Класифікація ігрових форм навчанняКласифікація ігрових форм складне і невирішене питання в методиці викладання у вищій школі, воно ускладнюється тим, що між дидактами на існує єдності в розумінні цього педагогічного утворення. Ми навидимо декілька класифікацій.

Класифікація ігровихформяк засобу активізації діяльності студентів:

ü ділові;

ü ситуаційні;

ü організаційно-діяльнісні;

ü пізнавальні;

Класифікація за характером пізнавальної і трудової діяльності студентів:

ü ігри, спрямовані на засвоєння ЗУН, передбачених програмою навчального предмету;

ü ігри, спрямовані на формування загальних способів пізнавальної діяльності, культури праці, досвіду творчої діяльності;

ü ігри, спрямовані на формування досвіду науково-дослідної діяльності з профілю фаху;

ü професійні ігри.

Класифікація за загальною дидактичною метою:

ü ігри типу «Пошук»;

ü ігри типу «Умілець»;

ü ігри типу «Команда-переможець»;

ü ігри типу «Екзаменатор»

ü ігри типу «Що? Де? Коли?»;

ü ігри типу «Брейн-ринг».

Класифікація за дидактичною метою:

ü творчі імітаційні ігри;

ü ігри-змагання;

ü ігри, спрямовані на виконання цікавого завдання;

ü ігри з роздавальним матеріалом;

ü ігри, пов’язанні з загальною комп’ютеризацією.

Класифікація за характером педагогічного процесу:

ü навчальні;

ü тренінгові;

ü контролюючі;

ü узагальнюючі;

ü пізнавальні;

ü виховні;

ü розвивальні;

ü репродуктивні;

ü продуктивні;

ü творчі;

ü комунікативні;

ü діагностичні;

ü профорієнтаційні;

ü психотехнічні.

Розглянемо приклад організації проведення дидактичної гри в навчальному процесі ВНЗ. «Брейн-ринг» — дидактична гра-конкурс у формі інтелектуального змагання між командами студентів академічної групи відносно першочерговості та правильності надання відповіді з навчальних, наукових і виробничих проблем аграрного менеджменту.

Дидактична гра «Брейн-ринг» є формою заохочення студентів до активізації навчально-творчої діяльності при проведенні проміжного або підсумкового контролю знань за тематикою навчальних модулів. Цю форму проведення проміжного контролю доцільно використовувати в системі модульного навчання з попереднім визначенням мотиваційних умов за модульно-рейтинговою програмою.

При проведенні дидактичної гри «Брейн-ринг», крім вирішення питань дидактичного характеру, великого значення набуває реалізація виховних і творчих компонентів діяльності студентів у процесі одержання знань. Ці аспекти, на думку автора, зумовлюють високу ефективність застосування цієї форми при підготовці управлінських кадрів вищої кваліфікації.

Методичні рекомендації щодо організації проведення дидактичної гри «Брейн-ринг»

«Брейн-ринг» рекомендується проводити після вивчення студентами декількох тем дисципліни (переважно в середині курсу), а за часом — у другій половині дня (переважно на останній парі). Тривалість гри — дві академічні години (1 пара). Структура витрат часу на окремі елементи: вступне слово викладача — до 5 хв. виступ ведучого «Брейн-рингу» з представленням команд та жеребкуванням черговості їх виступів — до 5 хв.; ігровий час (три тури по 15 хв.) — 45 хв.; творчі тайм-аути для кожної з команд по 5 хв. — до 20 хв.; нагородження призерів та підведення підсумків — до 15 хв.

Для проведення «Брейн-рингу» необхідно підібрати приміщення, в якому можна створити відповідні умови. По центру кімнати повинні стояти два столи, за якими можуть одночасно працювати від 5 до 8 студентів. Аудиторія повинна мати дошку, на якій будуть висвітлюватися поточні результати змагання у формі табло та інші дидактичні і технічні засоби навчання. Відповідно з цим навчальна аудиторія повинна мати загальну площу не менше 40 м2 і має бути розрахована на 30—60 чоловік. Студенти академічної групи поділяються на три команди, кожна з яких обирає свого капітана. «Брейн-рингом» керує журі (голова — ведучий курсу, члени — викладачі та студенти).

Загальні правила дидактично гри:

1. «Брейн-ринг» проходить у формі змагання команд щодо першочерговості та правильності відповідей на запитання ведучого.

2. Перед грою проходить жеребкування черговості виступу команд у формі розіграшу карток з порядковими номерами виступів.

3. Гра складається з трьох турів, у яких будь-яка команда обов’язково зустрічається по одному разу з кожним суперником

4. Кожен ігровий тур забезпечується індивідуальною карткою проблемних питань. Кожна картка має 10 питань, які сформовані за тематикою дисципліни і потребують застосування творчих компонентів у відповіді.

5. На обговорення питань ведучого командам відводиться 30 с.

6. Команда, яка першою відповіла на питання, повинна натиснути на кнопку електронного пристрою і представити відповідь, то команда дає неправильну відповідь, то команда-суперниця має 15 с для відповіді на це ж запитання.

7. За правильну відповідь на запитання команда одержує 2 бали рейтингу. Якщо відповідь неправильна — 0 балів. Результати бальної оцінки заносяться секретарем у відомість та відображуються на табло.

8. Якщо обидві команди не відповіли на питання, то наступне питання оцінюється на 1 бал вище.

9. Команда, яка в ігровому турі набрала найбільшу кількість балів рейтингу, вважається переможницею туру. Місце команди, яка зазнала поразки, займає наступна за жеребкуванням.

Можливі варіанти

Варіант А

10. Якщо одна й та сама команда перемогла в першому і другому турах, вона автоматично займає перше місце і вважається переможницею «Брейн-рингу». Команди, що їй програли розігрують між собою друге та третє місця в останньому третьому турі. '

Варіант Б

11. Якщо кожна команда виграла по одному разу, журі ранжує команди за кількістю набраних балів (якщо команди набрали однакову кількість балів — за результатами їх виступів у творчих тайм-аутах). Якщо за цими показниками журі не може надати перевагу жодній з команд, їх рейтингові місця розігруються методом додаткових питань до першої правильної відповіді.

12. Після закінчення кожного туру ведучий оголошує творчий тайм-аут, у якому учасникам і глядачам з числа студентів надається можливість заробити додаткові бали рейтингу.

Оцінювання та мотивація навчально-творчої діяльності студентів

За результатами виступів команди нагороджуються балами рейтингу у відповідності з тією кількістю, яку вони отримали в трьох ігрових турах. Додатково студенти можуть одержати до 5 балів рейтингу в тайм-аутах, виконуючи різноманітні види навчально-творчої діяльності (виступ з пропозицією, вірш, сценічна постановка тощо) за тематикою відповідної дисципліни. Отримані студентами бали складаються з їх загальним рейтингом.

Підводячи підсумок можна зазначити, що навчальний процес повинен враховувати тенденції соціально-економічного розвитку суспільства, особливості психології молоді, а методи і форми навчання, реалізовувати на практиці: принципи ініціативи, індивідуалізації, самостійності, змагання; творчого підходу до одержання знань. Студент повинен без примушення прагнути до систематичної, плідної та ретельної навчально-творчої діяльності дослідним шляхом встановлено, що змагання в більшості випадків дає значно більший ефект у підвищенні активності студентів, ніж їх зовнішня мотивація. Тому для реалізації цих вимог значне місце в педагогічній діяльності викладача повинні займати ігрові форми навчання.

Порівняно з іншими формами навчання, ігрові форми мають такі позитивні аспекти:

ü висока результативність у засвоєнні знань і формуванні умінь;

ü формування вміння співпрацювати;

ü формування позитивних мотивів навчання;

ü розвиток гуманних сторін стосунків між студентами;

ü розвиток навчально-творчої діяльності (планування, рефлексія, контроль, самоконтроль);

 

 

Лекція № 7


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 92;