До аудиторів висуваються такі вимоги.Освіта — кандидат повинен мати закінчену вищу освіту і вільно володіти усно та письмово державною мовою;

Спеціальна підготовка — кандидат має пройти теоретичну підготовку і стажування, необхідні для забезпечення його компетентності у питаннях, пов´язаних із проведенням обраних видів робіт у сфері сертифікації, і володіти знаннями в обов´язковому обсязі у таких напрямках:

· державні та міжнародні стандарти, інші нормативні документи, на відповідність до вимог яких проводиться сертифікація, атестація, акредитація;

· основоположні документи Системи, в т. ч. щодо змісту робіт із сертифікації, атестації, акредитації;

· методи проведення аудиту (дослідження, опитування, оцінювання), складання звітів;

· керівництво аудитами (планування, організація, контроль);

· економічні та правові основи ведення робіт з сертифікації, атестації, акредитації;

· організація виробництва та контроль (аналізу, вимірювань, випробувань);

· міжнародні та європейські системи сертифікації і акредитації.

Досвід. Кандидат в аудитори з сертифікації продукції (послуг), атестації виробництв або акредитації випробувальних лабораторій повинен мати щонайменше чотирирічний стаж роботи в одному з таких видів діяльності як розроблення, виробництво, технологія, будівництво, сфера послуг, управління, економіка, у т. ч. досвід принаймні дворічної практичної роботи в обраному виді робіт у сфері сертифікації або контролю якості, випробувань.

Кандидат в аудитори з сертифікації систем якості повинен мати щонайменше чотирирічний стаж роботи в одному з таких видів діяльності як розроблення, виробництво, технологія, будівництво, сфера послуг, управління, економіка, в т. ч. досвід принаймні дворічної практичної роботи в розробленні і впровадженні систем якості або окремих елементів системи, а також досвід розроблення нормативних документів чи методичних матеріалів з системи якості або її окремих елементів.

Особисті якості. Кандидат зобов´язаний бути неупередженим і витриманим, вміти логічно мислити, повинен мати аналітичний склад розуму та відрізнятися скрупульозністю, бути здатним реально оцінювати ситуацію, вміти розбиратися у загальному механізмі складних процесів і розуміти роль окремих підрозділів у функціонуванні організації.

Ці якості необхідні аудитору для того, щоб:

· неупереджено збирати та оцінювати фактичні дані;

· бути відданим меті аудиту;

· постійно оцінювати результати спостережень та взаємодій з персоналом підприємства (організації, випробувальної лабораторії) під час аудиту;

· будувати свої відносини з відповідним персоналом організації чи випробувальної лабораторії, що перевіряється, так, щоб досягти мети аудиту;

· з розумінням та повагою ставитися до національних звичаїв регіонів, у яких здійснюється аудит;

· під час проведення аудиту не відволікатися на вирішення сторонніх проблем;

· повністю зосереджуватися на вирішенні завдань аудиту та сприяти його проведенню;

· відповідним чином реагувати на стресові ситуації;

· на підставі зроблених під час аудиту спостережень формулювати обґрунтування припустимих висновків;

· відстоювати свої висновки всупереч тиску щодо їх зміни, якщо для цього немає достатнього обґрунтування або доказів;

· висловлювати свої думки переконливо, логічно і дохідливо в усній та письмовій формах.

Аудитори з сертифікації продукції (послуг) залучаються до виконання (керівництва виконанням) таких функцій:

· перевірка заявок на сертифікацію та прийняття рішень за заявками (у т. ч. перевірка правильності вибору нормативних документів, на відповідність яким буде проводитися сертифікація продукції (послуг); встановлення схеми (моделі) сертифікації; встановлення правил відбирання та ідентифікація зразків продукції для їх випробування; вибір випробувань та нормативних документів щодо їх проведення;

· вибір випробувальної лабораторії, для проведення сертифікаційних випробувань продукції;

· аналіз отриманих результатів сертифікаційних випробувань та підготовка рішень стосовно можливості видачі сертифіката відповідності і надання ліцензії;

· прийняття рішень щодо необхідності проведення повторних або порівняльних випробувань;

· технічний нагляд за сертифікованою продукцією;

· підготовка рішень щодо визнання сертифікатів відповідності, виданих в інших країнах або в інших системах сертифікації.

Аудитори з сертифікації систем якості залучаються до виконання таких функцій:

· попереднє (заочне) оцінювання системи якості;

· розроблення програми (плану) аудиту;

· розроблення програми та методики аудиту і оцінювання стану виробництва;

· остаточна перевірка та оцінювання системи якості;

· оформлення результатів аудиту;

· технічний нагляд за сертифікованою системою якості;

· підготовка рішень щодо визнання сертифікатів на системи якості, виданих в інших країнах або інших системах сертифікації.

Головний аудитор додатково до наведених вище виконує такі функції:

§ планування складу та послідовності робіт з проведення аудиту;

§ розподіл обов´язків між аудиторами;

§ організацію і проведення спільних нарад з представниками організації, що перевіряється;

§ керування підготовкою звіту про аудит.

Аудитори з атестації виробництв залучаються до виконання таких функцій:

ü попереднє оцінювання виробництва на підставі експертизи технічної документації;

ü складання програми та методики атестації виробництва;

ü перевірка виробництва та атестація його технічних можливостей;

ü технічний нагляд за атестованим виробництвом.

Аудитори з акредитації випробувальних лабораторій залучаються до виконання таких функцій:

ü експертиза технічної документації випробувальної лабораторії;

ü складання програми аудиту випробувальної лабораторії;

ü перевірка та оцінювання випробувальної лабораторії на відповідність установленим критеріям акредитації;

ü оформлення результатів аудиту;

ü інспекційний контроль за діяльністю випробувальної лабораторії;

ü підготовка рішень щодо визнання випробувальних лабораторій, акредитованих в інших країнах.

Аудитор має такі обов´язки:

· дотримуватися вимог щодо проведення робіт у сфері сертифікації, встановлених нормативними документами;

· підтримувати рівень своєї компетентності щодо проведення обраних видів робіт у сфері сертифікації, зокрема знати всі зміни нормативних документів, на відповідність яким здійснюють сертифікацію продукції (послуг) та систем якості, а також нормативних документів Системи, що регламентують виконання робіт у сфері сертифікації;

· забезпечувати об´єктивність та достовірність результатів аудиту;

· у всіх складних ситуаціях дотримуватися норм етики;

· забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої у процесі виконання робіт з сертифікації (атестації, акредитації);

· щорічно до 31 грудня надавати до Національного органу з сертифікації звіт про свою діяльність як аудитора, а також відомості про доповнення (зміни) до даних, що містить його особова картка.

Аудитор має право:

· ознайомлюватися з необхідною документацією, яка є об´єктом аудиту;

· запитувати додаткову інформацію, необхідну для виконання робіт на всіх етапах проведення сертифікації (атестації, акредитації);

· відмовитись від участі у виконанні робіт, якщо дані документів об´єкта аудиту викладені не державною мовою, або якщо члени комісії не забезпечені кваліфікованим технічним перекладом на всіх етапах виконання робіт;

· звертатись до Національного органу з сертифікації у випадках тиску з боку зацікавлених сторін або відповідного органу з акредитації;

· пропонувати Національному органу з сертифікації або органу з акредитації залучення себе до проведення обраного виду робіт у сфері сертифікації.

 

 


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 95;