Тенденції розвитку соціальної структури в сучасній УкраїніБільшість західних соціологів вважає, що радянське суспіль­ство носило закритий характер, йому була властива станово-статусна структура.

Бага­то людей в радянські часи отримали освіту, підвищили своє місце у соціальній ієрархії.

Разом з тим, важко не погодитися, що радянському суспіль­ству була властива жорстко фіксована ієрархія: соціальна струк­тура радянського суспільства, її склад строго контролювалися партійними органами.

 Особливо пильно здійснювався контроль компартією за каналами вертикальної мобільності. Існували певні квоти на прийом до лав правлячої партії і посідання керів­них посад вихідців із певних соціальних та національних груп.

 Допускаючи певну свободу на початкових стадіях кар'єри, сис­тема ставала тим жорсткішою, чим ближче особа просувалася до високостатусних позицій.

У радянській системі соціальної мо­більності виключалася роль випадку, успіху, ринкової стихії. Просування визначалося рішеннями вищих інстанцій. Соціаль­ний організм поступово ставав малорухливим і закритим для переміщень.

Різкі зрушення в масовій свідомості в 80-ті рр. XX ст., зумов­лені горбачовською політикою "перестройки", серйозно підір­вали довіру населення до існуючих у Радянському Союзі прин­ципів формування і функціонування соціальної структури. Вони перестали виконувати свою стабілізуючу роль, що і при­вело до розпаду СРСР.

Як показала практика, відсутність авторитетної еліти і силь­ного середнього класу є одними із найголовніших проблем укра­їнського суспільства.

В стабільних суспільствах (США, Англія, Франція та ін.) вищий клас давно став спадковим.

Україна ж тільки за період новітньої історії пережила декілька значних хвиль соціальних пертурбацій і маргіналізації вищого класу.

У період революції 1917—1920 рр. (у Західній Україні в 1939 і 1944 рр.) із соціальної структури були "вибиті" дворянство і буржуазія, які становили еліту суспільства.

Можна сказати і про винищення сталінським режимом у 30-х рр. XX ст. української інтелігенції. Ті, що прийшли їм на зміну за новим сталінським наказом, втратили багато базо­вих якостей, притаманних цій соціальній групі. Як і нова полі­тична та бізнес еліта, нова інтелігенція відірвалася від того класу з якого вийшла, але не стала повноцінним представни­ком нового класу.

Ще одна хвиля маргіналізації настала на початку 90-х рр. XX ст.

Внаслідок переходу українського суспільства від соціа­лізму до капіталізму сталися серйозні зміни в соціальній струк­турі. У середині 80-х рр. різниця між бідними і багатими в на­шій країні була приблизно 5—7-ми кратною. За останні роки ця диференціація стала набагато вищою. Протягом короткого часу сформувався вищий клас власників (близько 3 %), а та­кож низи суспільства (близько 70 % населення).

Те, що одні заробляють більше за інших не є чимось обур­ливим.. Ба, більше країні, яка намагається позбутися соціа­лістичної зрівняйлівки потрібне сильне потрясіння, щоб ви рвати людей із летаргійного сну під гаслом "краще за гривню лежати, ніж за десять бігти". І велика різниця, в доходах може відіграти стимулюючу роль. Однак, це стається лише у тому випадку, коли держава встановлює чіткі закони, які диктують однакові, для усіх умови соціального зростання. На­приклад, у проведених у 1979 і 1988рр. соціологічними служба­ми на замовлення Конгресу США дослідженнях платників по­датків, що мають власний бізнес, серед іншого вивчалось таке питання: що сталося у 1988р. з тими платниками, які у 1979 р. опинилися у групі 20 % із найнижчими доходами. З'ясувалося, що за неповних дев'ять років 85 % із них піднялися до груп із середніми і вищими доходами, а 15% виявилися серед тих, хто має найвищі доходи! Ось які можливості для соціальної дина­міки створює ліберальна економіка.

В Україні ж вирішальну роль у становленні і розвитку при­ватного сектора економіки відіграють тіньові фактори, найго­ловніший з яких — використання владою свого службового становища.

"Нова еліта" сформувалася зі старої еліти, а також найріз­номанітніших вихідців із нижчих прошарків суспільства: ди­сидентів, нових бізнесменів, криміналітету тощо.

На думку сучасних російських соціологів Володимира Добренькова й Альберта Кравченка, новий вищий клас в Росії склався із таких груп населення: радянської номенклатури — 70 % , тіньових комерсантів, які почали свою бізнесову діяльність ще за часів СРСР, а також із різного роду кримінальних елементів — 15 % ; і ще 15 % становлять різного роду "спритники", які ви­явилися корисними або номенклатурі, або криміналітету.

Ма­буть, не буде великою помилкою вважати, що структура україн­ського вищого класу загалом така сама, як і в російського.

Більшість людей, які становили середній клас за радянських часів, здійснила низхідну мобільність і перетворилася на бідно­ту.

 За дослідженнями Київського міжнародного інституту соціо­логії, в 1998 р. близько 90 % населення України перебувало в ду­же скрутному матеріальному становищі: їм було складно купу­вати одяг і взуття, оплачувати комунальні послуги, а приблизно половині громадян України ледве вистачає грошей на їжу. До того ж, на відміну від старої бідноти (хворих на алкоголізм та різного роду декласованих елементів), нові бідняки є досить спе­цифічним соціальним класом. Вони мають доволі високий рівень освіти, володіють доволі престижними професіями — вчителі, інженери. Ці люди опинилися серед бідноти тільки за економіч­ним критерієм. Саме ця верства і поставляє за межі України величезну кількість економічних емігрантів, яких, за різними даними на 2006 р. нараховується від 3 до 7 млн осіб.

Серйозною проблемою для України є відсутність у ній силь­ного середнього класу. Наявність його в соціальній ієрархії розвинутих країн дозволяє їм зберігати стійкість і стабільність. Адже тоді соціальне напруження спаде не стільки завдяки силі репресивного апарату, скільки нейтральною позицією біль­шості. Середній клас демонструє нижчому класові взірці діяль­ності і життєвого укладу, які цілком реальні для них за певних умов. Якщо у США середній клас становить 70 % населення, у Німеччині — 65 % , у Чехії — 37, у Польщі — 33, то в Украї­ні — менше 10 % .

Очевидно правильніше буде сказати, що в сучасній Україні середній клас у традиційному для Заходу розумінні ще не склав­ся взагалі. Адже на Заході один із найголовніших критеріїв при виділенні середнього класу — дохід — тісно пов'язаний з іншими характеристиками: рівнем освіти, професійної підго­товки, місцем праці. В Україні нині рівень доходів і стиль життя дуже різні. Єдиним критерієм, який можна використовувати для виділення категорії населення України, яка претендує на приналежність до середнього класу, сьогодні є тільки рівень доходів.


 


Контрольні питання та завдання

1. Які Ви знаєте історичні типи стратифікації?

2. Назвіть критерії соціальної стратифікації.

3. Які Ви знаєте теорії соціальної стратифікації?

4. Чому нині зростає роль освіти, знань для підвищення соціального статусу?

5. Назвіть основні показники соціального розшарування. За якими ознаками конкретну людину можна віднести до пев ної соціальної страти?

6. Чим, відрізняються націоналістський і конфліктологічний підходи розуміння, соціальної нерівності?

7. Які види соціальної мобільності Вам відомі?

8. Чим. зумовлюється індивідуальна соціальна мобільність, а чим. групова? Наведіть приклади.

9. Які основні відмінності між закритим, і відкритим, су­спільствами? Як у них здійснюється, соціальна мобільність?

 

10. Які існують шляхи для вертикального переміщення, індивідів у суспільстві? Що заважає їм долати межі між соці альними прошарками під час соціальної мобільності?

11. У яких творах художньої літератури описано маргі­налів?

12. Що таке "процес міграції"?

13. Яким чином, виштовхування, притягання і шлях мі­грації впливають на формування міграційних потоків?

14. Що таке "канали вертикальної соціальної мобільнос­ті"?

15. Що таке "середній клас"? Чи існує в Україні середній клас?

16. У чому, на Вашу думку, полягають проблеми щодо ви­значення критеріїв соціальної стратифікації в Україні?


 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 151; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!