Поняття “форма безготівкових розрахунків” та перелік форм безготівкових розрахунківЧерез безготівкові міжгосподарські розрахунки формується переважна частина грошового обороту, реалізується найбільш масові відносини між економічними агентами не фінансового сектору.

Вони постійно розрахо­вуються між собою перерахуванням коштів на відкриті у банках рахунки за реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги, тобто за товарними операціями. Значна частина безготівкових розрахунків підприємств припадає на так звані нетоварні опера­ції — розрахунки з бюджетом, органами соціального страхуван­ня, управління, судочинства тощо. Хоча порядок розрахунків у цих двох сферах однаковий, проте нормативно-правова база їх організації істотно різниться.

За товарними операціями форми розрахунків, порядок плате­жу, відповідальність сторін за невиконання платіжних зо­бов'язань тощо визначаються в їхніх договорах (контрактах). Умови та порядок розрахунків є обов'язковим і надзвичайно ва­жливим розділом кожного такого договору. Тому вже на стадії укладання договорів (контрактів) підприємства мають широкі можливості вибору найдоцільніших для них форм розрахунків та способів платежу і повинні якнайповніше користуватися цими можливостями.

За нетоварними операціями порядок платежу та відповідаль­ність за порушення платіжної дисципліни визначаються відповід­ними законодавчими актами. Тому тут права підприємств щодо вибору порядку розрахунків обмежені.

Щоб забезпечити учасникам міжгосподарських розраху­нків можливість успішно виконувати зазначені вище завдання, світова практика виробила широкий спектр різних платіжних ін­струментів, кожний з яких має певні переваги та недоліки.

Згідно з класифікацією Банку міжнародних розрахунків (м. Базель, Швейцарія), що застосовується у багатьох країнах, усі платіжні інструменти можна розділити на такі групи:

1) ті, що базуються на кредитовому переказуванні коштів:

— доручення про кредитовий переказ у системі «жиро»; — доручення про кредитовий переказ у системі автоматизова­них розрахункових палат; — постійні доручення; — доручення про кредитовий переказ у системі SWIFT;

2) ті, що базуються на дебетових переказах коштів:

— векселі; — чеки; — прямі дебетові списання; — банківські;

3)  пластикові картки, що мають ознаки як кредитових, так і дебетових інструментів.

Платіжні інструменти з кредитовим переказом коштів руха­ються в тому самому напрямі, що й сам платіж — від платника до одержувача. Платник є ініціатором платіжної операції та емітен­том відповідного інструменту. Це дає йому можливість якнай­краще проконтролювати відносини з контрагентом і захистити свої інтереси.

Платіжні інструменти з дебетовим переказом коштів рухають­ся у зворотному відносно платежу (руху грошей) напрямі. Одер­жувач грошей є ініціатором платіжної операції та емітентом та­кого інструменту. Це дає йому можливість тримати під контролем свої відносини з контрагентом, впливати на їх реалізацію і захищати свої інтереси.

Проте зазначені відмінності та переваги кредитових та дебе­тових інструментів не завжди реалізуються на практиці. Так, як­що одержувач грошей (продавець товарів) вимагає від покупця попередньої оплати і вона здійснюється кредитовим переказом, то переваги цього інструменту для покупця втрачаються: він не має можливості попередньо перевірити відповідність поставки товарів умовам договору.

Сьогодні в безготівкових міжгосподарських розрахунках в Україні застосовуються такі розрахункові документи: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, акредитивні за­яви, платіжні вимоги, інкасові доручення, векселі.

3. Характеристика форм безготівкових розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями

Платіжне доручення — письмовий документ стандарт­ної форми з дорученням клієнта банку, що його обслуговує, на переказування вказаної суми коштів з його рахунку на рахунок одержувача. Розрахунки платіжними дорученнями — одна з найпоширеніших в Україні форм розрахунків.За цією формою клієнти банків можуть розраховуватися за товарними і нетоварними операціями: за куплені товари, послуги, виконані роботи, за зобов'язаннями перед фізичними особами (аліменти, пенсії, заробітна плата, гонорари тощо), за зобов'язаннями перед банками, податковими, страховими та іншими фінансовими ор­ганами, іншими юридичними особами.

За товарними операціями платіжними дорученнями можуть здійснюватися платежі з попередньою, негайною, достроковою і відстроченою оплатою. За нетоварними операціями платіжними дорученнями здійснюються, власне, всі платежі.

Платіжне доручення виписує платник, чітко дотримуючись установлених правил оформлення платіжних документів, і подає в банк, що його обслуговує, не пізніше ніж протягом 10 календа­рних днів після дати виписки доручення. Указана в узятому бан­ком для виконання дорученні сума списується з рахунку платни­ка (рахунок дебетується) і зараховується на рахунок одержувача (рахунок кредитується), якщо він відкритий у тому самому банку. Якщо ж рахунок одержувача відкритий в іншому банку, то спи­сані кошти з рахунку платника будуть переведені в банк одержу­вача згідно з чинним порядком міжбанківських розрахунків.

Приймаючи платіжне доручення від клієнта, працівник банку повинен звернути особливу увагу на такі моменти:

— чи заповнені всі реквізити;

— чи відповідає назва платника назві в реєстраційних докумен­тах, а підписи осіб — зразкам підписів у картці;

— чи правильно вказано призначення платежу та посилання на документ — підставу для платежу.

Якщо платник та одержувач коштів є учасниками системи еле­ктронних міжбанківських розрахунків, то платіжні документи між їхніми банками пересилаються каналами електронної пошти; якщо ж вони не є учасниками цієї системи, то платіжні документи між їхніми банками доставляються кур'єрською поштою. Якщо банк одержав документи клієнта в межах операційного дня, то він зо­бов'язаний їх обробити і відправити в банк одержувача електрон­ною чи кур'єрською поштою в день надходження. Якщо докумен­ти надійшли після операційного дня — то наступного дня.

Розрахунки платіжними дорученнями доцільно застосовувати при постійних і рівномірних поставках продукції (послуг, робіт) між двома підприємствами (між маслосирзаводами та сільськогосподар­ськими підприємствами, хлібозаводами, м'ясокомбінатами, моло­козаводами та торговельними організаціями тощо). У таких випад­ках платіж доцільно здійснювати не за кожною окремою поставкою, а за їх сукупністю за певний період, що називається платіжним. Три­валість платіжного періоду, конкретний строк і сума платежу, поря­док проведення кінцевого розрахунку визначаються в договорі сто­рін, копія якого подається банку. У визначений строк платник подає банку доручення на встановлену суму з зазначенням, замість призначення платежу, номера і дати договору, згідно з яким здійснюєть­ся платіж. При здійсненні останнього платежу за договором уточню­ється загальна сума платежу за фактичною поставкою продукції (послуг, робіт) і відповідно коригується сума останнього платежу.

Розрахунки платіжними дорученнями — досить проста, зручна, економічна форма, що забезпечує швидке здійснення платежу.


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 383; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!