Економічні і технічні фактори РПС.- Економічні чинники

- Транспорт. чинник–.Розміщ. вир-цтва тяжіє до сировини або споживачів.

- Щоб визначити інтенсивність його впливу треба розрахувати витрати сировини і палива на одиницю виробленої продукції. Якщо вони перевищують вагу готових виробів, то підприємство вигідно розміщувати поблизу сировини і палива, бо це приводить до скорочення паливних витрат. І навпаки, у тих випадках, коли витрати сировини і палива менші за вагу готової продукції, підприємства можуть бути розміщені на значній відстані від сировинних баз.

- Чинник ринкової кон’юнктури

- Кон’юнктура ринку (співвідношення попиту і пропозиції) – це співвідношення між наявними на ринку матеріальними цінностями і послугами та потребами на них. (стимулом для розвитку виробництва – є зростання попиту на вироблену продукцію, і навпаки, зменшення попиту веде до скорочення виробництва).

- Технічні чинники

- Чинник науково-технічного процесу впливає на розміщення підприємств і галузей у результаті наукових здобутків і змін у технологіях промислового і с/г вир-цтва. Вдосконалюються технології,

11.Сталий розвиток—це розвиток, який задовольняє потреби сьогодення, але не ставить під загрозу спроможність майб покоління задовольняти свої потреби.

Основна мета: постійне існування поколінь.

Причини розбалансованості :

· Збільшення чисельності населення

· Забруднення навколишнього середовища

· Збільшення викидів енергії

Методи забезпечення сталого розвитку:

· Консервативні методи (створення заповідників)

· Обмежувальні методи( введення квот і ліцензій)

· Методи заборони

· Регламентуючі методи ( порядок транспортування)

· Стимулюючі ( митні пільги)

Основні цілі

Економ сфера:

· Досягнення середньо статистичного доходу на 1-го жителя

· Економ зростання

· Підвищення економ ефективності виробн..

· Досягнення стабільності економ системи

Соц сфера:

· Матеріальна забезпеченість населення

· Підвищення рівня освіти та культури

Екологічна сфера

· Підтримка рівноваги

· Зменшення антропогенного навантаження

· Рац викокорист природних ресурсів

Вплив природних передумов на територ. організацію виробництва. Значення природно-ресурсного потенціалу у розвитку і РПС.

 Природні ресурси –це тіла і сили природи , які беруть участь у промишленной діяльності.

Класифікація природних ресурсів

1) промислові (паливні, металургійні, будівельні, водні, лісосировинні і тд)

2) СГ природні ресурси (грунтово-кліматичні, кормові угіддя, вода для зрощення і тд)

3) Рес. невиробничої сфери (водойоми, які використ. для потреб населення, рекреац. рес.

Різновидом позаекономічної оцінки і технологічна оцінка ПР полягає у виявлення ступеня придатності ресурсів до певного виду людської діяльності.

Оцінка природних умов України

Категоріі

1) оцінка за геоморфологічними ознаками.2.цінка природних умов за кліматичними факторами3.фактори природної безпеки4.єкологічний фактор

Теріторію україни можна розділити на 4 райони:

Поліський

характер:àпереважно рівнина місцевість

- досить велика кількість водних заливів+заболоченість+перезволоженість

передумови господарювання

1) сприятливі на ПД данного району2.малосприятливі3.незадовільні

Карпатській гірскій регіон

характер:àгірський ландшафт ускладнює размішення населеня і транспортних галузей, звязку деяких галузей АПК

- сприятливі умови для розвитку рекріаційних ресурсів

Рівненській центральноукраїнський

характер:àрівнинна місцевість, лісостепові та степові зони

- відсутність заболоченості лісових масивів

умови госпадарювання:à1.сприятливі2.задовільні

Кримсько-причерноморський

      характер:->приморське положення

- ровнинний характер місцевості поєднується із кримськими горами

 передумови господарювання:à1.особливо сприятливі2.сприятливі3.задовільні

За ступенем залежності від пр умов і рес. галузі можна розділити таким чином:

Ступінь залежності

великий значний незначний
Сільське господарство Лісове господарство Рибне господарство Гідроенергетика Гірничодобувна промисл Трубопровідний транспорт Суднобудування Рекреаційне господарство Чорна металургія Мет-гія міді, цинку, нікелю Теплоенергетика Синтетичний каучук Лляні тканини Цукрова промисловість Будматеріали Бавовноочисна промислов Машинобудування Текстильна (окрім лляної) Взуттєва Атомна енергетика Залізничний, автомобільний та авіаційний транспорт Освіта, наука Культура

Структура природно-ресурсного потенціалу:

- Компо­нентна структура характеризує внутрішні та міжвидові співвідношення природних ресурсів (земельних, водних, лісових тощо);

- Територіальна  - різні форми простор. дислокації прир.-ресурсних комплексів;

- Організаційна – можл. відтворення та ефективної експлуатації природ. ресурсів.

- Функціональна структура відображає вплив природних ресурсів на формування спеціалізації територій та пев­них господарських комплексів.

Природно-ресурсний потенціал є багатокомпонентним. Його складові: мінеральні, земельні, водні, лісові, біо­логічні, рекреаційні, кліматичні та космічні ресурси

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 61; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!