Тема 16. Провадження в суді першої інстанції (12 год.). 

Лекція 16. Провадження в суді першої інстанції (6 год.).

1. Класифікація стадій і проваджень адміністративного процесу.

2. Порядок відкриття провадження в адміністративній справі.

3. Зміст стадії підготовки справи до судового розгляду.

4. Попереднє судове засідання.

5. Стадія судового розгляду адміністративної справи та її особливості.

Семінарське заняття 16. Провадження в суді першої інстанції (4 год.).

1. Класифікація стадій і проваджень адміністративного процесу.

2. Порядок відкриття провадження в адміністративній справі.

3. Зміст стадії підготовки справи до судового розгляду.

4. Попереднє судове засідання.

5. Стадія судового розгляду адміністративної справи та її особливості.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Структура позовної заяви.

2. Скласти позовну заяву (практичне завдання).

3. Які питання вирішуються судом шляхом прийняття постанови?

4. Які питання вирішуються судом шляхом прийняття ухвали?

 

Рекомендована література:

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – № 30. – Ст. 141.

Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, № 37. – Ст. 446.

 

Бандурка О. М, Тищенко М. М. Адміністративний процес: Підручник для вищ. навч. закл.—К: Літера ЛТД, 2002.—288 с.

Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф. Адміністративний процес: Навч. посіб. / За заг. ред. Голосніченка І.П. – К.: ГАН, 2003. – 256 с.

Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес: монографія / В. С. Стефанюк. – X.: Консум, 2003. – 464 с.

Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України. В 2-х тт. / За заг. ред. В.К. Матвійчука / Матвійчук В. К., Хар І. О., – К.: КНТ, 2007. – 788 с.

Задирака Н.Ю. Адміністративне судочинство в Україні: актуальні проблеми / Н.Ю. Задирака // Форум права. – 2011.– № 3. – С. 277-281.

Селіванов А.О. Судове право: нова галузь права чи теоретична думка? / А.О. Селіванов // Вісник Верховного Суду України. — 2008. — № 6. – с.10

Янюк Н. Щодо адміністративного судочинства: адміністративний позов чи адміністративна скарга? / Наталя Янюк // Право України. – 2003. – №8. – с. 16.

 

Тема 17. Апеляційне провадження (6 год.).

Лекція 17. Апеляційне провадження (2 год.).

1. Порядок апеляційного провадження та об’єкт перегляду.

2. Суб’єкти апеляційного провадження.

3. Порядок подання та процедура розгляду апеляційної скарги.

4. Види рішень суду апеляційної інстанції.

Семінарське заняття 17. Апеляційне провадження (2 год.).

1. Порядок апеляційного провадження та об’єкт перегляду.

2. Суб’єкти апеляційного провадження.

3. Порядок подання та процедура розгляду апеляційної скарги.

4. Види рішень суду апеляційної інстанції.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Специфіка відкриття апеляційного провадження.

2. Апеляційна скарга та заява про апеляційне оскарження.

3. Строки подання апеляційної скарги.

4. Скласти апеляційну скаргу (практичне завдання).

 

 

Рекомендована література:

Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, № 37. – Ст. 446.

Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За ред. С. В. Ківалова, О. І. Харитонової / Ківалов С. В., Харитонова О. І., Пасенюк О. М., Аракелян М. Р. та ін. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2005. – 552 с.

 

Адміністративне судочинство: Підручник / За заг. Ред. Т. О. Коломоєць. – К.: Істина, 2009. – 256 с.

Демський Е. Ф. Адміністративно-процесуальне право України: Навч. посіб. / Е. Ф. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.

Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процесс України: Навч. посіб. – К.: Прецедент, 2007. – 531 с.

Перепелюк В.Г. Адміністративне судочинство: проблеми практики / В. Перепелюк. – К.: Конус-Ю, 2003. – 272 с.

 

 

Тема 18. Касаційне провадження (6 год.).

Лекція 18. Касаційне провадження (2 год.).

1. Поняття касаційного провадження та характерні риси інституту касації.

2. Підстави та строки подання касаційної скарги.

3. Процедура розгляду касаційної скарги.

4. Види рішень суду касаційної інстанції.

 

Семінарське заняття 18. Касаційне провадження (2 год.).

1. Поняття касаційного провадження та характерні риси інституту касації.

2. Підстави та строки подання касаційної скарги.

3. Процедура розгляду касаційної скарги.

4. Види рішень суду касаційної інстанції.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Специфіка відкриття касаційного провадження.

2. Строки подання касаційної скарги.

3. Скласти касаційну скаргу (практичне завдання).

Рекомендована література:

Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, № 37. – Ст. 446.

Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / За заг. ред. Р. О. Куйбіди (видання друге, доповнене). – К.: Юстиніан, 2009. – 976 с.

Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / Н. О. Армаш, О. М. Бандурка, А. В. Басов [та ін.]; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. А. Т. Комзюка. – К.; Прецедент: Істина, 2009. – С. 823.

 

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / І.Х. Темкіжев, М.І. Цуркан, В.Б. Аверянов, С.Є. Амєлін, В.П. Базов. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 718 с.

Андрійцьо В.Д. Адміністративне судочинство України: підруч.: у 2 т. / В.Д. Андрійцьо, П.А. Трачук. – Ужгород: Гражда, 2009. – 367 с.

 Коломоєць Т.О. Адміністративне судочинство: підруч. / [Т.О. Коломоєць, Ю.В.Пирожкова, О.О. Газенко та ін.]; заг. ред. Т.О. Коломоєць. – К.; Запоріжжя: Істина, 2009. – 344 с.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 202; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!