Школа і педагогіка України у радянський періодПлан заняття:

1. Загальна характеристика стану освіти в Україні в кінці XІX на початку ХХ століття. Перші дитячі садки на території Росії та України.

2. Українська школа і дошкільне виховання в перші роки Радянської влади (1917–1920 рр.). Радянська школа і дошкільне виховання в 1921-1930 рр..

3. Педагогічна діяльність С. Русової. Її внесок у теорію та практику дошкільного виховання.

4. Життя, педагогічна діяльність А.С.Макаренка. Питання педагогічної майстерності у спадщині А.Макаренка. (Із творів А.Макаренка, які внесені до списку основної літератури, випишіть приклади педагогічного впливу на вихованців: 2-3 приклади прямої дії, що виходять від педагога, та 2-3 приклади, де вплив виходить від колективу. Проаналізуйте ці приклади).

5. Вчення про колектив як інструмент всебічного розвитку особистості. А.Макаренко про формування свідомої дисципліни.

З твору “Методика організації виховного процесу” випишіть положення, які розкривають структурну побудову керованого А.Макаренком колективу.

Література для обов’язкового конспектування

1. А.Макаренко “Методика організації виховного процесу”.

Питання для самоконтролю

1. Які основні етапи практичної діяльності А.Макаренка у галузі виховання молоді?

2. У чому полягає програма людської особи, складена А.Макаренком для конкретизації мети виховання?

3. На які суттєві ознаки колективу вказує А.Макаренко?

4. Які стадії у розвитку колективу виділяє А.Макаренко?

6. Яку роль виконували первинні загони у структурі колективу А.Макаренка?

7. Які традиції створював і використовував для цементування колективу А.Макаренко?

8. У чому полягає сутність закону паралельної педагогічної дії?

9. Як А.Макаренко сформулював закон руху колективу?

10. Яке значення надавав А.Макаренко перспективі у житті дитячого колективу? Назвіть приклади постановки Макаренком перспективних завдань перед колективом.

11. Які ознаки стилю і тону колективу обґрунтував А.Макаренко?

12. Як А.Макаренко організовував зв’язки між молодшими й старшими вихованцями у колективі?

13. У чому полягала робота А.Макаренка по формуванню взаємин між вихованцями у колективі? Яку систему взаємовідносин у колективі створював А.Макаренко?

14. Що А.Макаренко розумів під дисципліною? Як він пояснював сутність свідомої дисципліни?

15. Які вимоги до дисципліни ставив А.Макаренко?

16. Які методи і засоби формування свідомої дисципліни у колективі запропонував А.Макаренко?

17. Яку роль у формуванні дисципліни А.Макаренко відводив педагогічній вимозі? Які педагогічні умови постановки вимоги він накреслив?

18. Яку систему заохочень і покарань створив у своїх закладах А.Макаренко?

19. На дотримання яких педагогічних вимог, що забезпечували б виховний вплив заохочень і покарань, вказував А.Макаренко?

20. Які моральні якості хотів бачити у своїх вихованців А.Макаренко?

21. Який критерій визначення вихованості людини висував А.Макаренко?

22. Яким був порядок присвоєння звання комунара у комуні ім. Дзержинського? Розкрите його виховне значення.

23. Які вимоги ставив А.Макаренко до дитячої праці?

24. За яких умов, на думку А.Макаренка, праця стає нейтральним процесом у вихованні?

25. Які вимоги ставив А.Макаренко до педагогічного колективу?

26. Які види батьківського псевдоавторитету обґрунтував А.Макаренко? У чому сутність цих псевдоавторитетів?

Питання для роздумів

1. Чи втратила актуальність педагогічна система А.Макаренка в сучасних умовах? Які положення із розробленого А.Макаренком вчення про колектив, на вашу думку, можна використовувати сьогодні, а які з них вже застаріли? Які з них ви зможете чи хотіли б застосувати у своїй педагогічній роботі?

2. Які аргументи “за” і “проти” ви можете назвати щодо вирішення А.Макаренком питання про взаємовідносини окремої особи і колективу? Які є суперечності у його поглядах на виховання особистості і колективу?

3. Чи придатна виховна система А.Макаренка для використання у “нормальній школі”, адже ми знаємо, що він працював з неповнолітніми правопорушниками?

4. Чому А.Макаренко розглядає дисципліну як результат виховання? Що саме у його вченні про дисципліну піддавалося критиці, і які аргументи на захист своєї системи з цього приводу називає А.Макаренко? Сформулюйте ваше особисте ставлення до методів, які використовував А.Макаренко для досягнення дисципліни?

5. А.Макаренко обстоював тезу про виховання у колективі, через колектив і для колективу. Проаналізуйте її з позицій сьогодення і визначте її позитивні і негативні, на ваш погляд, сторони.

6. А.Макаренко обстоював виховання у праці і для праці. Як ви це розумієте?

7. Назвіть приклади вдалого використання А.Макаренком методу “вибуху”. На основі чого ви вважаєте ці впливи “вибухом”? У чому полягає обґрунтування А.Макаренком сутності цього методу?

8. Прокоментуйте висловлювання А.Макаренка: “Якби хто-небудь запитав, як би я міг у короткій формулі визначити сутність мого педагогічного досвіду, я б відповів, що якомога більше вимоги до людини і якомога більше поваги до неї.”

9. Як ви ставитесь до сучасних поглядів та оцінки педагогічної спадщини А.Макаренка?

 

Завдання для всіх студентів:

1. Заповнення блок-схем у зошитах для практичних занять.

2. Конспектування творів класиків педагогіки у зошитах для конспектування першоджерел.

3. Участь у проведенні заняття на рівні відповідей на запитання.

Індивідуальні завдання:

1. Підготовка та проведення експрес-контролю (з використанням тестових завдань). В експрес-контроль обов’язково включаються питання для самостійного опрацювання.

2. Підготовка та проведення опитування студентів групи:

· підготовка та застосування наочності (портрети педагогів, малюнки, фото тощо);

· застосування логічної схеми;

· наявність проблемних запитань.

3. Підготовка презентації з певного питання (презентація повинна мати не менше 5 слайдів; включає розробку блок-схеми, тестових завдань, кросвордів, творчих завдань, підготовку наочності тощо). Матеріал здається в електронному вигляді.

 


Заняття № 14.


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 200; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ