Заміна Gerundium на GerundivumNB!Форми жіночого роду однини і множини та форми множини чоловічого та середнього родів можуть належати тільки герундиву.

Герундій є іменником ІІ відміни, а у множині не вживається. 

Значить, такі слова, якlegenda, legendae, legendorum, legendos, legendas, legendis, уже за своєю формою є, без сумніву, герундивом.

 

Герундив у функції означення при іменнику є еквівалентом герундія з прямим додатком: necessitas librorum legendorum = necessitas legendi libros (необхідність читання книг або необхідність читати книги).

Коли від герундія залежить прямий додаток, то при заміні на герундив цей додаток ставиться у відмінку герундія, а сам герундій замінюється герундивом і узгоджується з додатком у роді, числі та відмінку.

Наприклад:

Ars gubernandi civitatem. - Мистецтво управління державою. Герундій

Ars civitatis gubernandae. - Мистецтво управляти державою. Герундив

 

 

Активна і пасивна конструкції

У реченні із присудком, вираженим перехідним дієсловом, можливі дві конструкції: активна і пасивна.

При вживанні активної конструкції присудок ставиться в активному стані і вказує на те, що дія виконується підметом і поширюється на прямий додаток у реченні.

Наприклад:

Iudex reum absolvit. - Суддя звільнив звинуваченого.

 

При заміні активної конструкції на пасивну необхідно дотримуватися таких правил:

1) дієслово-присудок активної конструкції переводиться у пасивний стан і узгоджується з новим підметом;

2) прямий додаток активної конструкції стає підметом пасивної;

3) підмет активної конструкції стає непрямим додатком в аблятиві (Ablativus).

 

Якщо непрямий додаток виражений іменником на означення неживих предметів, то він ставиться в аблятиві, який називається ablativus instrumenti (аблятив знаряддя).

Наприклад:

Oppidum muris altis munitur. – Високі стіни укріплюють місто (місто укріплюється високими стінами).

 

Якщо непрямий додаток виражений іменником на означення живих істот, то він ставиться в аблятиві з прийменником a, ab і називається ablativus auctoris (аблятив діючої особи).

Наприклад:

Reus ab iudice absolvitur. – Звинувачений звільнюється суддею.

 

NB! Пасивні конструкції в українській мові вживаються рідше, ніж у латинській. Тому дослівний переклад українською мовою латинського речення із присудком у пасивному стані звучить досить вимушено. У деяких випадках він взагалі неможливий і замінюється активною конструкцією.

Наприклад:

Roma a Romulo conditur. – Ромул заснував Рим (дослівно: Рим Ромулом заснувався).

 

Практичне заняття ІII. ІМЕННИКИ ІV ВІДМІНИ (Declinatio quarta)

До ІV відміни належать:

іменники чоловічого роду із закінченнями в Nom. Sing. –us,

іменники середнього роду із закінченнями в Nom. Sing. –u, які мають спільне закінчення в Gen. Sing.us (Див. Додаток Д).

Наприклад: casus, us m – відмінок, magistratus, us m – посада, cornu, us n – ріг,

фланг (війська).

Винятки: іменники жіночого роду: domus, us f – дім, manus, us f – рука, влада, Quercus, us f – дуб

Практичне заняття ІV. ІМЕННИКИ V ВІДМІНИ (Declinatio quinta)

До V відміни належать:

іменники жіночого роду із закінченнями в Nom. Sing. – еs, Gen Sing. – еі.

Наприклад: dies, ei f – термін, строк, res, ei f – річ, справа, fides, ei f – віра, довір’я, вірність.

Виняток:іменники чол.роду : dies, ei m – день, meridies, ei m – полудень.

Лише два іменники dies, ei f та res, ei f мають однину і множину, всі інші відмінюються в однині, а в множині мають тільки називний та знахідний відмінки.

Практичне заняття V, VІ. ПРИКМЕТНИК (Nomen Adiectivum)

Прикметники ІІ групи (ІІІ відміни)

Прикметники ІІ групи (ІІІ відміни) поділяються на три групи залежно від кількості родових закінчень:

1) Прикметники трьох закінчень: m – er,f– is,n – e,

                                                           acer, cris, cre  – гострий, -а, -е

Прикметників із трьома закінченнями всього 13.

2) Прикметники двох закінчень: m, f - is, n – e

                                                         civilis, e – громадянський, -а, -е

Прикметників із двома закінченнями найбільше.

3) Прикметники одного закінчення: для всіх 3 родів – m,f,n – (n)s, - x, - r.

Прикметники одного закінчення подаються у словнику як і іменники

ІІІ відміни, тобто у Nom. Sing. та Gen. Sing. разом з основою.

sapiens, ntis – розумний, felix, icis – щасливий, par, paris – рівний.

Прикметники ІІ групи відмінюються за ІІІ відміною голосного типу, тобто для всіх родів вони мають закінчення в Abl. Sing. –i, в Genю Sing. -ium для всіх родів, у Nom. Pl. та Acc. Pl. -ia – тільки для середнього роду.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 202;