Індивідуальна робота студентів, її форми 

Індивідуальна робота студентів (далі – ІРС) пов’язана з урахуванням їхніх індивідуальних відмінностей, таких як характер протікання процесів мислення, рівень знань і вмінь, працездатність, рівень самостійності, рівень вольового розвитку тощо. ІРС передбачає створення умов для розкриття їх індивідуальних творчих здібностей. Студент може виконувати індивідуальні роботу під керівництвом викладача або самостійно у поза аудиторний час за окремим графіком з урахуванням особистих потреб і можливостей.

В основі ІРС знаходиться принцип індивідуалізації. Індивідуалізацію діяльності студента можна розглядати у двох аспектах:

1) як процес – суб’єктивно-особистісна зорієнтована діяльність, яка пов’язана з психологічними потребами і мотивами особистості);

2) як форма – це способи індивідуально-особистісних варіантів досягнення цілей навчання.

ІРС передбачає такі форми:

Ø індивідуальні навчально-дослідні завдання (вид позааудиторної ІРС навчального, навчально-дослідницького чи проектно-конструкторського характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу дисципліни і завершується контролем);

Ø курсові, дипломні і магістерські роботи (проекти);

Ø розв’язування розрахункових (ситуативних) задач за варіативним принципом;

Ø підготовка рефератів;

Ø складання тематичних анотацій прочитаної додаткової літератури;

Ø виконання наукових робіт;

Ø підготовка наукових доповідей і публікацій.

Індивідуальні завдання видаються студентам у заздалегідь визначений термін. Індивідуальне завдання виконується студентом самостійно при консультуванні з викладачем. Допускаються варіанти виконання індивідуальної комплексної тематики кількома студентами.

Для залучення студентів до індивідуальної роботи у ВНЗ використовують різні форми і прийоми, а саме:

ü лекторська робота з поширення наукових знань серед студентів-першокурсників;

ü студентські наукові гуртки;

ü предметні наукові олімпіади;

ü наукові семінари і конференції;

ü конкурси наукових робіт;

ü конкурси наукових грантів;

ü виставки творчих і наукових робіт;

ü участь у роботі наукових лабораторій кафедри;

ü участь у роботі студентського наукового товариства;

ü запровадження творчих наукових проектів;

ü виробничі і навчальні практики;

ü стажування спеціалістів.

 

Консультації – допоміжні організаційні форми навчання

 

Названа форма навчання не обмежується лише довідковими функціями під час підготовки до екзаменів. Консультації мають проводитися систематично, що призведе до появи у студентів бажання ставили запитання. Крім того, використовуючи таку організаційну форму навчання викладач може дозволити деяким студентам, що мають високі навчальні досягнення з предмету відповідати на зрозумілі і відомі питання. Консультації допомагають педагогу оцінити особистісні якості студента, такі як: інтелект, увага, пам’ять, уява, мислення і т.ін.

Назва форми організацій навчання «консультація» походить від латинського слова consultatio – нарада, обговорення. Консультації призначаються для надання педагогічно доцільної допомоги у самостійній роботі студентів з кожного з предметів, що входять до навчального плану.

Консультації застосовуються в навчально-виховному процесі з метою допомогти студентам розібратися в складних питаннях, поглибити і доповнити їх теоретичні знання. Крім того, вони дозволяють викладачу проконтролювати процес засвоєння знань студентами та, якщо є необхідність, скоректувати його, виправити неправильні погляди і т.ін.

Специфіка консультацій полягає в її добровільному і вільному відвідуванні студентами. Таким чином, вони проводяться у вигляді особистого спілкування викладача і студента. При цьому, виявляється закономірність, чим більша активність студентів на консультації, тим більше її педагогічна цінність. Консультації тісно пов’язані з іншими формами організації навчання, такими як: лекції, практичні, семінарські заняття, заліки, екзамени, контрольні роботи, курсові, дипломні і магістерські роботи, самостійна робота тощо.

Зазвичай в роботі ВНЗ використовують дві форми консультацій: консультації, на яких викладач перевіряє СРС, допомагає студентам сформулювати необхідні узагальнення, а також консультації-відпрацювання для студентів, що пропустили лекції або лабораторні (семінарські) заняття.

Групова консультація проводиться в таких випадках:

ü при необхідності детально розглянути практичні питання, які були недостатньо висвітлені в лекціях або на практичних, лабораторних та інших видах занять;

ü з метою допомогти слухачам у самостійній роботі, при підготовці до лабораторних чи практичних занять, написанні рефератів, складанні заліку або екзамену;

ü студент самостійно, без проведення лекцій та інших видів занять, вивчає ті чи інші документи, інструкції, положення або методики.

Сучасний розвиток консультацій як організаційної форми навчання пов’язаний із застосуванням новітніх інформаційних технологій, зокрема Інтернет у навчальному процесі та виникненням дистанційного навчання. Консультації в дистанційному навчанні є однією з форм керівництва роботою студентів і надання їм допомоги в самостійному вивченні дисципліни, при цьому використовуються електронна пошта і телефон.

Класифікації консультацій, які існують у ВНЗ, ми спробували об’єднати у вигляді схеми (додаток 3).

Таким чином, рівень самостійності та індивідуалізації навчально-творчої діяльності студентів є основною факторною ознакою, яка активно впливає на такі критерії якості підготовки фахівців, як сформованість творчого досвіду, міцність знань, продуктивність навчання, системність мислення, науковий рівень одержаних знань, рівень професійної адаптації тощо.

 

Лекція № 6


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 240; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ