ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІГОР В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВПлан

 

1. Ігри як організаційні форми навчання студентів, їх різноманіття і визначення.

2. Класифікація ігрових форм навчання.

 

 

Ігри як організаційні форми навчання студентів, їх різноманіття і визначення

 

Гра – це вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на відтворення і засвоєння суспільного досвіду, в якому складається, формується і удосконалююється самоуправління поведінкою.

Концептуальними основами ігрових технологій є психологічні механізми ігрової діяльності, що спираються на фундаментальні потреби особистості у самовираженні, самоутвердженні, самовизначенні, саморегуляції, самореалізації. Ігрова діяльність виконує такі функції:

ü спонукальну (викликати інтерес);

ü комунікативну (засвоєння елементів культури спілкування педагога);

ü самореалізації (кожен студент реалізує свої можливості);

ü розвивальну (розвиток уваги, волі та інших психічних якостей);

ü розважальну (отримують задоволення);

ü діагностичну (виявлення відхилень в ЗУН, в поведінці, прогалин у знаннях);

ü коррекційну (внесення позитивних змін в структуру особистості майбутніх вчителів).

Створення і застосування в навчальному процесі сучасної вищої школи такої форми навчання як ігри, що моделюють ті чи інші практичні ситуації пов’язано, насамперед, з необхідністю розвитку творчих здібностей і активізацією самостійною підготовки студентів. З точки зору психології: гра - це форма діяльності людини, головними чинниками якої є: настрій змагання, можливість для самовиразу людини (учасника гри) і його самоствердження. Характеризуючи застосування ігрових форм в навчанні слід визнати, що згідно психолого-педагогічних досліджень, ефективність засвоєння знань під час гри в 2 рази вище в порівнянні з іншими організаційними формами. Це пояснюється з тим, що емоційно забарвлена ігрова обстановка полегшує засвоєння матеріалу, втілює вплив, що вселяє і дозволяє перетворити теоретичні знання в дієві, практичні. Саме тому, кількість застосування ігрових форм в навчальних процесах загальної та вищої школи збільшується.

Ігрові форми характеризуються трьома основними ознаками:

Ø визначає мету, спрямовану на зміст освіти, що підлягає засвоєнню;

Ø передбачає вид навчально-пізнавальної діяльності;

Ø визначає характер взаємодії викладача і студентів.

Навчальна гра являє собою одночасну індивідуальну, групову і колективну науково-навчально-пізнавальну діяльність студентів, яка включає елементи змагання і самостійності в засвоєні програмного матеріалу, та підкріплюється досвідом міжособистісних відношень в ігровій ситуації, що моделює діяльність за певним фахом. Навчальні ігри об’єднують в три основні види: імітаційні, символічні, дослідницькі.

До навчальних імітаційних ігор слід віднести ті з них, що відтворюють зміст, умови і технології майбутньої професійної діяльності. Прикладом навчальних символічних ігор можуть бути дидактичні ігри, адже вони основані на конкретних предметних знаннях фундаментальних дисциплін.

Дидактичну гру можна трактувати як організаційну форму навчання, де засвоєння студентами змісту освіти під керівництвом викладача опосередковано їхньою ігровою взаємодією, що регулюється певними, встановленими правилами гри, порядком і режимом.

Педагогічна гра являє собою групову вправу по виробленню оптимальних рішень, застосуванню навчальних методів і прийомів у штучно створених умовах, що відтворюють реальну обстановку на заняттях у школі. Учасники гри в процесі імітаційного моделювання занять, розв’язання психолого-педагогічних ситуацій отримують більш конкретне уявлення про сутність своєї майбутньої діяльності. Мета педагогічних ігор – сформувати у студентів уміння вже під час навчання в університеті поєднувати теоретичні знання з (майбутньою) практичною діяльністю.

Ділова гра являє собою форму відтворення предметного і соціального змісту майбутньої професійної діяльності фахівця, моделювання таких систем відношень, які характерні для цієї діяльності як цілого

В діловій грі студент виконую квазіпрофесійну діяльність, яка поєднує в собі навчальний і професійний елементи. Тобто, знання та вміння засвоюються ним не абстрактно, а у контексті професії, спираючись на пріоритет формування професійних якостей майбутніх фахівців Особливість навчальної ділової гри, яка полягає у відтворенні контексту майбутньої праці в його предметному і соціальному аспектах. При цьому, вона відтворює предметний контекст через обставини умовної практики і соціальний контекст, в якому студент взаємодіє з представниками інших рольових позицій. Процес розробки та організації ділової гри будується на реалізації п’яти психолого-педагогічних принципів:

ü імітаційного моделювання;

ü проблемності змісту;

ü рольової взаємодії в спільній діяльності;

ü діалогічного спілкування;

ü двоплановості ігрової навчальної діяльності.

В свою чергу, ділову гру, яка проводиться у навчальних закладах з метою отримання професійних знань також можна вважати дидактичною. Такі ігри, як правило, носять міжпредметний характер, але базуються на окремій дисципліні з фаху.

До обов’язкових елементів ділової гри належать:

Ø дидактичне (навчальне) завдання;

Ø навчальне виробниче ігрове завдання, що пов’язане з роллю, яку виконує студент;

Ø наявність ролей;

Ø відмінність ролевих цілей;

Ø ігрова (конфліктна) ситуація, яка виражається в умовах, сценарій гри і подається у вигляді опису ситуації, а також фабули дії, що розвивається;

Ø правила гри, тобто ті обмеження, за які не можуть виходити гравці, а також штрафні санкції;

Ø колективний характер гри, взаємодії гравців в процесі гри, що виражаються з одного боку, у виробці колективних рішень, а з другого – допускають їх багатоальтернативність;

Ø атмосфера змагання у грі, яка досягається системою індивідуальної або групової оцінки діяльності учасників гри.

Методика проведення ділової гри складається з 3 етапів, які визначені в таблиці 1.

Таблиця 1

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ

Етап підготовки Розробка гри ü розробка сценарію, ü план ділової гри, ü загальний опис гри, ü зміст інструктажу, ü підготовка матеріального забезпечення, ü постановка проблеми, ü визначення цілей, ü визначення умов, ü інструктаж, ü визначення регламенту, ü визначення правил, ü розподіл ролей, ü формування груп, ü проведення консультацій

Етапи проведення


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 113;