B) Corynebacterium glutamaticum, Brevibacterium flavum ауксотрофты.E) Әрбір штамға жеке арнайы қоректік орта құрамы.

 

$$$ 59

Лимон қышқылының микробиологиялық өндірісінде қолданылады:

B) Продуцент ретінде А. Niger қолданылады.

C) Ферментацияны сұйық және қатты фазалық әдістермиен жүзеге асырады.

 

$$$ 60

Культивирлеу түріне байланысты ферментердегі биосинтез келесі бағыттарда жүреді:

A) Түптік.

C) Беттік.

 

$$$ 61

Қоректік ортадағы көміртек көздерін көрсетіңіз:

B) Көмірсулар.

C)Органикалық қышқылдар.

 

$$$ 62

Биосинтездің бірінші реттік метаболит өнімдеріне жатады:

D) Aминқышқылдар.

E) Oрганикалық қышқылдар.

 

$$$ 63

Микробиологиялық синтез өнімдерін кептіруде келесі әдістер қолданылады:

A) Шашыратқыш.

D) Қайнап тұрған қабатта.

 

$$$ 64

Микробиологиялық синтез өнімдерін кептіруде келесі әдсітер қолданылады:

B) Жылу вакуумдық.

F) Сублимациялық.

 

$$$ 65

Культураның экспонециальды өсу фазасында синтезделеді:

D) Нуклеотидтер.

E) Ферменттер.

 

$$$ 66

1973-1977 жж. Плазмидалық векторлар алған ғалымдар:

F) Ф. Боливар.

G) Д. Хелински.

 

$$$ 67

1973-1977 жж. Плазмидалық векторлар алған ғалымдар:

В) Р. Родригес.

F) Ф. Боливар.

 

$$$ 68

1972 ж. E.coli-дан EcoR I рестриктаза ферментін бөліп алған ғалымдар:

В) И.Е. Мерц.

G) Р.В. Дэвис.

 

$$$ 69

Берджи анықтамасында бактериялар әлемінің бөлімдері:

С) Мендозикуттер.

D) Тенерекуттер.

 

$$$ 70

Берджи анықтамасында бактериялар әлемінің бөлімдері:

В) Фирмикуттер.

С) Мендозикуттер.

 

$$$ 71

1973-1977 жж. Плазмидалық векторлар алған ғалымдар:

F) Ф. Боливар.

G) Д. Хелински.

H) С. Коэн.

 

$$$ 72

1973-1977 жж. Плазмидалық векторлар алған ғалымдар:

В) Р. Родригес.

F) Ф. Боливар.

G) Д. Хелински.

 

$$$ 73

Микроорганизмдербиотехналогиясының зерттеу нысандары:

А) Бактериялар.

В) Вирустар.

С) Прокариоттар.

 

$$$ 74

Берджи анықтамасында бактериялар әлемінің бөлімдері:

С) Мендозикуттер.

G) Грациликуттер.

 

$$$ 75

Берджи анықтамасында бактериялар әлемінің бөлімдері:

С) Мендозикуттер.

G) Грациликуттер.

H) Фирмикуттер.

 

$$$ 76

Берджи анықтамасында бактериялар әлемінің бөлімдерін көресетіңіз:

С) Mendosicutes.

D) Tenericutes.

G) Gracilicutes.

 

$$$ 77

Берджи анықтамасында бактериялар әлемінің бөлімдерін көресетіңіз:

С) Mendosicutes.

D) Tenericutes.

E) Firmicutes.

 

$$$ 78

Анаэробты бактерияларды қоректену бойынша ажыратады:

А) Гидролиздік немесе ацидогенді.

В) Гетероацетатты.

С) Метаногенді.

 

$$$ 79

Анаэробты бактерияларды қоректену бойынша ажыратады:

В) Гетероацетатты.

С) Метаногенді.

F) Сульфатредукциялаушы.

 

$$$ 80

Cracilicutes бөліміне жататын бактерияларды көрсетіңіз:

С) Pseudomonas.

D) Azotobacter.

E) Rhizobium.

 

$$$ 81

Cracilicutes бөліміне жататын бактерияларды көрсетіңіз:

А) Agrobacterium.

В) Leuconostoc.

С) Pseudomonas.

D) Azotobacter.

 

$$$ 82

Cracilicutes бөліміне жататын бактерияларды көрсетіңіз:

А) Agrobacterium.

G) Methylococcus.

H) Methilomonos.

 

$$$ 83

Cracilicutes бөліміне жататын бактерияларды көрсетіңіз:

В) Acerobacter.

G) Gluconobacter.

H) Methilomonos.

 

$$$ 84

Cracilicutes бөліміне жататын бактерияларды көрсетіңіз:

В) Gluconobacter.

С) Thiobacillus.

D) Metylococcus.

 

$$$ 85

Firmicutes бөліміне жататын бактерияларды көрсетіңіз:

А) Leuconostoc.

E) Sterptomyces.

H) Bacillus.

 

$$$ 86

Firmicutes бөліміне жататын бактерияларды көрсетіңіз:

А) Leuconostoc.

В) Pediococcus.

E) Sterptomyces.

 

$$$ 87

Firmicutes бөліміне жататын бактерияларды көрсетіңіз:

А) Bacillus.

E) Sterptomyces.

G) Lactobacillus.

 

$$$ 88

Firmicutes бөліміне жататын бактерияларды көрсетіңіз:

А)Corynebacterium.

С) Mendosicutes.

E) Arthrobacter.

 

$$$ 89

Firmicutes бөліміне жататын бактерияларды көрсетіңіз:

В) Methanomonas.

С) Methanophilus.

G) Mendosicutes.

 

 

$$$ 90

Бір клеткалы саңырауқұлақтардың кластарын көрсетіңіз:

А)Ascomycetes.

В) Basidiomycetes.

С) Deitromycetes.

 

$$$ 91

Өндірістік микроорганизмдерге қойылатын талаптарды көрсетіңіз:

В) Мақсатты өнімді синтездеуге қабілетті болуы.

С) Мақсатты өнімді шығаруға жылдамдығы жоғары болуы.

E) Бактериофагтардың және бөтен микрофлораның лизистік әрекетіне төзімділік көрсетуі.

 

$$$ 92

Өндірістік микроорганизмдерге қойылатын талаптарды көрсетіңіз:

А) Адамаға және қоршаған ортаға қауіпсіз болуы тиісті.

В) Мақсатты өнімді синтездеуге қабілетсіз болуы.

D) Зертханалық және өндірістік жағдайда биопродуценттің тұрақты болуы.

 

$$$ 93

Өндірістік микроорганизмдерге қойылатын талаптарды көрсетіңіз:

В) Метаболизмнің жанама өнім шығуының минималды болуы.

С) Шатам термо- және ацидофильді болғаны дұрсы.

E) Бактериофагтардың және бөтен микрофлораның лизистік әрекетіне төзімділік көрсетуі.

 

$$$ 94

Металды сілтісіздендіретін бактериялар:

F) L. Ferrooxidans.

G) A. Caldus.

H) A. Thiooxidans.

 

$$$ 95

Металды сілтісіздендіретін бактериялар:

А) S. Thermosulfidooxidans.

В) S. acidophilus.

С) A. Brierley.

 

 

$$$ 96

Микробиологиялық өндірістің ферментацияға дейінгі кезеңінің жүзеге асу схемасы кіреді:

A) Қоректік орта дайындауға арналған реактор.

B) Орталарды салқындаутға арналған жылуалмастырғыш.

C) Қоректік ортаның өлеуіш-жинақтағыш.

 

$$$ 97

Микроорганизмдерді өндірістік жартылай үздіксіз дақылдауға арналған арнайы қондырғы:

А) Ферменттер.

B) Биореактор.

C) Ферментатор.

 

$$$ 98

Ферментерларда аэрация процессі үшін қолданылады:

D) Турбиндік араластырғыш

E) Барботер

F) Түтікше

 

$$$ 99

Микроорганизмдер популяциясының өсу кинетикасының негізгі теңдеулері:

А) Экспонецияалдық өсу теңдеуі.

C) S-тәрізді қиғаш өсуді сипаттайтын теңдеу.

F) Логистикалық қисық теңдеу.

 

$$$ 100

Өндірістік микроорганизмдерге қойылатын талаптарды көрсетіңіз:

А) Адамаға және қоршаған ортаға қауіпсіз болуы тиісті.

D) Зертханалық және өндірістік жағдайда биопродуценттің тұрақты болуы.

G) Арзан субстратта жақсы өсе алуы.

 

$$$ 101

Зақымдалған өсімдік бөліп шығаратын арнайы фенолдық қосылыстар белсендіретеді:

C) vir гендерін.

 

$$$ 102

Т-ДНҚ-ның өсімдік геномына енуі үшін болу керек:

A) Т-ДНҚ-ның оң шектеуші тізбегі.

 

$$$ 103

Ti-плазмидтердің негізінде векторлардың маркерлік гендері болып табылады:

B) Канамицинге төзімділік.

 

$$$ 104

Гендерді өсімдіктер жасушаларына тасымалдау әдістеріне қайсысы жатпайтынын анықтаңыз:

D) Ретровирусты қолдану.

 

$$$ 105

Гендерді өсімдіктер жасушаларына тасымалдау әдістеріне жатады:

A) Ti-плазмидтерді қолдану.

 

$$$ 106

Гендерді өсімдіктер жасушаларына тасымалдау әдістеріне жатады:

A) Микробөлшектермен «мергенді атқылау».

 

$$$ 107

Гендерді өсімдіктер жасушаларына тасымалдау әдістерінің қайсысында алтын немесе вольфрамды бөлшектердің беті ДНҚ-мен қапталады:

B) Микробөлшектермен «мергенді атқылау».

 

$$$ 108

А. tumefaciens плазмидасын анықтаңыз:

A) pTi.

 

$$$ 109

А. tumefaciens плазмидасындағы өсімдіктер жасушасына тасымалданатын ДНҚ бөлігін көрсетіңіз:

E) T-ДНҚ.

 

$$$ 110

Ті-плазмидіндегі Т-ДНҚ құрамындағы гендерді атаңыз:

B) Ауксин гені.

 

 

$$$ 111

Ті-плазмидіндегі Т-ДНҚ құрамындағы гендерді атаңыз:

B) Цитокинин гені.

 

$$$ 112

Ті-плазмидіндегі Т-ДНҚ құрамындағы гендерді атаңыз:

B) Опин гені.

 

$$$ 113

Өсімдіктерде қатерлі ісікті туғызатын бактерияны көрсетіңіз:

D) Agrobacterium tumefaciens.

$$$ 114

Ti-плазмида қай бактерияда болатынын көрсетіңіз:

D) Agrobacterium tumefaciens.

$$$ 115

Прокариоттарға жатқызылған бактерия ядросының құрлысы:

A) Ядролық мембранамен шектелмеген.

 

$$$ 116

«Аспалы тамшы» препараты бактериялардың мынадай құрылысын көру үшін:

E) Қозғалысын.

 

$$$ 117

Прокариоттардың генетикалық ДНК материалы орналасады:

B) Нуклеоидта.

 

$$$ 118

Прокариоттың ядролық құрылысы болып мыналар саналады:

A) Нуклеотид.

 

$$$ 119

Көптеген бактериялардың оптималды рН:

A) 7,2.

 

$$$ 120

Бактериялар репродукциясының негізгі формасы:

D) Бөлшектену.

 

$$$ 121

Бактериялардың азотты фиксирлеудегі алғашқы өнімдерінің бірі – ол:

A) Белок.

 

$$$ 122

Accumulibacter phosphatis қолданады:

А) Cуды тазарту құрылыстарында фосфасттардың жоғары концентрациясын ыдырату үшін қолданылатын ең басты микроб.

 

$$$ 123

Alcanivorax borkumensis қолданады:

В) Көмірсутектерлі ыдырататын теңіз бактериясы, шикі және тазартылған мұнайдың көптеген компонентерін ыдыратады.

 

$$$ 124

Dehalobacter restrictus қолданады:


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 285; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ