Економічне районування як складова процесу розміщення продуктивних сил. Мережа економічних районів України.Економічне районування відображає територіальну диференціацію господарства на основі закономірності територіального поділу праці, тобто воно є важливим методом аналізу продуктивних сил. Економічний район будь - яких розмірів розглядається у вітчизняній науці як цілісна складна територіальна система продуктивних сил, яка є нерозривною ланкою, складовою господарського комплексу країни, виконує певну функцію в межах національного простору та якому властиві такі ознаки, як спеціалізація і комплексність господарства. Економічне районування - науково обґрунтований поділ території країни на економічні райони, що склалися історично або у процесі розвитку продуктивних сил на основі суспільного поділу праці. Економічне районування країни здійснюється на основі глибокого аналізу територіальної організації продуктивних сил.

Збагачена ознакою управління територіальна структура господарства перетворюється на територіальну організацію продуктивних сил. Система економічного районування відображає територіальний поділ праці, тому районоутворення є важливою умовою регіонального управління господарством. Раціональна територіальна організація продуктивних сил в економічних районах сприяє більш повному використанню природних, трудових і матеріальних ресурсів, підвищенню ефективності виробництва в усіх територіальних ланках країни. Завдання економічного районування на сучасному етапі зводиться до виявлення на території країни науково обґрунтованих господарських комплексів. Мережа економічних районів сьогодні використовується для прогнозування розвитку й розміщення продуктивних сил, зокрема районних господарських комплексів. Наукове і практичне значення економічного районування в сучасних умовах розвитку господарства України полягає у формуванні раціональної структури виробництва, в основу якої має бути покладена система районних виробничих комплексів.

Мережа економічних регіонів

Етапи районування в Україні.

1. початок 1921 р. Розділили на 2 економічні райони. До війни – 1 економічний район.

2.Післявоєнний період (1952 р.): Центральний, Південно-Східний, Північно-Східний, Південно-Західний, Західний економічні райони.

1957 р. Була розроблена сітка економічних районів (11 ек. районів).

1960 р. – 14 ек. районів.1962 р. – 7 ек. районів.

3. 1998 р. – 3 етап.

Донецький (Донецька, Луганська), Придніпровський (Дніпропетровська, Запорізька), Північно-Східний (Полтавська, Сумська, Харківська), Столичний (Київська, Чернігівська, Житомирська), Центральний (Чернігівська, Кіровоградська). Північно-Західний (Волинська, Рівненська), Подільська (Вінницька, Тернопільська, Хмельницька), Карпатський (Закапартська, Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська), Причорноморський (Одеська, Миколаївська, Херсонська, АР Крим).

Нова сітка економічних районів.

Донецький (Донецький, Луганький), Придніпровський (Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська),Східний (Полтавська, Сумська, Харківська), Центральний(Київський, Чернігівська), Поліський (Волинська, Житомирська, Рівненська, Чернівецька), Подільський (Вінницька, Тернопільська, Хмельницька), Карпатський (Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька), Причорноморський (Миколаївська, Одеська, Херсонська, АР Крим).

Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики

Регіональна економічна політика за організаційною сутністю являє собою сукупність організаційно-правових та економічних заходів, які за допомогою відповідних адміністративних важелів та фінансово-економічних інструментів забезпечують стимулювання ефективного, пропорційного та збалансованого розвитку економіки регіонів, раціональне та економне використання їх ресурсного потенціалу з метою підвищення життєвого рівня та якості населення з максимальним збереженням природного середовища функціонування продуктивних сил.

Регіональна економічна політика – сукупність організаційних, правових, ек заходів, здійснюваних у сфері регіонального розвитку відповідних до її поточних та стратегічних цілей.

Об’єктами ДРП є адміністративно-територіальні одиниці чи їх сукупності, що визначається чинним адміністративно - територіальним устроєм України. Спеціальні об’єкти – депресивні регіони.

Суб’єктами ДРП виступають центральні , регіональні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які в межах своєї компетенції вирішують питання регіонального соціально-економічного розвитку.

Структура:

· Економічна РП

· Соціальна РП.

· Промислова РП.

· Аграрна РЕ

· Екологічна РЕ

· Науково-технічна РП

Основною метою РЕП є створення необхідних організаційно-правових та економічних умов, що надають відносно рівні можливості кожному регіону для ефективного економічного розвитку, раціонального використання природних, трудових, фінансових ресурсів і задоволення потреб населення.

Пріоритетні завдання:

1. В економічній сфері (покращення структури гос комплексу регіонів, ств сприятливих умов розвитку підприємництва, активне проведення приватизації держ майна, земельна реформа, реформи си-ми державного оподаткування та інших держ перетворень, формування і розвиток спеціальних ек зон, територій пріоритетного розвитку, євро регіонів, удосконалення ек районування Укр., узаконення на найвищому рівні мережі економічних районів)

2. У соц. сфері (гарантування соц. прав громадян, забезпечення зайнятості через удосконалення функціонування ринків праці, регулювання міграції, підвищення рівня добробуту, забезпечення єдиних соц. стандартів та соціального захисту населення незалежно від економічних можливостей регіонів, гарантування продовольчої забезпеченості регіонів, вихід на продовольчі ринки світу, покращення демографічної ситуації, формування раціональної си-ми розселення шляхом збереження існування і ств нових населених пунктів)

3. В екологічній сфері (запобігання і ліквідація забруднення в регіонах, ефективне використання і відтворення природних ресурсів, збереження генетичного фонду живої природи, унікальних територій і природних об*єктів, впровадження економічного механізму природокористування, екологічно обґрунтоване розміщення ПС регіонів)


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 54; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!