Технологія обробки інф-ції у ІС «Податки»Сис-ма зв’язку між всіма рівнями базується на застосуванні технології E-mail. У сис-мі функціонує Держ реєстр фіз. ос платників податків, яким надається ідентифікаційний номер. Розроблено понад 50 АРМ, що здійснюють обліково-розрахункові ф-ції; створено локальні мережі АРМ в областях.

АІС «Податки» забезпечує вдосконалення оперативності роботи; підвищення достовірності даних обліку та ефективності контролю; комплексний аналіз; повне і своєчасне інформування; скорочення паперового документообороту; швидкість і якість прийняття рішень.

 

 

Сис-ма інформаційного забезпечення ІС «Податки»

Інформаційне забезпечення ІС «Податки»- це стандартизовані та уніфіковані форми вхідної та вихідної документації, єдиний формалізований опис даних,єдина нормативно-довідкова інфор-ція(НДІ),що вкл.. с-му класиф-ції і кодування, єдині інструкції та правила обробки інфор-ції, єдина ієрархічна с-ма банків даних,їх захисту, санкціонованого доступу.

Стандартизація та уніфікація форм документів, єдина НДІ та єдині правила обробки інфор-ції є основою для ств.-ня єдиного інформаційного простору податкової служби, що дає можливість автоматизувати більш трудомісткі процеси щодо збору, обліку та обробки інфо-ції.

Всі довідники розробляються і підтримуються в актуальному стані централізовано в ДПАУ і разом з пакетами прикладних програм передаються на обласні  та районні рівні.

Таким чином, ІЗ податкової роботи вкл. Методичні і інструкційні матеріали, єдину с-му класиф-ї кодування і інформаційну базу.

Вся сукупність ІЗ вкл..

1.нормативно-довідкову інфор-ції загальнодерж. і галузевих класифікаторів(ЄДРПОУ, С-му позначень адмін..-тер.одиниць(СПАТО), загальний класифікатор галузей нар.гос-ва, укр..класифікатор форм власності(УКФВ), класифікатор організаційно-правових форм господарювання, с-ма позначень органів держ.управління, укр..стандартна галузева класифікація, укр.. бюджетна класифікація(УБК), укр.. класифікатор управлінських документів(УКУТ), класифікатор видів платників податків, класифікатор банківських установ)

2.нормативно-довідкові документи(розміри ставок податків,зборів та ін.. обов’язкових платежів; %-ва ставка НБУ; законм та зміни до них; інфор-ція в т.ч. додаткова про кожну ДПІ платників податків, банківські установи де є розрахункові рахунки платників, а також бюджетні рахунки платників)

3.вхідні документи – всі джерела виникнення (платник, банк,фін.орган) – 28 шт.(7 із банківських і 2 від фін.органів)

4.вихідні документи- це всі документи,що формуються в с-мі за доп. програми «Клієнт 3»(за формами звітності-для платників)

 

Зовнішні інформаційні зв’язки ІС «Податки»  

При формуванні АІС «Податки» виділяються наступні інформаційні взаємозв’язки:

а)в межах податкової с-ми між усіма рівнями ДПСУ(центральним,регіональним,місцевим)

б)взаємозв’язки з ін.. органами фін-го і нефін-го профілю(митними органами, фінансовими органами, банками, органами держ. виконавчої владина місцях, правоохоронними органами тощо).

Основними джерелами інформації для податкової роботи виступають:

1.платники податку(фіз.. і юр. особи)

2.банк

3.фін.органи(органи структури Мінфіну і Держказначейство-для бюджетних установ і організацій –платників податків).

Основними користувачами податкової інформації є: платники податку  (фіз.. і юр. особи),органи ДПСУ всіх рівнів,фінансові органи(органи структури Мінфіну і Держказначейство-для бюджетних установ і організацій –платників податків).

У випадку суттєвих правопорушень законодавства, інформація може надаватися до арбітражного(господарського) суду та податкової поліції.

Основними зовнішніми міжвідомчими інформаційними взаємозв’язками ДПСУ є взаємозв’язки з: МФУ (АСФР), Держказначейством України (ІС «Казна»), банківською сис-ю (СЕП), Держ. комітет статистики(веде реєстр звітних статистичних одиниць- осіб,які здійснюють підприємницьку діяльність, держкласифікація ЄДРПОУ), державна митна служба України (обік і проведення експортно-імпортних операцій), Міністерство зовнішньо-екон. зв’язків (видача ліцензій у сфері ЗЕД на здійснення експортно-імпортних операцій), Міністерство економіки Украни.

Інформаційні зв’язки при оподаткуванні фіз.. і юр. осіб – платників податків. Згідно з заг. Річним планом перевірок юр.осіб, що затверджуються ДПАУ на основі загальнонац.-го річного плану перевірок служби податкової інспекції здійсн. Документальну перевірку фінансової діял платників.У разі перевірки можуть бути виявлені правопорушення бухгалтерського обліку.Тоді складається акт, при виявленні порушень, що підлягають під дію Кримінального кодексу,залучається податкова міліція. Якщо не виявлено правопорушень, то складається довідка про факт проведення перевірки, який здійснюється за допомогою АРМ «Аудит».У результаті АРМ формує базу даних донарахованих сум за кожним платником та видом платежу,яка потім переноситься в картки особових рахунків платників АРМ «Облік податків та платежів».

Платників,що мають валютні операції, контролюють відділ контролю у сфері ЗЕД та підрозділ податкової міліції, які здійснюють перевірку валютних операцій.Ці підрозділи використовують дані АРМ «Облік податків та платежів» і АРМ «Митниця». АРМ «Митниця» дозволяє переглянути файли з інформацією про імпортні, експортні і бартерні операції, що здійснювались суб’єктами підприємницької діяльності відповідного регіону.

Інформаційні зв’язки при складанні звітності податкових органів. В умовах постійних змін податкового законодавства і порядку сплати платежів у бюджет виникла необхідність створення звітності, яка б дозволила відображати всі зміни і здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю нарахування та сплати платежів,тому застосовують АРМ, за допомогою яких у відділах ДПІ формують звіти у вигляді електронного файла. Звіт- це узгоджена форма, що містить інформацію з бази даних та результати її обробки. Представниками баз даних є інформаційні с-ми «Пільги» та «Галузь»

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 205; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!