Максимальное количество баллов – 24.Областная олимпиада по истории 2018 г.

 

 

9 класс (ключи)

 

Уважаемые участники олимпиады!

Выполните предложенные вам задания II этапа Республиканской олимпиады. Задания считаются выполненными при наличии точного исчерпывающего ответа. Все задания выполняются на бланке. Желаем успеха!

Оценка заданий олимпиады в баллах:

Задания части I: максимальное количество баллов – 17.

Задания части II: максимальное количество баллов – 24.

Задания части III: максимальное количество баллов – 20.

Задания части IV: максимальное количество баллов – 20.

Задания части V: максимальное количество баллов – 30.

Задания части VI: максимальное количество баллов – 36.

Задания части VII: максимальное количество баллов – 20.

Задания части VIII: максимальное количество баллов – 20.

 

Максимальное количество баллов за все задания олимпиады – 187.

 

 


Часть І. Внимательно рассмотрите картину и ответьте на предложенные вопросы.

Гісторыя Беларусі

Адказ:

7. Якіхгістарычных асобаутарпаказаўна сваей карціне? 1мператар Павел I вызваляе

генерала ТадэушаКасцюшка з Петрапаулаускайкрэпасщ(4 балла)

2. Хто з 'яуляеццааутарамдадзенайработы? - Ян Дамель; (4 балла)

3. Якія рэформы на тэрыторыіБеларусі праводзіўчалавек, наказаны на карцінезлева?

Павел I выдаўМаніфестаб 3-дзённай паншчыне, замяніў у падымныпадатакпадушным i

правёуадміністратыўную рэформу (створанатрыгуберні на тэрыторыіБеларусі -

Менская, Беларуская, Л1тоуская); (8 балла)

4. Чымвядомы за мяжойчалавек, наказаны на карціне з правага боку? Т.Касцюшка

удзельнічау у грамадзянскайвайнеуЗША, з'яуляеццанацыянальным героем ЗША,

Польшчы, ганаровымграмадзянамФранцьп; (6 балла)

5. Малюнкі якога жанру пераважаюцьсяродтвораўаутара гэтага малюнка? - гістарычнага

(4 балла)

6. Як1мастацкі стыльраспаусюджваецца у выявленчым мастацтвеБеларусі ўперыяд

жыцця i дзейнасцi мастака? - рамантызм(3 балла)

7. Назавіце прозвішчывядомых Вам жывапісцаў–сучаснікаў аутарапрадстаўленай

карціны -1. Аляшкев1ч? В. Ваньков1ч, В. Дмахоускі, I. Хруща (6 балла)

Максимальное количество- 35 баллов

Часть II. Заполните пропуски в тексте(1 балл за каждое выявленное и вписанное пропущенное в тексте слово, год, место и др.)

Ответ:9 июня 1815г.(1) был подписан главный документ – Заключительный акт Венского конгресса (2), состоявший из 121 статьи. Это был самый обширный договор из всех международных соглашений, которые заключались до сих пор. Он предусматривал территориальный передел Европы в интересах победивших держав. Побежденная Франция (3) была лишенавсех завоеваний и возвращена к довоенным границам (4). К России (5) отошла большая часть польских земель с Варшавой. Пруссия получила северную часть Саксонии (6), богатейшие германские области – Рейнскую провинцию (7)иВестфалию (8), а также шведскую Померанию(9)и западные польские земли с городом Познань (10). Австрии были переданы Ломбардия (11) и Венеция (12). На троны итальянских герцогств были посажены государи из австрийского дома Габсбургов (13). Таким образом, Австрия получила преобладающее влияние в итальянских делах. Англия (14) сохранила остров Мальту и недавно захваченные владения других стран – Капскую колонию(15) на юге Африки и остров Цейлон (16). Католическая Бельгия (17) соединилась с протестантской Голландией (18) в единое Нидерландское королевство. Норвегия (19) была отобрана у Дании и передана Швеции. Вопреки стремлению к объединению была сохранена раздробленность Германии (20) и Италии (21). Новый международный порядок получил название «Венской системы»(22). Это была первая попытка установления мира в Европе на основе коллективного договора, принципов легитимизма (23) и равновесия (24).

Максимальное количество баллов – 24.

Часть III. Определите один или несколько правильных ответов (1 балл за каждый правильный ответ)

1. Год першага ўзгадвання самага старажытнага беларускага горада:

а) 852 г.

б)862 г.

в) 980 г.

г) 988 г.

2. Хто быў першым летапісна вядомым князем-хрысціянінам у Полацкім княстве?

а) Усяслаў

б) Рагвалод

в) Ізяслаў

г) Брачыслаў

3. У гонар якіх святых пабудавана Каложская царква:

а) Пятра і Паўла

б) Сымона і Алены

в) Казьмы і Дзямьяна

г) Глеба і Барыса

4. Якім быў тытул вялікага князя літоўскага пры Гедыміне?

а) “кароль літоўскі”

б) “кароль літоўцаў і беларусаў”

в) “кароль Літвы і Русі”

г) “кароль Літвы і Польшчы”

5 Назіраў за зборам даніны і выкананнем павіннасцей пры ваяводзе ВКЛ:

а) падваявода

б) каштэлян

в) ключнік

г) стараста

6. У 1563 г. у Берасці быў надрукаваны першы ва Усходняй Еўропе поўны звод Бібліі ў перакладзе на:

а) беларускую мову

б) рускую мову

в) польскую мову

г) нямецкую мову

7. Кто быў на чале атрадаў казакоў, якія разам з маскоўскім войскам уступілі на беларускія тэрыторыі ў 1654 г.

а) Б. Хмяльніцкі

б) І. Залатарэнка

в) В. Вашчыла

г) М. Крычэўскі

8. Пасля ўключэння беларускіх зямель у склад Расійскай імперыі шляхта:

а) атрымала правы расійскага дваранства

б) захавала права ствараць канфедэрацыі

в) была вымушана пераходзіць у праваслаўе

г) захавала права “ліберум вета”

9.План М. Агінскага 1811 г. прадугледжваў:

а) стварэнне аўтаномнага ВКЛ у складзе Расійскай імперыі

б) уваходжанне ВКЛ у склад Царства Польскага

в) выхад ВКЛ са складу Расійскай імперыі

г) стварэнне незалежнай дзяржавы – ВКЛ

10. 9 верасня 1915 г. германскія войскі прарвалі фронт расійскай арміі ў раёне:

а) Вілейкі

б) Маладзечна

в) Свянцян

г) Ашмян

11. Главный герой «Эпоса о Гильгамеше» был:

а) ремесленником из Ура

б) жрецом из Ниппура

в) правителем Урука

г) военачальником Киша

12. “Законы 12 таблиц” это:

а) свод законов Хеттского государства

б) древнееврейский свод законов

в) название реформ Солона в Афинах

г) свод законов Римской республики

13. Пунические войны – это войны между:

а) Греческими полисами и Персидской державой

б) Римом и Карфагеном

в) Афинами и Спартой

г) Сицилией и Карфагеном

14. Герб с двуглавым орлом в качестве официального появился в России при:

а) Дмитрии Донском

б) Иване Грозном

в) Иване Калите

г) Иване ІІІ

15.В первой половине XVII в. государственная власть в Англии принадлежала королям из династии:

а) Тюдоров

б) Габсбургов

в) Стюартов

г) Бурбонов

16. «Санкюлотами» в годы Французской революции называли:

а) «золотую» молодежь

б) членов Национальной гвардии

в) депутатов-законодателей

г) плебс

7.Верховный законодательный орган власти в США называется:

а) Конгресс

б) Законодательное собрание

в) Парламент

г) Верховный Совет

18.«Битвой народов» называют битву под:

а) Аустерлицем;

б) Бородино;

в) Лейпцигом;

г) Ватерлоо.

19. Какой государственный строй был установлен в объединенной Германии после победы во франко-прусской войне 1871 г.:

а) абсолютная монархия

б) конституционная монархия

в) президентская республика

г) парламентская республика

20.«Мясорубкой» современники Первой мировой войны называли:

а) сражение на Марне

б) бои германской и русской армии в районе Мазурских болот

в) битву у Вердена

г) сражение на Сомме


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 244; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!