Особливості підготовки індивідуальних робіт (комп’ютерних презентацій)за різним спрямуванняма) робота про життя і творчість історичного діяча

У ній важливо висвітлити життєвий шлях цієї людини, її внесок у історію. Бажано зосереджувати увагу не лише на найбільш відомих аспектах її біографії, а шукати нові, маловідомі. У висновку обов’язково потрібно зазначити, які риси, вчинки, ідеї діяча є позитивними, з Вашої точки зору, і варті наслідування, а які – негативними і їх потрібно уникати.

б) робота про політичний лад

У ній потрібно відобразити систему управління суспільством, яка існувала у певний період: органи влади, їх функції, право. У висновку обов’язково вказати власну думку, чи була ця система управління оптимальною для цього періоду, чи потребувала змін (якщо потребувала, то запропонувати свої).

в) робота про економічний лад

У ній треба проаналізувати стан господарства певної епохи. З’ясувати рівень розвитку продуктивних сил, домінуючі галузі економіки тощо. У висновку обов’язково дати власну оцінку стану господарства: чи відповідало воно потребам тогочасного суспільства, якщо ні – яким шляхом розвитку мало рухатися.

г) робота про соціальну структуру

У ній необхідно розкрити основні групи, з яких складалося суспільство певної епохи. Доцільно показати їхні особливості, спосіб життя, співвідношення. Додаткові бали можна отримати за схеми, що відображають їх ієрархію, та діаграми про співвідношення їх між собою. У висновку важливо висловити свою думку про те, чи існували протиріччя між різними соціальними верствами.

д) робота з військової історії

У ній слід проаналізувати збройні сили та військові конфлікти певної епохи. У висновку спробуйте визначити, чи було невідворотним воєнне протистояння у цей час.

е) робота з «живої» історії

У її рамках потрібно взяти інтерв’ю у знайомої людини, бажано літнього віку з багатим життєвим досвідом. Слід розпитати її за наступним планом:

1.П.І.Б., рік і місце народження; 2. її батьки; 3. дитинство; 4. освіта; 5. робота; 6. її родина; 7. її захоплення та інтереси; 8. у яких важливих історичних подіях вона приймала участь або які бачила власними очима (форму запитань, мову спілкування краще підлаштувати під співрозмовника).

Інтерв’ю доцільніше записати на диктофон, mp3-плеєр, мобільний телефон. Можна також занотовувати одразу під час розмови.

Далі необхідно проаналізувати отримані матеріали і написати на їх основі біографію цієї людини. Важливо також доповнити інтерв’ю інформацією з історичних праць, розповідей інших людей тощо. У висновку слід стисло узагальнити розповідь, на зразок біографічної статті енциклопедії.

ІДЗ № 2 −2.1.Складанняпорівняльної таблиці подій з історії України, США, Західної Європи та Азії (1914-2012 рр.)

Виконуючи першу частину, студент повинен скласти в письмово-схематичній формі порівняльну таблицю подій з історії України, США, Західної Європи та Азії з 1914 по 2012 рр. В першому стовпчику таблиці необхідно відзначити блок-десятиліття (на приклад: 1914−1917, 1917−1921, 1921−1928 і т.д.). В інших тематичних блоках вказуються важливі дати з історії перелічених країн. Кожен блок-десятиліття після закінчення його заповнення підводиться загальною рискою. Приклад оформлення таблиці подано нижче. Після закінчення таблиці необхідно обов’язково відзначити джерела, якими користувався студент при складанні порівняльної таблиці.

Порівняльна таблиця

Подій з історії України, США, Західної Європи та Китаю (1914-2012 рр.)

студента (-ки) ІІ курсу Економіко-правничого коледжу ДВНЗ «Запорізький національний університет», спеціальності «Правознавство», групи К 34−11, П.І.Б.

Десятиліття   подій з історії України подій з історії США подій з історії Західної Європи подій з історії Китаю
1914−1917        
1917−1921        
1921−1928        
1929−1939        
1939−1945        
1946−1953        
1954−1964        
1965−1985        
1985−1991        
1991−2012        

Джерела:

1. Історія України. Хронологічний довідник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.history.vn.ua/book/history5/79.html. – Дата доступу: 03.09.2012. – Назва з титулу екрану.

 

Під час виконання другої частини індивідуального завдання, студент повинен скласти презентаційний ролик в форматі (.ppt) у програмі PowerPoint-2003 за одним із питань з лекційного або семінарського курсу за вибором викладача.

ІДЗ № 2 − 2.2.Розробка презентаціїPowerPoint-2003 на одну з нижченаведених тем:

Політичний лад…

1. Української Народної Республіки часів Української Центральної Ради

2. Української Держави П. Скоропадського

3. Української Народної Республіки за Директорії

4. Української Соціалістичної Радянської Республіки (1919−1941 рр.)

5. України під час німецької окупації (1941−1944 рр.)

6. Української Радянської Соціалістичної Республіки (1945−1991 рр.)

7. сучасної України.

Економічний лад…

8. України під час революції 1917−1920 рр.

9. УСРР (1921−1939 рр.)

10. українських земель у складі Польщі, Румунії та Чехословаччини (1921−1939 рр.)

11. України під час Другої світової війни (1939−1945 рр.)

12. УРСР (1945−1991 рр.)

13. сучасної України.

Соціальна структура…

14. УСРР (1921−1939 рр.)

15. УРСР (1945−1991 рр.)

16. сучасної України.

Військова історія

17. Військові дії Першої світової війни на території України.

18. Українські січові стрільці.

19. Українсько-радянські війни 1917−1921 рр.

20. Діяльність Революційної повстанської армії України (махновців).

21. Українська галицька армія.

22. Бойові дії на території України 1941−1942 рр.

23. Радянські партизани в Україні 1941−1944 рр.

24. Українська повстанська армія (1942−1956 рр.)

25. Визволення України від німецької окупації (1943−1944 рр.)

26. Визволення Запоріжжя.

27. Афганська війна 1979−1989 рр. та Україна.

28. Сучасна українська армія.

29. Участь українських військових у миротворчих операціях.

«Жива» історія

30. Записати та проаналізувати інтерв’ю з відомою людиною.

 

 


[1] Лубянка: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917-1991. Справочник. Под ред. акад. А.Н. Яковлева. – М.: МФД, 2003. – С. 600-601.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 127; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!