ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИЯка стадія дозвільного провадження є факультативною?

А) Підготовка нормативного акту;

Б) Прийняття нормативного акту;

В) Оскарження та опротестування;

Г) Реєстрація та набрання чинності.

Адміністративний позов подається у формі:

А) усної заяви;

Б) письмової позовної заяви;

В) письмової скарги.

Докази, одержані з порушенням закону, судом при вирішенні справи:

А) не беруться до уваги;

Б) беруться до уваги за умови належного вмотивування судом;

В) беруться до уваги, але не можуть бути покладені в основу рішення.

 

За загальним правилом за звернення до адміністративного суду сплачується:

А) державне мито;

Б) судове мито;

В) судовий збір.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

Адміністративне судочинство: Підручник / За заг. Ред. Т. О. Коломоєць. – К.: Істина, 2009. – 256 с.

Бандурка О М Тищенко М М Адміністративний процес Підручник для вищих навч закл - К Літера ЛТД, 2002 - 288 с.

Комзюк А.Т. Адміністративний процес України: навч. посіб. / А.Т.Комзюк, В.М.Бевзенко, Р.С.Мельник. – К.: Прецедент, 2007. – 531 с.

Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу. Навч. посіб./ О.В. Кузьменко. – К.: Юринком Інтер, 2012. – 350с.

Кузьменко О. В. Адміністративно-процесуальне право України : [підручник] / О. В. Кузьменко, Т. О. Гуржій ;за ред. О. В. Кузьменко. – К. : Атіка, 2007. – 416 с.

Основи адміністративного судочинства в Україні (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. ред. Александрової Н.В., Куйбіди Р.О. – К.: Конус-Ю, 2006. – 256 с.

Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес: монографія / В. С. Стефанюк. – X.: Консум, 2003. – 464 с.

 

 

Додаткова:

Административное право и процесс Полный курс - Изд 2-е, до полн. и переработ. / Ю.А. Тихомиров - М.: Изд. Тихомирова М. Ю., 2005 - 697 с.

Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / автор-упоряд. В. П. Тимошук. – К. : Факт, 2003. – 496 с.

Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. Колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Видавництво “Юридична думка”, 2004. – 584 с.

Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — 544 с.

Адріанов К. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини // Право України. – 2002.– №3. – С.37–42.

Афанасьєв К. К. Адміністративні послуги: навчальний посібник / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ, 2010. – 176 с.

Баб’як А.В. Місце адміністративних процедур в адміністративному процесі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ - 2006 Вип І-С 156 і 64

Бандурка О М Тищенко М М Адміністративний процес Підручник для вищих навч закл - К Літера ЛТД, 2002 - 288 с.

Бахрах Д.Н. Административное судопроизводство, административная юстиция и административный процесс // Государство и право. – 2005. - №2. – С. 19-25.

Бевзенко В.М. Значення правовідносин у механізмі державного управління / В.М. Бевзенко // Право і Безпека. – 2005. - №4. – С. 11-15.

Берідзе М.Н. Особливості провадження за зверненнями громадян // Вісник Національного університету внутрішніх справ. Харків. – 2003.-Вип. №24. – С. 77 – 80.

Битяк Ю. П. Проблеми нормативно-правового регулювання оцінки діяльності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування // Вісник Академії правових наук України: Зб. наук. пр. – Харків: Право, 2005. – № 4. – С. 116 – 123.

Битяк Ю. П. Сучасний стан і проблеми законодавчого забезпечення державної служби в Україні // Державна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку / За заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К.: Видавничий Дім “Ін – Юре”, 1999. – С. 99 – 110 (272 с.)

Бойко И.В. Пределы прав граждан в сфере государственного управления // Проблеми законності. Вип. 35: Респ.міжвідомч.наук.зб. / Відп.ред. В.Я.Тацій. – Харків: Нац.юрид.акад.Украіни, 1998.- С.54-58.

Бойко І.В. Пільги громадян у сфері державного управління // Проблеми законності. Вип.39: Респ.міжвідомч.наук.зб. / Відп.ред. В.Я.Тацій. – Харків: Нац.юрид.акад.Украіни, 1999.– С.112-116.

Бородін І. Адміністративно-процесуальні норми - основа адміністративно-юрисдикційного процесу // Право України. – 2006. - № 3. – С. 86-90.

Бурлака І. Деякі питання відшкодування шкоди, завданої актами органів публічної влади за відсутності їхньої вини // Юридична Україна. – 2009. – № 12. – С. 190–195.

Бурлака О. Види державних атестацій та їх особливості // Юри­дична Україна. – 2006. - № 3. – С. 34-39.

Войтович Р. Особливості діяльності державних службовців в умовах глобалізації // Вісник державної служби України. - К., 2006. - № 3. - С. 20 - 23.

Гасанов К.К., Максютин М.В. Основания общности юрисдикционных процессов (конституционного, уголовного, административного, гражданского, арбитражного) // Вестник Московского университета МВД России. – 2004. - № 1. – С. 65-67.

Голосніченко І П Стахурський М Ф Адміністративний процес Навчальний посібник / За заг ред проф І П Голосніченка - К ГАН, 2003 - 256 с.

Горбунова Л.М. Принцип законності у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади : монографія / Л.М.Горбунова. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 240 с.

Грущинський І. М. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності [Текст] : науково-практичний посібник / І. М. Грущинський, В. М. Кравчук, Є. П. Пограничний. – Л. : Престиж-Інформ, 2000. – 268 с.

Гураленко Н. Основні концептуальні підходи до розуміння категорії «джерело права»/ Н.Гураленко // Юридична Україна. – 2007. - №6. – С. 13-18.

Гуржій Т. Адміністративно-процесуальні функції концептуальні засади детермінації // Право України. – 2006. - № 11. – С. 15-17.

Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг.ред. В.Б.Аверянова . – К., 2003. – С. 258.

Джафарова М.В. Суб’єкти адміністративних процесуальних правовідносин / М.В. Джафарова // Право і Безпека. – 2010. - №5 (37). – С. 77-79.

Кісіль З.Р. Адміністративне право: навч. посіб. / К.: Правова єдність, 2011. – 5 с.

Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник / Т. О. Коломоєць. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.

Комзюк А.Т. Адміністративний процес України: навч. посіб. / А.Т.Комзюк, В.М.Бевзенко, Р.С.Мельник. – К.: Прецедент, 2007. – 531 с.

Константий О.В. Джерела адміністративного права України//автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.юр.наук : 12.00.07 / О.В. Константий; Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. – Х., 2000. – 15 с.

Костів М.В. Деякі дискусійні питання адміністративної правосуб’єктності юридичних осіб в академічному курсі з адміністративного права // Право України. – 2005. – №8. – С.122-123.

Костів М.В., Анцупова Т.В. Юридична особа як суб’єкт адміністративного права // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. – 2003. — № 2. – С.92-101.

Кудря В. Види проваджень за зверненнями громадян до органів виконавчої влади та адміністративні (управлінські) послуги // Право України. – 2006. - № 3. – С. 12-15.

Кузьменко О.В. Атестаційні провадження в адміністративному процесі // Право України. – 2005. – № 11. – С. 14-17.

Кузьменко О.В. Нормотворче провадження в адміністративному процесі // Юридична Україна. – 2005. – 12 (33). – С. 15-22.

Кузьменко О.В. Природа реєстраційного провадження / О.В. Кузьменко // Вісник Академії митної служби України. Серія : «Право». – 2009. – № 1 (2). – С. 81-87.

Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – Київ: Атіка, 2005. – 358 с.

Кузьменко О.В., Шамрай В.О., Філонов В.П. Паспортна система і система реєстрації фізичних осіб в Україні. – Донецьк: НД та РВВ ДЮІ МВС України, 2004. – 212 с.

Курінний Є.В. Проблематика класифікації адміністративно-правових відносин за їх видами // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. - №2. – С.116.

Лукашук И.И. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в условиях глобализации// Журнал российского права. – 2002. – № 3. – С. 115–116.

Любімов А. Теоретичний підхід до визначення поняття адміністративного процесу // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 11. – С. 89-91.

Мартиненко Б Адміністративно-правові гарантії в неюрисдикційних провадженнях // Юридична Україна. – 2006. - № 12. – С. 52-55.

Масленников М. Я. Административно-юрисдикционный процесс: монография / М. Я. Масленников. - Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1990.-210 с.

Масленников М. Я. Административный процесс: теория и практика / М. Я. Масленников. - М. : Изд-во НОУ * Школа спецподготовки "Витязь", 2008. - Вып. 2. - 362 с. (Серия "Безопасность).

Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине Учебное пособие - Изд 2-е, дополн - X Одиссей, 2006-352 с.

Миколенко О. І. Теорія адміністративного процедурного права. Монографія. – Харків: Бурун Книга, 2010. – 336 с.

Перепелюк В.Г. Адміністративний процес Загальна частина Навчальний посібник- Вид 2-ге, змінене і доповн – К.: Центр навчальної літератури. – 2004. – 368 с.

Погорілко В., Федоренко В. Джерела права України (загальна теорія джерел конституційного права України / Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 1 (28). – С. 46–59.

Полюхович В.І. Інститут оскарження в адміністративному порядку: загальні засади // Виконавча влада і адміністративне право. – К., 2002. – С. 192-201.

Приходченко Л. Зарубіжний досвід оцінювання ефективності державного управління // Актуальні проблеми державного управління. - О.: ОРІДУ УАДУ, 2007. - Вип. 2(30). - С. 63-70.

Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток : [за заг. ред. А.В. Толстоухова, Н.Р. Нижник, Н.Т. Гончарук]. – Д.: Монолит, 2010. – 400 с.

Пухтецька А. Європейські принципи адміністративного права / А. Пухтецька // Українське право. – 2006. – № 1. – С. 309–319.

Селіванов А. О. Адміністративний процес в Україні: реальність і перспективи розвитку наукових доктрин : наук, видання /АО. Селіванов. - К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2000, - 68 с.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс); підручник. Вид. 2-ге, переробл. і доповн. / О.Ф.Скакун. – Х.: Еспада, 2009. – 752 с.

Тимощук В. П. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення дії : Монографія. – К.: «Консус-Ю», 2010. – 296 с.

Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. / Р.О. Халфина. – М.: Юрид. лит., 1974. – 351 с.

Чиркин В. Е. О публичной власти (Постановка проблемы) // Государство и право. – 2003. – № 10. – С. 8–15.

Шпакович О. М. «М’яке» право і міжнародні організації // Публічне право.– 2011. – № 4. – С. 173-179.

Юшкевич О.Г. Провадження в справах про державну реєстрацію фізичних осіб-підприємців: Дис. канд. юрид. наук. – Харків, 2007. – 230с.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – № 30. – Ст. 141.

Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, № 37. – Ст. 446.

Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України»: Указ Президента України від 13.12.1996 р. № 1207/96 // Урядовий кур’єр від 19.12.1996 р.

Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 : Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF/ed20110905.

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 376 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 17. – Ст. 747.

Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів: наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2005 № 34/5 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 15. – Ст. 799.

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України : від 23.02.2006 р., № 3477–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.

Про громадські об’єднання : Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI // Голос України від 18.04.2012. – № 70.

Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади : Указ Президента України від 03.10.1992 р. № 493/92 // Збірник указів Президента. – 1992. – № 4.

Про державну службу: Закон України від 17.11.2011 р. № 4050-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 26. – Ст. 273.

Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 07.04.2011 р. № 3206-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 40. – Ст. 404.

Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 314.

Про Єдиний державний реєстр нормативних актів : Указ Президента України від 27.06.1996 р. № 468/96 // Урядовий кур’єр від 04.07.1996 р.

Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 16. – Стор. 85.

Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 630 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 47. – Ст. 1582.

Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 : Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF/ed20110905.

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 376 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 17. – Ст. 747.

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 16 травня 2008 р. №279-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 25. – Ст. 241.

Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. №280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997 р. – №24. – Ст. 170.

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. №586-XIV // Офіційний Вісник України. – 1999. – № 18 від 21.05.99.

Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування: Указ Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 10. – Ст. 239.

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 22 вересня 2011 р. № 3773-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 83. – Ст. 3014.

Регламент (ЕС) № 1931/2006 Европейского парламента и Совета «Об установлении правил в отношении малого пограничного движения на внешних сухопутных границах государств-членов и об изменении положений Шенгенской конвенции» от 20 декабря 2006 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України // Офіційна Інтернет-сторінка Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_919

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 172; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!