ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВТехнічні вимоги щодо виконання індивідуального домашнього завдання

Мотивація індивідуальної роботи студентів

При виконанні індивідуальної роботи студент повинен навчитись:

— визначати, характеризувати та порівнювати основні причини, прояви, форми та наслідки суспільно-політичних процесів на українських землях;

— давати характеристику та оцінку діяльності історичних осіб;

— використовувати інтерактивні способи навчання;

— порівнювати та мати загальну уяву про синхронні події, які відбувались на українських землях та в світі.

Пояснення до виконання індивідуальної роботи студента:

Індивідуальне завдання умовно поділено на два навчальних семестри − на ІІІ-й та на IV-й. Кожне ІДЗ складається з двох частин (порівняльної таблиці та комп’ютерної презентації), кожна з яких максимально оцінюється у 10 балів. Максимальна кількість балів, яку можна отримати за ІДЗ − 20 балів.

Технічні вимоги щодо виконання студентами індивідуального завдання

ІДЗ (перша частина). Порівняльна таблиця подій з історії України, США, Західної Європи та Азії (1770-2012 рр.).

Алгоритм написання порівняльної таблиці:

а) пошук необхідної літератури;

б) аналіз знайденої літератури;

г) складання змістовної частини таблиці у логічно-хронологічній послідовності.

Обов’язкові складові частини порівняльної таблиці:

1) титульна сторінка (зразок див. нижче);

2) основна частина – обов’язково структурована таблиця (нижче див. приклад);

3) список використаних джерел та літератури.

Індивідуальна робота виконується у рукописному або друкованому вигляді.

Технічні вимоги до рукописного варіанту:

– розбірливий чіткий почерк;

– поля – усі по 20 мм, абзац – 10 мм;

– відстань між рядками – 10−15 мм (стандарт «зебри»).

Технічні вимоги до друкованого варіанту:

– поля – усі по 20 мм, абзац – 10 мм;

– шрифт – TimesNewRoman, 14, інтервал полуторний − 1,5.

Складена таблиця обов’язково має містити посилання. Посилання – це вказівка на документ чи наукову книгу, в тексті яких була знайдена інформація, із зазначенням його вихідних даних та точної сторінки. Посилання може бути у квадратних дужках або у верхньому регістрі рядка.

Приклад

1) У 1938 р. було заборонено вербувати агентів та «осведомителей» серед керівних працівників і їх найближчого оточення партійних, радянських, господарчих та громадських організацій СРСР [1, с. 600-601].

2) У 1938 р. було заборонено вербувати агентів та «осведомителей» серед керівних працівників і їх найближчого оточення партійних, радянських, господарчих та громадських організацій СРСР[1].

Список використаної літератури має бути оформлений згідно з правилами бібліографічного опису. Допускається скорочений та повний описи.

Приклади оформлення:

– монографії

1) Кульчицький С. В. Історичне місце української радянської державності. – К.: Ін-т історії НАНУ, 2002. – 63 с.;

2) Кульчицький С. В. Історичне місце української радянської державності. – К., 2002;

– статті

1) Количев В. Г. ЦК ВКП(б) у 1938-1941 рр. // Український історичний журнал. – 1990. – №5. – С. 3−10;

2) Количев В. Г. ЦК ВКП(б) у 1938-1941 рр. // Український історичний журнал. – 1990. – №5;

– інтернет-сторінки

1) Даниленко В. М. Передумови голоду 1946-1947 рр. в Україні. − Режим доступу [Електронний ресурс]: http://history.org.ua/JournALL/xxx/13/7.pdf.

Зразок оформлення титульної сторінки Індивідуального домашнього завдання

ЕКОНОМІКО-ПРАВНИЧИЙ КОЛЕДЖ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ     Індивідуальна робота з дисципліни «Історія України» на тему: «ПОРІВНЯЛЬНОЇ ТАБЛИЦІ ПОДІЙ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, США, ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА АЗІЇ (1770-1914 рр.)»   Виконав (-ла): студент(-ка) гр. К 34-9 Коваленко Микола Іванович Перевірив: викладач історії Волобуєв Михайло Станіславович   Запоріжжя, 2013  

ІДЗ (друга частина). Презентація у редакторі PowerPoint на одну одну з запропонованих тем

Презентація (лат. praesento – передаю, вручаю) – це передання і представлення аудиторії нових для неї ідей, планів, розробок. Для індивідуальної роботи у формі презентації є справедливими той же алгоритм написання та обов’язкові складові, що й для реферату (див. вище). Її варто обирати тоді, коли у роботі передбачається наявність відео- та аудіоматеріалів, значна кількість зображень. Якщо таких ілюстрацій не планується, то краще обрати форму реферату.

Технічні вимоги до презентації:

– редактор – MicrosoftPowerPoint-2003;

– загальний обсяг – 12−20 слайдів;

– носій інформації – CD диск із обов’язковим зазначенням П.І.Б. та групи автора.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 130; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!