для пiдрахування пiдсумкової суми у полi списку Операция потрібно встановити функцiю Сумма, а також встановити стовпчик для пiдрахування пiдсумкiв, наприклад стовпчик Обiг. Для цьогопотрібно активiзувати в областi Добавить итоги по опцiю Обiг. По завершенню натиснути ОК.

У результатi таблиця буде доповнена рядками, що мiстять пiдсумковi значення для кожного продавця. У останнiй iз вставлених до таблицi рядкiв буде включена iнформацiя про загальний пiдсумок для усiх продавцiв.

Для обробки даних iз стовпцiв, вказаних у дiалоговому вiкнi Промежуточные итоги, можна використовувати так функцiї:Сумма, Кол-во значений, Среднее, Максимум, Минимум,

При виводi на друк кожну групу даних з пiдсумками можна розмiстити на окремiй сторiнцi. Для цього необхiдно встановити опцiю Конец страници между группами у дiалоговому вiкнi Промежуточные итоги.

3. Консолiдацiя даних.

Консолiдацiя виконується у тому випадку, якщо необхiдно пiдсумувати данi, у рiзних областях таблицi.

Пiдлеглi консолiдацiї данi можуть знаходитися на одному робочому листi, на рiзних листах та у рiзних книгах.

На листi для консолідованих даних слiд активiзувати комiрку, котра буде слугувати початком дiапазону пiдсумкiв.

Для консолiдацiї активiзуйте команду Консолидация меню Данные,  внаслiдок чого вiдкриється однойменне вiкно, у якому треба вказати адреси комiрок, що консолiдуються i вибрати необхiдну функцiю.

Перейдiть на лист з даними, що пiдлягають консолiдацiї i видiлiть перший дiапазон. Пiсля видiлення дiапазону натиснiть кнопку Добавить, у наслiдок чого зсилка на вказаний дiапазон з’явиться у полi Список диапазонов. Введiть у поле Ссылка адреси усiх дiапазонiв, що пiдлягають консолiдацiї.

У консолiдований дiапазон комiрок слiд включати i заголовки рядкiв, iнакше можна швидко загубити орiєнтацiю у таблицi.

У результатi активiзацiї вказаної опцiї мiж вихiдними даними та результатами консолiдацiї буде встановлено динамiчний зв’язок, забезпечуючий автоматичне обновлення даних.

Переваги консолiдацiї зi створенням зв’язкiв полягає у тому, що при виконаннi цієї операції проводиться структурування таблицi. Консолiдованi значення пiдраховуються на основi даних другого рiвня структури.

Якщо вихіднi данi i результати консолiдацiї знаходяться у однiй робочiй книзi, обновлення може здiйснюватися автоматично, а якщо у рiзних, його слiд виконувати за допомогою команди Связи меню Правка.

4. Пiдбiр параметру.

При обробцi табличних даних часто виникає необхiднiсть у прогнозуваннi результату на основi вiдомих вихiдних значень або, навпаки, у визначеннi того, якими повиннi бути вихiднi значення, дозволяючi отримати вказаний результат.

У цiй таблицi вказано розмiр вкладу (В1), термiн вкладу (В2) i процентна ставка (В3). Коефiцiєнт приросту визначений у комiрцi В4 за допомогою формули:

=(1 +В3)^В2

Сума виплат пiдраховується у комiрцi В5 за такою формулою:

=В4*В1

При змiнi значень розмiру вкладу, строку вкладу чи процентної ставки змінюється i значення суми виплат. Користуючись цiєю моделлю, можна встановити, як впливають вихiднi значення на кiнцевий результат.

5. Таблицi пiдстановок.

За допомогою таблиць пiдстановок користувач може оцiнити вплив декiлькох параметрiв на деяку величину. В Excel створювати таблицi пiдстановки дозволяє команда Таблица подстановки з меню Данные.

Перед викликом цiєї команди у комiрку робочого листа слiд ввести формулу, що вiдображає дослiджувану залежнiсть. Якщо створюється таблиця пiдстановки для однiєї змiнної, формула повинна мiстити зсилку на одну комiрку таблицi, у яку, при формуваннi таблицi пiдстановки, будуть пiдставлятися значення з списку. Якщо ж створюється таблиця для двох змiнних, формула повинна мiстити зсилки на двi комiрки.

Якщо таблиця пiдстановки створюється для дослiдження залежностi деякої величини в залежностi вiд одного параметру, список вихiдних значень можна розмiстити чи у рядку, чи у стовпчику. Якщо ж параметрiв два, значення одного з них повиннi знаходитись у стовпцi, значення другого – у рядку, а результати пiдрахунку – на перетинi вiдповiдних рядка та стовпчика.

6. Пошук рiшення.

Процедура пошуку рiшення дозволяє по заданому значенню результату знаходити множину значень змiнних, вдовольняючих заданим критерiям оптимiзацiї.

Перед запуском процедури пошуку рiшення вихiднi данi повиннi бути представленi у виглядi таблицi, яка мiстить формули, вiдображаючi залежностi мiж даними таблицi.

7. Сценарії.

Сценарiй – це множина вихiдних значень, на основi яких програма створює звiт.

Щоб створити звiт, спочатку слiд вiдкрити вiкно Диспетчер сценариев i видалити усi непотрiбнi сценарiї. Далi слiд натиснути кнопку Отчет. На екранi з’явиться дiалогове вiкно Отчет по сценарию, у якому належить визначити тип звiту за допомогою перемикачiв структура та свосводная таблица, а також вказати у полi Ячейки результата адреси комiрок, що належать для розмiщення результатiв пiдрахункiв.

 

8. Зведена таблиця.

Зведенi таблицi створюються на основi областi таблицi, цiлої таблицi або декiлькох таблиць. Зведену таблицю можна використовувати у якостi джерела даних для нової зведеної таблицi.

Таблицi, на основi яких будується зведена таблиця, повиннi містити заголовки рядкiв або стовпцiв, якi необхiднi для створення полiв даних.

Параметри зведеної таблицi встановлюються у вiкнi Параметры сводной таблицы. Це вікно вiдкривається у результаті активiзацiї команди Параметры з меню Сводная таблица однойменної панелi iнструментiв або при натисненнi кнопки параметри в четвертому дiалоговому вiкнi майстра зведених таблиць.

Питання для самоконтролю:

    1. Як виконати обчислення підсумків?
    2. Що таке консолідація даних?
    3. Як виконати консолідацію даних із кільох таблиць?

 

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 238; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!