Правила довготи i короткості другого складу від кінця словаI. Другий склад довгий:

а) якщо у слові є дифтонг або диграф:

la-gоe-na – бутель з ручками

a-moe-nus – приємний

б) за природою (довгота складу вказана у словниках за допомогою знака):

fi-gu-ra – зовнішній вигляд

la-cri-ma-lis – слізний

lon-gi-tu-do – довжина

в) за положенням, якщо голосний другого складу стоїтъ перед двома приголосними:

ma-gіs-ter – учитель, наставник

au-tum-nus – осінь

fun-da-men-tum – основа, фундамент

Якщо передостанній склад стоїть перед сполученням німих приголосних b, с, d, g, p, t з плавними l, r (br, cr, pi, cl тощо), то він короткий:

te-ne-brae – сутінки, темрява

II. Другий склад короткий:

а) за природою (короткість складу вказана в словниках за допомогою знака):

po-pu-lus – народ

si-mi-lis – подібний

scri-be-re – писати

б) за положенням, якщо він стоїтъ перед голосним або перед h

con-tra-ho – втягую

con-cor-di-a – згода

vic-to-ri-a – перемога

Буквосполучення ch, rh, ph, th не зумовлюють довготу попереднього складу:

phi-lo-so-phus – ф1лософ

sto-ma-chus – шлунок

Словник

1. Via                                            дорога

2. vita                                            життя

3. victoria                                      перемога

4. terra                                          земля

5. stella                                          зірка, планета

6. astra                                          зірка

7. aqua, hydro                               вода

8. bene                                           добре

9. syndicus                                    повірений

10. causa                                         причина

11. gutta                                          крапля

12. neuter                                        ні се ні те, жодний, нейтральний

13. saepe                                         часто

14. praemium                                  нагорода

15. poena                                        кара, покарання, штраф

16. аёг                                             повітря

17. cito                                            швидко

18. coena                                         обід

19. Caesar                                       Цезар

20. Cicero                                        Цицерон

21. credo                                         я вірю

22. fac                                             роби

23. caput голова, столиця, розділ, глава, капітал, правоздатність

24. homo                                         людина

25. honor                                        честь

26. coheres                                      співспадкоємець

27. labor                                          праця

28. tabellarius                                 посильний

29. res                                             річ, справа

30. lex                                             закон

31. pax                                            мир

32. rex, regis                                   цар

33. liquor                                        рідина

34. quintus                                      п'ятий

35. quinque                                     п'ять

36. antiquus                                    древній

37. queritur                                     сумнівний

38. furtum                                       крадіжка

39. reus                                           відповідач, обвинувальний

40. receptum                                   прийняте зобов'язання

41. argumentum                              доказ, довід

42. dominium                                  власність

43. damnum                                    збиток, шкода

44. concordia                                  згода

45. insula                                        острів

46. ceu                                             подібно

47. dens                                           зуб

48. mens, ntis                                  розум, думка

49. collega                                       товариш

50. circulus                                      коло

51. arcanum                                    таєниця

52. advocatus                                  захисник

53. testamentum                              заповіт

54. periculum                                  досвід, небезпека, судовий процес

55. praetor                                      суддя

56. bellum                                       війна

57. pugna                                        битва

58. bestia                                         звір

59. fortuna                                      доля

60. locus                                          слово, місце

61. mora                                          затримка, зволікання

62. aequitas                                     рівність перед законом

63. mors, rtis                                   смерть

64. aes suum                                   грошовий капітал

65. aes alienum                               борг

66. negotium                                   справа

67. otium                                         відпочинок

68. porta                                         ворота

69. testis                                          свідок

70. ignoratia                                    незнання

71. exercitus                                    військо

72. veritas                                       правда

73. ad acta                                       до справи

74. potential                                    знання

75. suus                                           свій

76. aciparius                                   секретар

77. assessor                                     помічник, засідатель

78. sanguis                                      кров

79. libellus                                       письмова заява

80. sepulture                                   захоронення

81. imitation                                    наслідування, копія, імітація

82. initium                                       початок

83. scientia                                      знання

84. schola                                        школа

85. actor                                          позивач, автор, діючий виконавець

86. instrumentum                            документ

87. parapherna                                власний маєток жінки

88. querela, quaerimonia                 скарга

89. quaesitor                                   слідчий

90. subscriptio                                підпис, скарга потерпілого

91. memoria                                    пам'ять

92. patria                                        батьківщина

93. repetitio                                     повторення

94. vir, viri m                                  чоловік, лицар

95. praeceptum                               настанова, розпорядження, учення, правило

96. studium                                     старання, навчання

97. virtus, us m                               мужність, доблесть

98. ex tempore                                зараз же, одразу ж, негайно, без підготовки

Термінологічний вокабулярій (вибірково, за вказівкою викладача, дивись Додаток А, Додаток Б)

Позааудиторна робота

Перелік тем для позааудиторної роботи

1. Етапи розвитку латинської мови

2. Фонетична структура латинської мови

3. Довгота і короткість складів за природою

4. Довгота і короткість складів за положенням

5. Правила наголосу

6. Читання та письмовий переклад тексту зі словником

 

ТЕКСТ 1

APUD ARBITRUM

Arbiter noster Marcus Tullius est vir laboriosus et iustus. Hodie apud arbitrum multae causae privatae sunt: de debitis pecuniariis; de testamentis et de mandatis. Primus reus iam in iuditio est, ceteri rei etiam in iudicio sunt.

In numero causarum prima est causa mea de mandato et debito pecuniario.

Adversarius meus est Gaius Sempronius.

Модульна контрольна робота №1

1. Словниковий диктант

2. Поділіть слова на склади та поставте наголос

3. Перекладіть латинські сентенції українською мовою:


1) Is fecit, cui prodest

2) Ad acta

3) Sub Rosa

4) Uti rogas

5) Condemno

6) Absolvo

7) Libero

8) Suum cuique

9) Poena ultima

10) Cui bono? Cui prodest?

11) Pro forma

12) De iure, de facto

13) Pro et contra

14) Ex offiсium. Offiсium vocat

15) Dic, duc, fac, fer


Основна література

1. Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Латинська мова для юристів: Підручник / За ред. С.В. Семчинського. – К.: Атіка., 2000. – 416 с.

2. Скорина Л.П., Чуракова Л.П. Латинский язык для юристов: Учеб. пособие / Под ред. проф. С.В. Семчинского. – Минск: ООО “Новое знание”, 2000. – 448 с.

3. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. Около 50 000 слов. Изд. 2-е, переработ. и доп. М., „Русский язык”, 1976. – 1096 с.

Рекомендована література

1. Звонська Л.Л. Латинська мова: Підручник / Л.Л. Звонська, В.М. Шовковий. – К.: Книга, 2003. – 528 с.

2. Світлична Є.І., Толок І.О. Латинська мова: Підручник. – 2-ге видання. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 400 с.

3. Сенів М.Г., Скорина Л.П., Постова Н.С. Porta antiquа: Підручник з латинської мови для учнів гуманітарних коледжів, ліцеїв, гімназій / За ред. М.А. Собуцького. – К.: СІНТО, 1994. – 272 с.

4. Бабичев Н.Т., Боровский Я.М. Словарь лат. крылатых слов: 2500 единиц. / Под ред. Я.М. Боровского. – 2-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1986. – 960 с.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 145;