ТЕМАТИКА ПОВІДОМЛЕНЬ І РЕФЕРАТІВ(обираються студентами за їх власним бажанням.

Обсяг реферату 8-10 друкованих сторінок.

Вимоги щодо оформлення реферату

Аналогічні як і до курсових робіт)

1. Дисциплінарні провадження як вид адміністративного провадження.

2. Дозвільні провадження в адміністративному процесуальному праві, їх характеристика.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

(будуть використовуватися у ході семінарського заняття під час опитування студентів)

1.Дайте визначення юрисдикційних та неюрисдикційних адміністративних проваджень.

2.Назвіть провадження які є конфліктними та провадження які є неюрисдикційними.

3.Наведіть структуру адміністративно-судочинського провадження.

4.Які питання вирішуються судом при прийнятті постанови?

5.Які варіанти рішень суду апеляційної інстанції передбачені законо­давцем за наслідками розгляду апеляційної скарги на постанову су­ду першої інстанції?

6.Який порядок винесення судом рішення в адміністративній справі?

7.Які нормативно-правові акти регулюють виконавче провадження?

8.Сформулюйте поняття виконавчого провадження.

9.Які питання, пов'язані із виконанням судових рішень, закріплені КАС України?

10.Назвіть та класифікуйте учасників виконавчого провадження.

11.Охарактеризуйте правила та стадії виконавчого провадження.

12.Які стадії провадження у справах про адміністративні правопору­шення (проступки) можна виокремити?

13.Охарактеризуйте стадію «порушення справи» у провадженні у спра­вах про адміністративні правопорушення (проступки)?

14.Виокремте етапи стадії «адміністративне розслідування» у прова­дженні у справах про адміністративні правопорушення (проступки).

15.Які відомості та атрибути мають бути відображені в адміністратив­ному протоколі?

16.Який порядок оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення (проступок)?

17.Які групи об'єктів державної реєстраційної діяльності можна ви­окремити?

18.Що таке реєстраційне провадження?

19.Наведіть структуру реєстраційних проваджень.

20.Що передбачено стадією порушення та розгляду справи у реєстра­ційному провадженні?

21.Які підстави відмови у проведенні державної реєстрації?

22.Які особливості процесуальної діяльності притаманні стадії вико­нання рішення про здійснення державної реєстрації?

23.За якими групами можна класифікувати суб'єктів атестаційних відносин?

24.Що ви розумієте під терміном «атестаційна система»?

25.Що таке атестаційне провадження?

26.Визначте структуру атестаційного провадження.

27.Які особливості має стадія підготовка справи про атестацію?

28.Що таке галузева експертиза, який вид атестації вимагає її проведення?

29.Яке рішення може бути прийняте атестаційною комісією за результа­тами атестування фізичних осіб?

30.З яких етапів складається стадія розгляду атестаційної справи та при­йняття рішення щодо атестації?

ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ЗАВДАННЯ

(законспектувати у зошиті для підготовки

до семінарських занять):

Юрисдикційні адміністративні провадження –

Неюрисдикційні адміністративні провадження –

Виконавче провадження –

Провадження у справах про адміністративні правопорушення –

Реєстраційні провадження, атестаційні провадження.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

(законспектувати у зошиті для підготовки

До семінарських занять)

1. Гр-н Д. у вересні 2012 р. звернувся до суду з адміністративним позовом до головного державного виконавця державної виконавчої служби міськрайонного управління юстиції про визнання протиправними дій при винесенні постанови про зупинення виконавчого провадження по виконанню судового рішення від 30 серпня 2012 р.

До позову додавалося судове рішення від 30 серпня 2012 р., яке набуло чинності й відповідно до якого гр-н К. – відповідач по справі – зобовязувався сплатити гр-ну Д. суму, яку останній йому позичив.

Яке рішення має ухвалити суд по даній справі? Обгрунтуйте свою позицію, посилаючись на нормативні положення.

2. Постановою судді міськрайонного суду від 4 вересня 2009 р. Д. визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП, та накладено стягнення у вигляді позбавлення права керування всіма видами транспорту строком на один рік.

Д. не заперечував факту вчинення правопорушення, однак вважав, що до нього застосовано жорстке стягнення. У зв’язку з цим правопорушник звернувся до апеляційного суду області зі скаргою, в якій акцентував увагу на тому, що він вперше притягається до адміністративної відповідальності, щиро розкаюється у скоєному, а також, що його діяльність пов’язана із керуванням транспортними засобами, отже, позбавлення права призведе до втрати ним постійної роботи.

Обміркуйте, яке рішення за результатами розгляду скарги може ухвалити апеляційний суд?

 

3. Постановою судді районного суду від 10 лютого 2009 р. Ф. визнано винним у скоєнні правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 2 ст. 126, ч. 1 ст. 130 КУпАП, та накладено стягнення у вигляді штрафу у розмірі 510 грн. за ч. 2 ст. 126 КУпАП і громадських робіт тривалістю 40 год. за ч. 1 ст. 130 КупАП. З урахуванням положень ст. 36 КУпАП остаточно призначено стягнення у вигляді штрафу в розмірі 510 грн.

До апеляційного суду області 16 березня 2009 р. звернувся прокурор із протестом. Прокурор просив постанову від 10 лютого 2009 року скасувати, оскільки її ухвалено із порушенням правил ст. 36 КУпАП.

Обміркуйте, яке рішення за результатами розгляду протесту може ухвалити апеляційний суд?

4. У ході розгляду судом справи про дрібне хуліганство А., який давав пояснення як свідок, вимагав відшкодування збитків, заявивши, що коли він допомагав працівникам міліції затримувати правопорушника, останній розірвав на ньому сорочку.

Як слід вирішити справу?

5. За рішенням міськрайонного суду з виконавчого комітету міської ради було стягнуто на користь Олега Моторного кошти у розмірі 2 300 грн. на відшкодування шкоди його автомобілю, який зіткнувся зі службовим автомобілем міськвиконкому внаслідок порушення водієм останнього правил дорожнього руху. Для примусового виконання рішення було видано виконавчий лист, на підставі якого державним виконавцем було відкрито виконавче провадження. Через місяць державний виконавець закрив виконавче провадження у зв'язку з відсутністю у бюджеті міськвиконкому статті видатків на відшкодування шкоди. Вважаючи таке рішення державної виконавчої служби незаконним, О.Моторний звернувся з позовом до адміністративного суду з вимогою скасувати це рішення.

Проаналізуйте ситуацію. За правилами якого судочинства міськрайонний суд ухвалив рі­шення у спорі між О. Моторним і міськвиконкомом? Чи поширюється юрисдикція адміністративного суду на визна­ння рішень державної виконавчої служби незаконними? Яке рішення повинен ухвалити адміністративний суд, одержав­ши адміністративний позов О. Моторного? Надайте консультацію О. Моторному, як захистити його ін­тереси.

 

6. Колишній державний службовець Лідія Закремко, пройшов­ши три інстанції, виграла у Вищому адміністративному суді Україну справу про поновлення її на посаді та стягнення з відповідача втраченого за­робітку у зв’язку з вимушеним прогулом. Незважаючи на задоволен­ня її вимог Вищим адміністративним судом України, вона звернулася до юри­дичної клініки за порадою, як добитися виконання постанови. У суді касаційної інстанції вона заявляла клопотання про негайне виконан­ня постанови про поновлення її на посаді, якщо суд задовольнить її вимоги. Але Вищий адміністративний суд України відхилив це клопотання. Тому Л. Закремко просить підготувати або заяву до Вищого адміні­стративного суду України щодо постановлення додаткової ухвали про негайне виконання постанови цього суду у частині поновлення її на посаді, або скаргу до Верховного Суду України з вимогою звернути постанову Вищого адміністративного суду України до негайного виконання. Який з цих двох варіантів більше відповідає законодавству, вона не знає.

Дайте аргументовану відповідь на звернення Л. Закремко.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 176; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!