Тема 13. Адміністративне процесуальне представництво (6 год.)..Лекція 13. Адміністративне процесуальне представництво (2 год.).

1. Поняття та ознаки адміністративного процесуального представництва.

2. Види адміністративних процесуальних представництв та їх особливості.

3. Повноваження представників в судовому процесі: зміст та особливості.

 

Семінарське заняття 13. Адміністративне процесуальне представництво (2 год.).

1. Поняття та ознаки адміністративного процесуального представництва.

2. Види адміністративних процесуальних представництв та їх особливості.

3. Повноваження представників в судовому процесі: зміст та особливості.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Особливості процедури надання усної довіреності на ведення справи.

2. Види відносин, що складаються між учасниками адміністративного процесу.

3. Специфіка участі законних представників.

4. Передоручення в адміністративному процесі.

 

 

Рекомендована література:

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – № 30. – Ст. 141.

Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, № 37. – Ст. 446.

Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011р. № 3460-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 51. – Ст. 577.

Про адвокатуру і адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012р. № 5076 - VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 27. – Ст. 282.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. № 2453- VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст. 529.

Про посилення судового захисту прав і свобод громадянина: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.1997 р. № 7 // Вісник Верховного Суду України. – 1997. – № 2.

 

Тема 14. Докази та доказування в адміністративному процесі (6 год.).

 

Лекція 14. Докази та доказування в адміністративному процесі (2 год.).

1. Поняття та види доказів.

2. Належність та допустимість доказів.

3. Способи забезпечення доказів.

4. Учасники доказування та їх правовий статус.

 

Семінарське заняття 14. Докази та доказування в адміністративному процесі (2 год.).

1. Поняття та види доказів.

2. Належність та допустимість доказів.

3. Способи забезпечення доказів.

4. Учасники доказування та їх правовий статус.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

5. Джерела доказів.

6. Презумпція винуватості суб’єкта владних повноважень.

7. Принцип офіційності в процесі доказування.

Рекомендована література:

Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство: Навчальний посібник / За заг. ред. Т.О.Коломоєць, Г.Ю. Гулевської. – К.: Істина, 2007. – 152 с.

Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник за заг. ред. С.В.Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2007. – 312 с.

Гевко В. Проблеми визначення поняття доказів та їх процесуальних джерел / В. Гевко // Право України . – 2005. - № 10. – С. 92-95.

Додин Е. В. Доказательства в административном процессе. – М.: "Юрид. лит.". – 1973. – 175 с.

Карнарук А. Особливості адміністративного судочинства в Україні в умовах здійснення судової та адміністративної реформи // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 11. – С. 131-134.

 

Тема 15. Процесуальні строки (6 год.).

Лекція 15. Процесуальні строки (2 год.).

1. Поняття «процесуальний строк» в адміністративному судочинстві.

2. Види процесуальних строків.

 

Семінарське заняття 15. Процесуальні строки (2 год.).

1. Поняття «процесуальний строк» в адміністративному судочинстві.

2. Види процесуальних строків.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Зупинення перебігу строків в адміністративному судочинстві.

2. Поновлення строків в адміністративному судочинстві.

Рекомендована література:

Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, № 37. – Ст. 446.

Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ : Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 6 березня 2008 року № 2 // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 2.

 

Баб’як А. В. Адміністративно-процесуальні строки : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 “Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право”. – К., 2005. – 209 с.

Кузьменко О. В. Адміністративно-процесуальне право України : [підручник] / О. В. Кузьменко, Т. О. Гуржій ;за ред. О. В. Кузьменко. – К. : Атіка, 2007. – 416 с.

Білоусов Ю. В. Строк звернення до суду як передумова права на судовий захист у справах адміністративної юрисдикції / Ю. В. Білоусов // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – № 1-2 (9-10). – С. 145-149.

Кузьменко О.В. Строки адміністративного провадження//Держава і право:Зб.наук.праць Вип..19.-К.:Ін-т держави і права. ім В.М. Корецького НАН України, 2003.-С.265-270с.

Строк звернення до суду в адміністративному судочинстві / М. І. Смокович // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – № 2(4): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11smivas.pdf.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 231; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!