Призначення та функції E-mailМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Чернівецький індустріальний коледж»

 

ІНФОРМАТИКА

Методичні вказівки для самостійного вивчення

Для І курсу

 

                                                                                                                                                          

 Виконала ст. гр.ВП-11

Зазубик Настя                                                                         Викладач коледжу                        

                   Подавець В.Г.

      Інформатика: методичні вказівки для самостійного вивчення для І курсу                Подавець В.Г. – Чернівці ЧІК, 2012

 

Укладач: Подавець В.Г. – інформатики Чернівецького  індустріального коледжу

 

 

Рецензент: Гандабура М.С. – викладач комп’ютерних дисциплін Чернівецького       

                                                    індустріального коледжу  

                                               

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії

природничо-математичних дисциплін

Протокол № від   

 

Схвалено Методичною радою Чернівецького індустріального коледжу       

 Протокол № від               2012р.

 

Відповідальний за випуск : Фокшек А.М.

 

 

Зміст

Вступ............................................................................................................................4

1. Основи створення комп’ютерних публікацій.....................................................5

2. Електронна пошта..................................................................................................9

3. Електронні словники і програми-перекладачі...................................................13

4. Аналіз даних у середовищі табличного процесора...........................................17

5. Введення даних і створення звітів......................................................................22

6. Просторовий дизайн веб-сторінок.....................................................................24

7. Правила безпечної роботи в Інтернеті..............................................................26

 

 

 

Вступ

Під час навчання в студентів має бути сформовано як теоретичну базу знань з інформатики, так і вміння й навички ефективного використання ними сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у навчально-пізнавальній та майбутній професійній діяльно­сті.

На вивчення дисципліни «Інформатика» за навчальним планом надається 80 годин, з них на самостійне вивчення – 15 годин.

Методичні вказівки побудовані таким чином, що їх можна використовувати для самостійного оволодіння тем, які надаються студентам на самостійне вивчення.

Теми дані на самостійне вивчення опрацьовані повністю. До кожної теми розроблений план та питання для самоаналізу, а також вказана використана література. Це дасть можливість студентам краще засвоїти навчальний матеріал самостійного вивчення.

 

 

Тема: Основи створення комп’ютерних публікацій.

План:

1. Поняття та види комп’ютерної публікації.

2. Засоби створення публікацій.

3. Інтерфейс програми MS Publisher.

4. Макети публікацій.

 

1. Поняття та види комп’ютерної публікації.

Публікація — документ, що оголошується всенародно (латинською Рubliсо). Донедавна публікаціями вважали документи, виконані по­ліграфічним способом. Тепер статус публікацій мають також електрон­ні документи, розташовані, зокрема, на веб-серверах, які можна пере­глядати за допомогою браузера.

Залежно від способу оприлюднення твору розрізняють друковані публікації і електронні. До друкованих публікацій відносять книжки, брошури, журнали, газети, бюлетені, буклети, листівки тощо. До електронних публікацій відносять документи, що розповсюджуються з використанням електронних носіїв даних(компакт-диски, дискети, флеш-носії тощо) або комп’ютерних мереж.

Тривалий час друковані публікації виготовлялися виключно в друкарні. І цим займалася ціла галузь виробництва – поліграфія. А підготовкою матеріалів до друку займалися видавництва. У багатотиражному виробництві так відбувається і сьогодні: видавництва готують макети книжок, журналів, газет і т.п, а підприємства поліграфії – друкують і за необхідності зшивають їх.

Разом з тим з широким розповсюдженням персональних комп’ютерів і високоякісних лазерних та струменевих принтерів, копіювальних апаратів набули розповсюдження так звані настільні видавничі системи.

  Комп'ютерні публікації— це публікації, створені за допомогою спеціальних комп'ютерних програм.

  1. Засоби створення публікацій.

До засобів створення публікацій відносять настільні видавничі системи. Ці системи мають апаратну та програмну складові. До апаратної складової належить персональний комп’ютер, пристрої друку(принтер, копіювальний апарат, плотер) і пристрої введення даних(сканери, графічні планшети), а до програмної – спеціальні програми підготовки макета публікації. Усе це може розміститися на столі користувача і тому ці системи отримали назву desktop publishing(з англ. настільні публікації), або настільні видавничі системи.

Настільні видавничі системи:


ü Професійного рівня:

· QuarkXPress.

· Frame Maker.

· Adobe PageMaker.

· Adobe InDesign.

ü Початкового рівня:

· Microsoft Publisher.

· PagePlus.

                                                                       


Можливості програми MS Publisher.

· Створювати та розповсюджувати професійно підготовлені матеріали та ділову документацію для друкування, розміщення їх в Інтернеті та використання в електронних листах;

· Створювати публікації, що містять тексти та ілюстрації, підготовлені в середовищах текстового та графічних редакторів, компонуючи ці матеріали та розміщуючи їх на різній кількості сторінок і колонок;

· Готувати оригінал-матеріали друкованої продукції(газети, журнали тощо);

· Розробляти нескладні веб-сайти та веб-сторінки.

 

  1. Інтерфейс програми MS Publisher

     Завантажується програма MS Publisher командою Пуск → Усі програми → Microsoft Office → Microsoft Office Publisher

                  Будова вікна програми відображається на мультимедійній системі.


1. Рядок заголовку програми.

2. Головне меню.

3. Панелі інструментів.

4. Область завдань з командами для створення публікацій.

5. Панель інструментів Об’єкти.

6. Горизонтальна і вертикальна лінійки.

7. Смуги прокрутки.

8. Робоча область(Монтажний стіл).

9. Бірки з номерами сторінок.


  1. Макети публікацій.

Виклад матеріалу супроводжується презентацією.

Макети – це шаблони публікації одного типу(одного змісту, призначення), які відрізняються між собою лише кольоровим чи шрифтовим оформленням об’єктів. Макет задає загальний вигляд(структуру) публікації.

Типи макетів комп’ютерних публікацій:

Ø Публікації для друку.Цей розділ містить макети публікацій, призначених для подальшого роздрукування.

Ø Веб-вузли та електронна пошта.Цей тип макетів призначений допомогти вам створити просту веб-сторінку або публікацію, призначену для відправки у формі електронного листа.

Ø Набори макетів.Цей розділ містить всі макети необхідної офісної документації, витримані в єдиному стилі.

Ø Порожні публікації.Якщо вас не задовольняють шаблони, створені професійними дизайнерами компанії Microsoft, і ви бажаєте відчути себе справжнім митцем, спробуйте створити публікацію на основі одного з порожніх бланків.

   У видавничій системі, на відміну від текстового процесора, окремі фрагменти тексту можна опрацьовувати як незалежні об'єкти. Усі тексти містяться в об'єктах-контейнерах, які називають написами (інші терміни — текстові блоки, текстові поля, поля). Саме ця властивість дає змогу комбінувати і зручно розташовувати на сторінці головні об'єкти публікації — графічні зображення і текстові фрагменти.

Елементи макета:

· Текстові поля(написи)– будь-який текст, розміщений у текстовій рамці, відображеній на екрані за допомогою пунктирних ліній.

· Елементи оформлення документа– векторні об’єкти, використовувані для оформлення комп’ютерної публікації: різноманітні візерунки, узори тощо.

· Малюнки(зображення, фотографії) –це підготовлені або відредаговані за допомогою графічного редактора растрові зображення, якість яких суттєво змінюється внаслідок масштабування.

       Для створення нової публікації виконують команду Файл →  Створити →  Нова публікація → Почати з макету → Публікації для друку.

       Для форматування напису призначене вікно Формат напису, яке можна викликати командою Формат напису із контекстного меню.

       Щоб змінити шрифт текстових полів публікації, в області завдань Параметри слід обрати посилання Шрифтові схеми. У наведеному списку Застосувати шрифтову схему вибрати потрібну.

       Для зміни вигляду елементів оформлення всього документа, в області завдань вибрати посилання Кольорові схеми.

       Щоб змінити макет публікації в області завдань вибирають Макети публікацій, а після цього у списку Застосувати макет вибрати новий макет.

       На останньому етапі створення публікації пунктирні лінії забирають командою Вигляд → Межі і направляючі.

           Файли, створенні програмою MS Publisher, мають стандартне розширення.pub.

 

Питання для самоконтролю  ( тести):

 

 

 

                                                

 

 

1. Я.М.Глинський «Інформатика»,  ст.239 – 245.

Тема: Електронна пошта

План:

Призначення та функції E-mail

Принцип дії

      3. Принцип роботи електронної пошти.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 272; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!