ІМЕННИКИ I ВІДМІНИ (Declinatio prima)До І відміни належать: іменники жіночого роду із закінченням в Nom. Sing. -a, Gen. Sing. -ae(Див. Додаток Д).

Винятки: іменники чоловічого роду із закінченням в Nom. Sing. -a,  

в Gen. Sing. -ae,які вказують на: професію, рід занять, національність, власне ім’я та деякі загальні іменники.

Наприклад: agricola ae, m – землероб, nauta, ae m – моряк, Persa, ae m – перс, Catilina, ae m – Катіліна, collega, ae m – товариш.

ІМЕННИКИ ІІ ВІДМІНИ (Declinatio secunda)

До ІI відміни належать:

іменники чоловічого роду із закінченнями в Nom. Sing. -us, -er

іменники середнього роду із закінченнями в Nom. Sing. -um, -on, які мають спільне закінчення в Gen. Sing. -i.

Наприклад: syndicus, i m – повірений, vir, viri m – лицар, magister, tri m – учитель, testamentum, і n – заповіт

Винятки:

1) іменники жіночого роду із закінченням у Nom. Sing. -us, Gen. Sing. -i,які вказують на назви країн, міст, островів, дерев, (назви дерев завжди

  жін. роду, незалежно від того, до якої відміни вони належать, і пишуться з великої літери), деякі загальні іменники.

Наприклад: egyptus, i f – Єгипет, Chersonesus, i f – Херсонес,

Cyprus, i f – Кіпр, Quercus, us f – дуб, humus, i f – ґрунт.

2) деякі загальні іменники середнього роду із закінченнями в Nom. Sing. -us, Gen. Sing. –i.

Наприклад: pelagus i n – море, vulgus, i n – натовп, юрба,

virus, i n – вірус, отрута.

Особливості іменників ІІ відміни

Деякі іменники чоловічого роду із закінченням у Nom. Sing. на -er,зберігаютьев усіх відмінках.

Наприклад: puer, eri m – хлопець, vesper, eri m – вечір,

А деякі іменники при відмінюванні втрачають -е ,що видно із словникової форми іменника:

Наприклад: arbiter, tri m – суддя, претор, liber, bri m – книга, magister, tri m – учитель, sequester, tri m – посередник.

Практичне заняття V. ПРИКМЕТНИК (Nomen Adiectivum)

Граматичні категорії прикметника:

1) рід

2) число

3) відмінок

4) група або відміна

У словниках прикметники подаються:

1) прикметник у Nom. Sing. чол.роду,

2) закінчення жін. роду,

3) закінчення сер. роду,

4) значення, переклад.

Наприклад: bonus, -a, -um – добрий, -а, -е (Див. Додаток Д).

Прикметники латинської мови не мають свого окремого відмінювання. Вони відмінюються за зразком іменників.

У залежності від родових закінчень латинські прикметники поділяються на дві групи:

- прикметники І групи (або прикметники І-ІІ відмін)

- прикметники ІІ групи (або прикметники ІІІ відміни).

Прикметники І групи (І-ІІвідмін)

Прикметники І групи мають такі родові закінчення:

– чол. рід -us, -er

– жін. рід -a

– сер. рід -um

Прикметники із закінченням -us,-er відмінюються за ІІ відміною чоловічого роду. Прикметники із закінченням -um відмінюються за ІІ відміною середнього роду.

Етапи узгодження іменника з прикметником

1. Словникова форма і іменника, і прикметника.

2. Визначення роду іменника (за літерами m,f,n).

3. Підбір потрібного родового закінчення в прикметника

( m – us, er; f – a; n – um).

4. Узгоджений вираз записуємо у Nom. Sing., на першому місці – іменник, на другому – прикметник.

5. Визначення відмін, за якими будемо відмінювати і іменник, і прикметник.

6. Визначення основи і в іменника, і в прикметника.

7. Додавання до основ закінчень.

Практичне заняття VI. ІМЕННИКИ ІІI ВІДМІНИ (Declinatio tertia)

До IІI відміни належать:

іменники всіх трьох родів, які в Nom. Sing. мають різні закінчення, а в

Gen. Sing. – спільне закінчення -is(див. Додаток Д).

У словниках іменники ІІІ відміни подаються:

1) у Nom. Sing.,

2) закінчення Gen. Sing. разом із закінченням основи,

3) рід,

4) значення, переклад.

Наприклад: actio, onis f – позов, homo, inis m – людина, tempus, oris n – час

Односкладові іменники подаються в словниках у родовому відмінку однини повністю:

Наприклад: lex, legis f – закон, gens, gentis f плем’я, народ, pax, pacis f – мир, ius, iuris n – право, rex, regis m – цар.

 

 

Іменники ІІІ відміни бувають:

рівноскладовими – в яких кількість складів у Nom. Sing. відповідає кількості складів у Gen.Sing. – hostis, hostis m,f – ворог, іноземець;

fames, famis f – голод.

нерівноскладовими – в яких кількісь складів у Gen. Sing. більша за кількість складів у Nom.Sing. actio, actionis f – позов; homo, hominis m – людина.

Іменники ІІІ відміни поділяються на три типи відмінювання:

приголосний – нерівноскладові іменники всіх трьох родів з основою на один приголосний звук.

голосний – тільки іменники середнього роду із закінченням у Nom. Sing. на -e, -al, -ar.

(з)мішаний – іменники чоловічого та жіночого родів із основою на два чи більше приголосних.

Виняток: назви членів родини – відмінюються за приголосним типом.

Словник

VERBUM (Дієслово)

1. ago, egi, actum, ere 3                 робити, діяти, вести судовий процес

2. approbo, avi, atum, are 1          схвалювати, погоджуватися (апробувати)

3. aio                                             я стверджую, говорю, заявляю

4. caveo, cavi, cautum, ere 2         піклуватися, остерігатися; оформляти

                                                       документи

5. cito, citavi, atum, are 1              викликати до суду

6. cogito, avi, atum, are 1              думати

7. consentio, sensi, sensum, ire 4  погоджуватися, бути згодним

8. consulo, sului, sultum, ere 3      радити, запитувати поради

9. convenio, veni, ventum, ire 4    сходитися; подавати позов

10. credo, didi, creditum, ere 3        вірити

11. debeo, debui, debitum, ere 2      бути повинним, зобов'язаним

12. defendo, noli, nsum, ere 3         захищати

13. derogo, avi, afum, are 1            відміняти, позбавляти; обмежувати

14. dico, dixi, dictum, ere 3             говорити, казати; мовити, називати

15. divido, visi, visum, ere 3           розділяти

16. do, dedi, datum, are 1               давати

17. emo, emi, emplum, ere 3           купувати, придбати

18. erro, avi, atum, are 1                 помилятися; блукати

19. fido, fisus, sum, ere 3                вірити, довіряти

20. habeo, ui, itum, ere 2                 мати (щось)

21. impero, avi, atum, are 1            наказувати, управляти, панувати

22. interrago, avi, atum, are 1         запитувати

23. libero, avi, atum, are 1              звільняти

24. noceo, cui, itum, ere 2               шкодити, завдати збитків

25. pono, posui, positum, ere 3      видавати (закон)

26. possideo, sedi, sessum, ere 2     володіти, займати

27. finio, ivi, itum, ire 4                  закінчувати

28. praesto, stiti, stitum, are 1        дозволяти, виконувати

29. quaero, quaessivi, quaesitum, ere 3 шукати, розшукувати

30. reperio, reperi, repertum, ire 4  знаходити, відшукувати

31. responreo, ndi, nsum, ere 2       відповідати

32. servio, ivi, itum, ire 4                підкорятися, бути поневоленим

33. scribo, scripsi, scriptum, ere 3  писати

34. solvo, solvi, solutum, ere 3       платити

35. spero, avi, atum, are 1              сподіватися, чекати

36. spiro, avi, atum, are 1               жити, дихати

37. spondeo, spopondi, sponsum, ere 2 обіцяти, ручатися

38. taceo, ui, itum, ere 2                  мовчати, не заперечувати

39. tollo, sustuli, sublatum, ere 3    відміняти, усувати

40. vendo, vendidi, venditum, ere 3 продавати

41. veto, vetui, vetitum, are 1         забороняти, заперечувати (вето)

42. vivo, vixi, victum, ere 3            жити

43. vindico, avi, atum, are               робити позов, обвинувачувати

44. amitto, misi, missum, ere 3       втрачати, відпускати, відмовляти

45. retineo, tinui, tentum, ere 2       стримувати, зберігати

46. muto, avi, atum, are 1               змінювати, зраджувати

47. utor, usus, sum, ere 3                вживати, застосовувати, користуватися

48. rego, rexi, rectum, ere 3             правити, керувати

49. voco, avi, atum, are 1                скликати, викликати (адвокат)

50. constitui, ui, utum, ere 3           порушувати справу, установлювати


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 398;