ПОДІЛ НА СИМПАТИЧНИЙ ТА ПАРАСИМПАТИЧНИЙ ВІДДІЛИ.ЦЕНТРАЛЬНА ЧАСТИНА ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ,

НАДСЕГМЕНТАРНІ ЦЕНТРИ».

 

Мета заняття:

Вивчити: а) відмінності вегетативної нервової системи (ВНС) від соматичної;

                     б) поділ вегетативної нервової системи;

                     в) центральний відділ симпатичної частини ВНС;

                     г) центральний відділ парасимпатичної частини ВНС;

                     д) надсегментарні центри ВНС.

 

 Знати: а) загальну будову і поділ вегетативної нервової системи;

                              б) будову і функцію симпатичної частини вегетативної нервової системи;

                     в) будову і функцію парасимпатичної частини вегетативної нервової системи;   

                     г) приклади функціонального антагонізму і синергізму симпатичної і парвсимпатичної частин ВНС.

                      - локалізацію центрального відділу симпатичної частини ВНС;

                     д) локалізацію центрального відділу парасимпатичної частини ВНС;

                     е) надсегшментарні центри ВНС.

    

Вміти:        а) показати частини та відділи вегетативної нервової системи;

                     б) малювати схему вегетативної рефлекторної дуги.

 

Повторити: а) загальний принцип класифікації нервової системи

                     б) топографію сірої речовини спинного мозку;

                     в) вегетативні ядра черепних нервів.

                     

Контрольні питання:

1. Відмінності вегетативної нервової системи (ВНС) від соматичної.

2. Поділ ВНС на симпатичну та парасимпатичну частини.

3. Основні функції симпатичної частини ВНС.

4. Основні функції парасимпатичної частини ВНС.

5. Функціональний антагонізм двох частин ВНС.

6. Функціональний синергізм двох частин ВНС.

7. Центральні відділи ВНС, принцип розташування.

8. Центральний відділ симпатичної частини ВНС.

9. Центральний відділ парасимпатичної частини ВНС.

10. Надсегментарні центри ВНС, загальна характеристика.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 81

                                                                             

Тема: «ПЕРИФЕРИЧНИЙ ВІДДІЛ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ:

НЕРВОВІ ВОЛОКНА, СПЛЕТЕННЯ, ВУЗЛИ. КЛАСИФІКАЦІЯ ВУЗЛІВ. БІЛІ ТА СІРІ СПОЛУЧНІ ГІЛКИ. ШИЙНИЙ ВІДДІЛ СИМПАТИЧНОГО СТОВБУРА, ТОПОГРАФІЯ, ВУЗЛИ, ГІЛКИ».

 

Мета заняття:

Вивчити:  а) особливості периферичного відділу вегетативної нервової системи;

                        - будову ганглія ВНС;

                        - класифікацію вузлів (гангліїв) ВНС;

                        - симпатичний стовбур, будову, топографію, частини;

                        - загальну будову вегетативних сплетень, їх класифікацію;

                        - просту рефлекторну дугу ВНС, її відмінність від простої рефлекторної дуги соматичної нервової ситеми (СНС);

                        - білі і сірі сполучні гілки, пре- та постгангліонарні волокна, їх відмінність; 

                          в) шийну частину симпатичного стовбура, будову, топографію;

                          г) гілки шийного відділу симпатичного стовбура, початок, хід;

                           - симпатичні нерви і сплетення шиї і голови.

                         

Знати:       а) відмінність периферичного відділу ВНС і СНС;

                          б) будову вегетативного ганглія;

                              - вегетативний ганглій, як орган;

                              - класифікацію вегетативних гангліїв;

                          в) відмінності між білими і сірими сполучними гілками, пре- та постгангліонарними волокнами;

                   г) симпатичний стовбур, будову, топографію, частини;

                             - відмінність простої рефлекторної дуги ВНС і СНС;

                             - вегетативні сплетення, склад, класифікацію;

                             - шийну частину симпатичного стовбура, будову, топографію;

                        д) гілки шийного відділу симпатичного стовбура, початок, хід;

                            - симпатичні нерви і сплетення шиї і голови.

                              

Вміти:     а) показати та відпрепарувати симпатичний стовбур; 

                        б) показати шийний відділ симпатичного стовбура; 

                        в) намалювати схему простої рефлекторної дуги ВНС.

 

Повторити: а) загальну будову і поділ вегетативної нервової системи;

                    б) будову рефлекторної дуги соматичної нервової ситеми;                                        

                     в) шийні хребці, м'язи, фасції, топографію шиї.

Контрольні питання:

1. Периферичний відділ вегетативної нервової системи, загальна характеристика.

2. Вегетативний ганглій, будова.

3. Вегетативний ганглій, як орган.

4. Класифікація вегетативних гангліїв.

  1. Симпатичний стовбур, будова, топографія, частини.

6. Проста рефлекторна дуга ВНС.

7. Білі та сірі сполучні гілки, склад, відмінність.

8. Пре-та постгангліонарні нервові волокна, відмінність.

9. Вегетативні сплетення, склад, класифікація.

10. Шийна частина симпатичного стовбура, будова, топографія.

11. Гілки верхнього шийного вузла.

12. Гілки середнього шийного вузла.

13. Гілки шийногрудного вузла.

14. Симпатичні нерви та сплетення шиї та голови.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 82

 

Тема: «серце. ЗОВНІШНЯ будова. камерИ серця, ЇХ СПОЛУЧЕННЯ. КЛАПАНИ».

 

Мета заняття:

Вивчити: а) загальну будову і класифікацію кровоносних судин;

                б) будову малого кола кровообігу;

                в) будову великого кола кровообігу;

                г) будову серця ззовні;

                д) будову камер серця;

                е) будову серцевих клапанів;

                є) розвиток серця і кровоносних судин.

 

Знати:    а) поділ судин на артерії і вени, відмінності в їх будові;

б) зовнішню будову серця;

в) будову передсердь;

                                                  г) будову шлуночків;

д) будову двостулкового клапана серця;

е) будову тристулкового клапана серця;

є) будову аортального клапана серця;

ж) будову клапана ленегевого стовбура;

и) загальні дані про розвиток серця та його аномалії.

 

Вміти:  а) показати верхівку, основу серця, його поверхні та борозни, вушка передсердь;

               б) показати праве передсердя, отвори порожнистих вен та коронарного синуса, овальну ямку;

               в) показати ліве передсердя, отвори легеневих вен;

               г) показати правий шлуночок, його сосочкові м‘язи, отвір легеневого стовбура;

               д) показати лівий шлуночок, його сосочкові м‘язи, отвір аорти;

               е) показати стулки тристулкового клапана;

               є) показати стулки мітрального клапана;

               ж) показати стулки аортального клапана;

               з) показати стулки клапана легеневого стовбура

               и) намалювати схему великого та малого кіл кровообігу людини.

 

Повторити: а) будову середостіння, поділ його на відділи.

                    

Контрольні питання:

1. Класифікація кровоносних судин.

2. Будова стінки артерій і вен.

3. Судини великого кола кровообігу.

4. Судини малого кола кровообігу.

5. Анатомічна будова серця.

6. Анатомічні утворення грудино-реберної поверхні серця.

7. Анатомічні утворення діафрагмальної поверхні серця.

8. Камери серця.

9. Праве передсердя, стінки, анатомічні утворення, сполучення.

10. Ліве передсердя, стінки, анатомічні утворення, сполучення.

11. Правий шлуночок, частини, анатомічні утворення.

12. Лівий шлуночок, частини, анатомічні утворення.

13. Мітральний клапан, будова, функція.

14. Тристулковий клапан, будова, функція.

15. Аортальний клапан, будова, функція.

16. Клапан легеневого стовбура, будова, функція.

17. Розвиток серця, аномалії.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 83

 

Тема: «БУДОВА СТІНОК серцЯ. ПРОВІДНА СИСТЕМА. ТОПОГРАФІЯ СЕРЦЯ, ПРОЕКЦІЇ КЛАПАНІВ НА ГРУДНУ СТІНКУ, МІСЦЯ ВИСЛУХОВУВАННЯ КЛАПАНІВ».   

                                                                                 

Мета заняття:

Вивчити: а) будову стінок серця;

                б) провідну систему серця;

                в) топографію серця.

 

Знати:    а) будову ендокарда;

б) будову міокарда передсердь і шлуночків;

в) будову епікарда;

г) будову «м’якого скелету серця»;

д) будову провідної системи серця;

е) скелетотопію, синтопію і голотопію серця;

є) проекцію клапанів серця на грудну клітку;

ж) місця вислуховування тонів клапанів серця.

 

Вміти:  а) показати ендокард;

               б) показати міокард;

               в) показати епікард;

               г) показати на скелеті грудної клітки межі серця;

               д) показати на живому місця вислуховування тонів серця.

 

 

Повторити: а) будову грудної клітки;

                    б) будову серця;

                    в) будову і класифікацію м’язової тканини.

Контрольні питання:

1. Оболонки стінки серця.

2. Будова ендокарда.

3. Будова міокарда передсердь.

4. Будова міокарда шлуночків.

5. Будова епікарда.

6. Складові частини «м’якого скелету серця».

7. Провідна система серця, її субстрат.

8. Вузли і пучки провідної системи серця.

9. Водії ритму І, ІІ і ІІІ рівнів.

10.  Скелетотопія (межі) серця.

11. Проекція клапанів серця на грудну клітку.

12. Місця вислуховування клапанів серця.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 84

 

Тема: «КРОВОПОСТАЧАННЯ (АРТЕРІЇ ТА ВЕНИ) серцЯ. ІННЕРВАЦІЯ СЕРЦЯ (ЕКСТРА- ТА ІНТРАОРГАННІ СПЛЕТЕННЯ). ПЕРИКАРД. РЕНТГЕНАНАТОМІЯ СЕРЦЯ».   

                                                                                 

Мета заняття:

Вивчити: а) іннервацію серця;

              б) кровоносні і лімфатичні судини серця.

              в) рентгенанатомію серця в прямій, косих та бокових проекціях;

              г) будову перикарда.

 

Знати:  а) лімфатичні судини серця і шляхи відтоку лімфи;

б) артерії серця;

в) вени серця;

г) екстра- та інтраорганні сплетення серця;

д) будову перикарда, пазухи порожнини перикарда;

е) межі серця на рентгенограмах.

 

Вміти: а) показати праву та ліву вінцеві артерії та їх гілки;

             б) показати вени серця і їх притоки.

             в) показати на рентгенограмах межі серця;

             г) показати розташування поперечної та косої пазух перикарда.

 

Повторити а) зовнішню будову серця;

                 б) будову серцевої стінки;

                          в) провідну систему серця;

                 г) будову середостіння, поділ його на відділи.

 

Контрольні питання:

1. Артерії серця, початок.

2. Ліва вінцева артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

3. Права вінцева артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

4. Типи кровопостачання серця.

5. Вени серця, поділ.

6. Вени серця, які є притоками коронарного синуса, формування, хід, топографія.

7. Передні вени серця, формування, хід, топографія.

8. Малі вени серця (Тебезія-В‘єссена), особливості.

9. Іннервація серця, екстраорганні серцеві сплетення.

10. Ітраорганні серцеві сплетення (за Воробйовим).

11. Лімфатичні судини серця.

12. Перикард, його будова.

13. Пазухи перикарда.

14. Rtg-анатомія серця у прямій проекції.

15. Rtg-анатомія серця у правій та лівій бічних проекціях.

16. Rtg-анатомія серця у правій та лівій косих проекціях.

17. Довга вісь серця, варіанти форм і положення серця.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 85

Тема:«ВИСХІДНА ЧАСТИНА АОРТИ, ХІД, ТОПОГРАФІЯ. Дуга аорти, ХІД, ТОПОГРАФІЯ, ГІЛКИ. ЗАГАЛЬНА СОННА АРТЕРІЯ, ХІД, ТОПОГРАФІЯ. ВНУТРІШНЯ СОННА АРТЕРІЯ, ХІД, ТОПОГРАФІЯ, РОЗПОДІЛ ГІЛОК.


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 276; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ