Японська модель корпоративного управління. Визначення кризового стану АТ. Корпоративні конфлікти.Японська модель корпоративного управління

Корпорації Японії - це самодостатні, універсальні, багатогалузеві економічні комплекси, що включають у свою структуру фінансові установи (банки, страхові і трастові компанії), торговельні фірми, а також виробничі підприємства, що охоплюють повний спектр галузей підприємства.

Сутнісною характеристикою даної моделі є акцент на банківський та міжкорпоративний контроль і представництво. Законодавство підтримує "кейрецу" (групи корпорацій, об'єднаних спільним володінням позиковими коштами і власним капіталом). Ключовий банк і кейрецу - це два основних елементи японської моделі, які одночасно дублюють і доповнюють один одного.

В японській моделі основними учасниками корпоративних відносин є ключовий банк, фінансово-промислова мережа, афілійовані корпоративні акціонери, правління, уряд.

Структура володіння акціями передбачає абсолютну перевагу афілійованих банків і корпорацій. Фінансові інститути контролюють більш ніж 70% акцій корпорацій, а представництво зовнішніх акціонерів незначне. Моніторинг діяльності переважно банківський і міжкорпоративний.

Широке використання корпораціями залучених коштів - одна з складових японських економічних досягнень. Тому обов'язковим членом корпорації є головний банк. Фінансування орієнтоване на контроль за прийняттям інвестиційних рішень. Рада директорів практично складається з внутрішніх учасників, кількістю до 50 осіб. Держава також може призначити свого представника.

Законодавча база скопійована з американської. Уряд через своїх представників традиційно впливає на стан фінансових ринків, на стандарти корпоративного управління, на поведінку фінансових організацій і корпорацій.

Вимоги до розкриття інформації досить жорсткі на відміну від західноєвропейської моделі. Корпорації повинні розкривати таку інформацію: піврічний звіт з інформацією про структуру капіталу, членів ради директорів, зарплати, відомості про передбачувані злиття, зміни в статуті, список 10 найбільших акціонерів корпорації.

Схвалення акціонерів вимагають такі питання: виплата дивідендів, вибори ради директорів, призначення аудиторів, внесення змін до статуту, злиття, поглинання.

Японські корпорації зацікавлені в довгострокових, переважно афілійованих акціонерах і учасниках. Річні збори акціонерів носять здебільшого формальний характер, і правління корпорації усі питання узгоджує заздалегідь.

Визначення кризового стану АТ

Кризовий стан АТ визначається недостатністю власного ліквідного капіталу забезпечити зростаючі боргові зобов’язання, неспроможністю менеджменту підприємства вжити заходів для нейтралізації негативних явищ, відсутністю обгрунтованої реструктуризаційної програми. Такий стан може залежати також від незбалансованості корпоративних інтересів власників підприємств і проявляється в основному як неплатоспроможність підприємства.

Корпоративні конфлікти

Під корпоративним конфліктом в АТ слід розуміти загострену суперечність між суб’єктами корпоративних правовідносин, яка полягає у діях хоча б однієї сторони конфлікту щодо досягнення та утримання одноосібного контролю над АТ з метою задоволення своїх майнових чи інших інтересів.

Так звані корпоративні конфлікти, які полягають в істотних розбіжностях, що виникають всередині товариства між його учасниками (акціонерами), а також між учасниками (акціонерами) і самим товариством в особі його органів управління, наразі є досить розповсюдженим явищем. Як правило, передумовою їх виникнення є дві складові – це перерозподіл влади, що полягає у різному баченні шляхів розвитку компанії, та, безумовно, перерозподіл майна, метою якого є привласнення сторонами конфлікту певних матеріальних благ (зокрема, отримання дивідендів, розпорядження майном і коштами товариства тощо). Корпоративний конфлікт є динамічним процесом та, як правило, у своєму розвитку проходить три стадії:

1. передконфліктна ситуація;

2. відкритий конфлікт, що включає етапи початку, розвитку і завершення конфлікту;

3. післяконфліктний період.

Саме на стадії відкритого конфлікту виникає необхідність у переданні спору на вирішення в судові або інші інстанції. Однак, оскільки в основі переважної більшості корпоративних конфліктів лежать істотні бізнес-інтереси їх учасників, нерідко сторони вдаються до застосування неправових методів захисту своїх прав, до рейдерства, активно залучаючи при цьому політичні сили, засоби масової інформації, силові структури.

Корпоративні конфлікти мають різноманітні форми, проте практично завжди вони завдають значних збитків не тільки товариству, а й самим учасникам конфлікту. Хоча, зазвичай, коли більшість учасників конфлікту втрачає, дехто, навпаки, отримує вагомі прибутки.

Несвоєчасне залучення кваліфікованих фахівців до вирішення існуючого корпоративного конфлікту найчастіше призводить до блокування роботи товариства, а в деяких випадках і до його фактичного знищення

 

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 248; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!