РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВОЄННО-МОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНСЬКИХ КОЗАКІВ У XV–XVII СТ.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ та спорту УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ і НАУКИ

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВміськРАДИ

(київської міської державної адміністрації)

КИЇВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

(Київська МАН «Дослідник»)

 

 

відділення історико-географічне

секція історія України

базова дисципліна історія України

 

МОРСЬКІ ПОХОДИ

ЗАПОРОЗЬКИХ КОЗАКІВ У XV–XVII ст.

 

АВТОР РОБОТИ

статус у МАН -слухач

Прізвище, ім’я, по батькові

______________________________

Повна дата народження

_________________ р.

Учень 8 класу

Гімназія №136 м. Києва

Дніпровський район

Домашня адреса

м. Київ, вул. __________, ___, кв.___

контактні телефони

дом.______________,

моб.______________

Науковий керівник

педагогічний керівник

_________________________,

гімназія №136 М. Києва

вчитель історії

044 295 07 66

 

КИЇВ – 2013

  Зміст Стор.
І. Вступ  
II. Основна частина  
Розділ 1. Огляд літератури з теми  
Розділ 2. Особливості воєнно-морського мистецтва українських козаків у XV– XVII ст.  
2.1. Суспільно-політичні передумови виникнення запорозького козацтва у кінці XV ст. – на початку XVI ст.  
2.2. Організація морських походів українських козаків у XV – ХVII ст.  
2.3. Історичне значення морських походів запорожців.  
ІІІ. Висновки, яких дійшов автор  
ІV. Список використаних джерел інформації  
V. Додатки  

 

ВСТУП

Посилена увага до українського козацтва як збройних сил українського народу періоду ХVІ–XVІІІ ст. зумовлена потребою пізнання національної історії, взагалі, та Запорозької Січі, зокрема.

Вивченню козацьких часів радянські історики приділяли багато уваги, але зосереджували свої дослідження на проблемах козацьких повстань, трактуючи їх як антифеодальні та спрямовані на возз’єднання з російським народом. Вони відкидали значну частину української національної історії. Тому вже давно назріла потреба докладного вивчення історії козацтва без ідеологічних нашарувань. Так, у радянській історіографії козацькі військові походи на турків і татар постають як хаотичні явища, тому досліджувана тема «Морські походи запорозьких козаків у ХVІ–XVІІ ст.» є актуальною для подальшого вивчення як історії українського війська, так і національної історії українського народу.

Мета цієї роботи – систематизувати й узагальнити знання про морські походи запорозьких козаків у ХVІ–XVІІ ст., їхню організацію, оснащення, тактику ведення бою, історичне значення.

Мета передбачає виконання завданьроботи:

1) опрацювати літературу з обраної теми дослідження;

2) з’ясувати значення термінів;

3) визначитися з проблемою, розв’язанню якої присвячено роботу;

4) розкрити суспільно-політичні передумови виникнення запорозького козацтва;

5) прослідкувати організацію морських походів;

6) зробити висновки щодо особливостей воєнно-морського мистецтва козаків.

В перспективі ми плануємо:

1) дослідити еволюцію рівня організації козацьких походів;

2) порівняти тактику ведення бою козацьких і турецьких військ;

3) з’ясувати історичне значення морських походів запорозьких козаків.

Інформацію, подану в роботі, доцільно використати під час самостійної підготовки до уроків, написання рефератів, участі в конкурсах і олімпіадах з таких дисциплін, як «Історія України», «Всесвітня історія», «Українська література».

 

 

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ З ТЕМИ

Останнім часом до вивчення історії України доби Козаччини звернулися такі українські історики, як В. І. Сергійчук, А. Л.Сокульський, Б. З. Якимович та ін.Цей напрям є одним з перспективних у дослідженні історії України.

У процесі написання наукової роботи використано різні джерела, що містять цікаву інформацію про походи та спорядження козаків. Серед джерел, які мають значення для вивчення цієї теми, важливе місце належать книгам Ю. А. Мицика, С. М. Плохія, І. С. Стороженка «Як козаки воювали» [2] та Б. З. Якимовича «Збройні сили України» [10].

У книзі Ю. А. Мицика, С. М. Плохія, І. С. Стороженка «Як козаки воювали» [2] розповідається про тактику ведення бою, зброю, побут, бойові навики козаків. Ще у цьому творі акцентовано увагу на умінні запорожців будувати різні бойові споруди (захисні, дозорні), а також детально розглянуто організацію бойового табору з возів, який часто використовували козаки для захисту від ворогів (дивлячись, які сили ворога і козаків). Цей захисний прийом застосовувався запорожцями під час їхніх сухопутних походів. 

Щодо книжки Б. З. Якимовича «Збройні сили України» [10], то в ній докладно оповідається про організацію та здійснення запорожцями сухопутних і морських походів проти татарів, турків, ляхів. Автор пише про результати цих походів, їхню тривалість, терміни (роки), застосовану зброю, тактичні особливості, порівнює кількість козаків і їхніх ворогів.

Також ґрунтовно досліджує військове морське мистецтво, становлення і розвиток флоту запорозьких козаків А. Л.Сокульський у своїй книзі «Морські походи запорожців» [7].

У збірці П. В. Остапенка «Усі видатні постаті історії України»[3] містяться відомості про видатних запорозьких ватажків: основні факти з їхнього життя і діяльності.

У дослідженні Ю. В. Блохи «Безстрашні воїни минулого» [1] подано інформацію про зброю козаків – її класифікацію, різновиди, ефективність застосування та ін.

У збірнику М. Ф. Слабошпицького «З голосу нашої Кліо» [6] повідомляється про те, як вершилися козацькі походи, якими були їхні мета та наслідки. 

Автор книги «Загадки минулих часів» [9] О. М. Уривалкін оповідає про особливості запорозької військової тактики і на суші, і на морі.

Історик В. І. Сергійчук у розвідці «Морські походи запорожців» [5] подає цікаві матеріали про участь запорожців у морських баталіях в Балтії.

С. Ф. Плецький у статті «Морські походи»[9] наводить статистичні показники результатів козацьких походів.

А. Л. Сокульський у роботі «Флот Запорозької Січі в XVI–XVIII ст.: структурна організація,технологія та військове мистецтво» [8] розглядає виникнення, розвиток та дії флоту Запорозької Січі у XVI–XVIII ст., досліджує роль козацького флоту в розвитку структури збройних сил Війська Запорозького Низового, характер стратегії й тактики українських козаків у морських війнах, з'ясовує шляхи використання досвіду геополітичних «сусідів» у розвитку морського мистецтва козаків.

У роботі неодноразово було використано історичні терміни, тлумачення яких подано в додатках (див. Додаток ІІ.1).

Отже, проаналізувавши літературу з теми, ми дійшли висновків:

Сухопутні і морські походи запорожців, як свідчать історичні джерела, були започатковані в кінці XV століття і продовжувалися до XVІІ століття. Запорозьке козацтво під час морських походів завдавало удари ворогам, чим захищало населення українських земель від знищення і пограбування. Також у походах гартувалося військове мистецтво українських козаків. Важливе значення мали козацькі військо і флот у становленні кордонів сучасної України, збереженні етнічної території українського народу, формуванні державності.

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВОЄННО-МОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНСЬКИХ КОЗАКІВ У XV–XVII СТ.


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 143;