В умовах кредитно-модульної рейтингової системиIn principio erat Verbum

Першим було Слово

ПЕРЕДМОВА

У зв’язку з проголошенням незалежності України, появою в державі міжнародного бізнесу, розвитком партнерських відносин у діловому середовищі виникає нагальна потреба у підготовці фахівців із юридичних спеціальностей. Підготовка майбутніх юристів вимагає знання латинської мови.

Вивчення латинської мови на юридичному факультеті пов’язане з викладанням спеціальних дисциплін, без яких неможлива фахова підготовка майбутніх правознавців, зокрема з вивченням “Основ римського цивільного права“, “Цивільного права”, “Правового регулювання права власності.

На ґрунті римського права склалися численні поняття цивільного права, якими оперує сучасний юрист у професійній діяльності.

Метою вивчення латинської мови на факультеті юридичних спеціальностей є підготовка майбутніх фахівців до сприйняття спеціальних юридичних термінів, читання юридичного текстового матеріалу, а також розуміння міжнародної наукової правової термінології.

Студенти мають бути обізнані з наступними темами:

– основні історичні віхи й етапи становлення й розвитку латинської мови та її вплив на формування романських та інших мов світу;

– класифікація прийменників згідно з уживанням після них іменників у Accusativus чи Ablativus;

– уживання латинських і грецьких словотворчих компонентів в іноземних мовах та в різних науках;

– висока активність, частота вживання та генеруюча (породжуюча) життєздатність латинських і грецьких словотворчих елементів у процесі повсякденного виникнення неологізмів та нових технічних, медичних і юридичних термінів.

Навчально-методичний посібник призначений для студентів першого курсу юридичних факультетів в умовах кредитно-модульної системи з метою використання на аудиторних, позааудиторних та домашніх заняттях, а також може бути корисним фахівцям, які працюють у сфері юриспруденції.

Виходячи зі специфіки вивчення латинської як писемної мови джерел римського цивільного права, значну увагу приділено вивченню латинської лексики, найуживанішої в юридичних текстах, як невід'ємної частини інтернаціонального словникового фонду. Вона складається переважно з висловлювань античних діячів, філософів, ораторів, цитат із творів римських юристів, а також латинських афоризмів і крилатих висловів, що стали надбанням світової культури.

Навчально-методичний посібник містить теоретичний матеріал із наступних тем: латинський алфавіт, поділ слів на склади, довготу і короткість складів, латинську граматику в таблицях, тематичну лексику до практичних занять, юридичну термінологію, загальновживані латинські прислів’я, сентенції фахового спрямування, модульні контрольні роботи для визначення проміжного та підсумкового рівнів знань студентів та залікові питання (Додаток Ж).

Навчально-методичний посібник розрахований на 108 годин аудиторних та позааудиторних занять.

Навчальний матеріал дисципліни розподілений за трьома модулями, що складають три кредити (108 год.) і засвоюються на аудиторних та позааудиторних заняттях. Вивчення кожного модуля супроводжується модульною контрольною роботою.

По закінченні вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

– латинську абетку, основні правила читання латинських слів, орфографічні та фонетичні особливості дифтонгів та диграфів; місце наголосу в словах; поділ на склади;

– відмінні ознаки 4-х дієвідмін дієслів та 5-ти відмін іменників; граматичні категорії дієслів, іменників, прикметників; особливості вживання числівників, займенників, прислівників у юридичні термінології;

– місцезнаходження підмета і присудка у простому та складному реченнях;

– значення близько трьохсот термінів та шестисот слів.

Студент повинен вміти:

– правильно читати і записувати терміни;

– читати і перекладати зі словником юридичні тексти, правові документи та акти українською і латинською мовами.

– застосовувати у практичній діяльності юридичну термінологію.

Підсумковий контроль знань студентів проводиться у вигляді підсумкової письмової контрольної роботи та заліку.

 

 

Форми організації занять із дисципліни “Латинська мова”

в умовах кредитно-модульної рейтингової системи

 

№ п/п

Назва модуля

Теми занять

Обсяг, год.

Форми та методи контролю знань

Оцінка в балах

(за 100-бальною шкалою)

Всього Практ. Самост. МКР

1

Історія розвитку латинської мови. Фонетика латинської мови

1. Історія розвитку латинської мови. Латинська абетка 3 2 1   Дискусія. Проблемні запитання   2-5
2. Вимова голосних. Вимова приголосних 3 2 1   Фронтальне усне опитування (ФУО)   1
3. Поділ слів на склади 5 2 3   Тестування 3
4. Наголос 3 2 1   Тестування 1
5. Читання та письмовий переклад тексту зі словником 2 2   Індивідуальний контроль 3-5

Модульна контрольна робота

      2   5

Усього (за модулем)

16 8 8 2   15-20

2

Морфологія латинської мови

1. Дієслово. Граматичні категорії дієслова 6 4 2   Вхідне тестування 1-2
2. Іменник. Граматичні категорії іменника. Іменники І відміни. Іменники ІІ відміни 8 4 4   Вхідне тестування. ФУО   2-4
3. Прикметник. Граматичні категорії прикметника 4 2 2   Вхідне тестування 1
4. Іменники ІІІ відміни 4 2 2   ФУО 2
5. Узгодження прикметників. Іменники І та ІІ відмін 2 2   Індивідуальний контроль   2-3
6. Прийменники латинської мови 2 2   Усне опитування 1-2
7. Дійсний, умовний та наказовий способи в латинській мові 2 2   ФУО Індивідуальний контроль   2-4
8. Інфектні часи 2 2   ФУО Індивідуальний контроль   2-3
9. Читання та переклад текстів зі словником 2 2   Індивідуальний контроль 3-4

Модульна контрольна робота

      2   7

Усього (за модулем)

32 12 20 2   23-32

3

Морфологія та синтаксис латинської мови

1. Дієслово. Перфектні часи 6 4 2   ФУО Індивідуальний контроль   2
2. Іменники ІV відміни 3 2 1   ФУО Індивідуальний контроль   1
3. Іменники V відміни 3 2 1   ФУО Індивідуальний контроль   1
4. Прикметники ІІ групи (ІІІ відміни) 6 4 2   Тестування ФУО Індивідуальний контроль   2
5. Ступені порівняння прикметників 4 2 2   ФУО Індивідуальний контроль   1-3
6. Супін. Герундій. Герундив 6 2 4   Тестування ФУО Індивідуальний контроль   2-4
7. Дієслово esse в системі інфекта і системі перфекта 4 4   Індивідуальний контроль   1
8. Займенник. Розряди займенників 2 2   ФУО Індивідуальний контроль   1-2
9. Числівник. Розряди числівників 2 2   ФУО Індивідуальний контроль   1-3
10. Синтаксис простого речення. Заміна активної конструкції пасивною 2 2   ФУО Індивідуальний контроль   1-2
11. Синтаксис складного речення 2 2   ФУО Індивідуальний контроль   2-4
12. Інфінітивні звороти 2 2   ФУО. Індивідуальний контроль   2-4
13. Кон’юнктив та його значення 2 2   ФУО. Індивідуальний контроль   2-4
14. Читання та переклад текстів із словником 4 4   Індивідуальний контроль 3-5

Модульна контрольна робота

      2   10

Усього (за модулем)

48 16 32 2   32-48
 

Усього

104 36 62 6   70-100

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 78;