Виникнення і розвиток марксистської економічної теоріїІсторичні умови зародження і початок формування марксистської політичної економії в 40-50 рр. ХІХ ст.

Розроблення К.Марксом і Ф.Енгельсом економічної теорії капіталізму. Структура й основні проблеми І, ІІ і ІІІ томів „Капіталу” К.Маркса. Теоретичні проблеми ІV тому „Капіталу”.

Питання економічної теорії в працях К.Маркса і Ф.Енгельса 70-90х років.

Розвиток В.І. Леніним марксистської політичної економії.

Марксизм і сучасність.

 

Виникнення альтернативної школи політичної економії.

Німецька національна політекономія.

Зародження системи національної політичної економії в Німеччині.

Економічні погляди Ф.Ліста. Метод дослідження . Тлумачення поняття капіталу. Проблеми зайнятості та інвестицій. Доктрина „індустріального виховання нації”. Ідеї протекціонізму.

 

Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

Виникнення маржиналізму . Проблеми економічної рівноваги. Започаткування основної теорії граничної корисності. Г.Госсен, Й.Тюнен, Ж.Дюпюї, А.Курно.

Австрійська школа граничної корисності. Предмет і метод дослідження .Теоретичні погляди К.Менгера, Е.Бен-Баверка, Ф.Візера;

Формування неокласичної традиції в західній політичній економії в другій половині ХІХ -на поч. ХХ ст.

Кембриджська школа .Економічна теорія А.Маршалла. Синтез після рікардіанської політекономії і маржиналізму . Теорія корисності, ціни, попиту на пропозиції, економічної рівноваги. Розвиток некласичної традиції в працях А.Пігу та Р.Хоутрі. Перегляд некласичної теорії ринку.

Американська школа маржиналізму в політичній економії. Теорія „статики та динаміки”, „граничної продуктивності” Дж.Б.Кларка. Категорії заробітної плати, ціни, процента, прибутку, закон спадної прибутковості.

Економічні концепції шведської (стокгольмської) школи. К.Вікселль, Г.Кассель.

Математична школа в політичній економії. Економічна рівновага. Ринкове саморегулювання .Теоретичні моделі Л.Вальсара, В.Парето.

 

Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні ( друга половина ХІХ – ХХ ст.)

    Основні положення селянської реформи 1861 р. в Російській імперії та особливості її реалізації в Східній Україні.

Сільське господарство й аграрні відносини у пореформений період. Аграрне перенаселення та політика царського уряду. Розвиток капіталізму в сільському господарстві.

Промисловість Східної та Західної України. Традиційні та нові галузі промисловості. Особливості промислового перевороту. Нові промислові центри та райони. Іноземний капітал у промисловості й на транспорті. Залізничне будівництво.

Зростання суперечностей в аграрному секторі України на рубежі двох століть. Столипінська аграрна реформа та її здійснення в Україні. Відруби та хутори. Еволюція сільської громади. Стан сільськогосподарського виробництва.

Сільське господарство й аграрні відносини в Західній Україні.

Аграрне перенаселення та шляхи його подолання в Східній та Західній Україні. Зростання еміграційних процесів. Зародження кооперативного руху.

Індустріалізація в Україні. Концентрація промисловості й зростання монополістичних об'єднань.

Промислове піднесення 90-х років XIX ст. Особливості промислового розвитку початку XX ст. у Східній та Західній Україні.

Фінанси і кредит. Грошова реформа царського уряду 1895— 1897 pp. Банківсько-кредитна система.

Економічна думка в Україні (ХІХ –поч. ХХ ст.)

Суспільно-економічна думка в дореформений період. Антикріпосницькі ідеї в працях Я.Козельського, В.Каразіна, А.Скальковського, Д.Журавського. Пореформені соціально-економічні проблеми в журналі „Основа”.

Громади.

Економічні ідеї М.Драгоманова.

Революційно-демократичний напрям суспільно-економічної думки.

Економічні погляди С.Подолинського. Економічні ідеї революційного народництва.

Ліберально-народницька економічна думка. П.Червінський, В.Варзар, О.Шликевич, О.Русов, М.Леватський.

Розвиток політичної економіки в Україні. Т.Степанов, М.Бунге, І.Вернадський, М.Вольський, А.Антонович, Г.Цехановський, М.Кассовський, Д.Піхно, Р.Орженський, О.Білімович, Є.Слуцький, М.Туган-Барановський.

Відображення марксизму в працях українських економістів. Економічні погляди М.Зібера.

Розвиток економічної думки в Галичині. Економічні погляди О.Терлецького, В.Навроцького, М.Павлика, І Франка.

 

Тема 9. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні ( друга половина ХІХ – ХХ ст.)

Економічні причини Першої світової війни.

Особливості економічного розвитку провідних країн світу в роки війни. Зростання державно-монополістичних тенденцій.

Воєнна економіка Російської імперії та революційні події лютого—жовтня 1917 р. Економічна програма більшовиків.

Спроби утворення незалежної української держави та економічні програми національних урядів України (Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, ЗУНР).

Установлення радянської влади в Україні та реалізація економічної програми більшовиків.

Причини та наслідки повоєнної кризи в провідних країнах світу та шляхи її подолання. Економічна сутність Версальської системи.

Плани Дауеса та Юнга, їх сутність та мета.

Світова економічна криза 1929—1933 pp. та її особливості в США, Німеччині, Англії, Франції. Варіанти виходу з неї.

Становище провідних країн у світовому господарстві напередодні Другої світової війни. Економічні причини війни.

Нова економічна політика (НЕП) і відбудова народного господарства України в 20-х роках. Згортання НЕПу. Формування сталінської командно-адміністративної системи управління. Директивний характер народногосподарського планування.

Сталінська індустріалізація та її реальні результати. Характеристика промислового розвитку і будівництва в Україні в роки довоєнних п'ятирічок (1928—1941 pp.).

Суцільна колективізація та її вплив на стан сільського господарства. Голодомор 1932—1933 pp. в Україні та його наслідки.

Анексія західноукраїнських земель Польщею, Румунією та Чехословаччиною, їх другорядні позиції в національних економічних комплексах цих держав. Повоєнна відбудова промисловості. Негативний вплив світової економічної кризи 1929—1933 pp. на економіку Західної України. Стан сільського господарства і колонізаторська політика Польщі, Румунії, Чехословаччини в західноукраїнських землях.

 

Проблеми соціально-економічного розвитку економічної теорії та їх еволюція. Критерії класифікації і порівняльний аналіз основних напрямків економічної теорії.

Кейстіанство. Неокласичний напрям. Інституціоналізм. Соціал-реформізм.

 

            Кейнсіанства та його особливості в різних країнах

Історичні умови виникнення кейнсіанства.

Теоретична система Дж.М.Кейнса. Метод дослідження. Макроекономічний аналіз. Трактування Дж.М.Кейнсом причин порушення рівноваги капіталістичної економіки. „Основний капіталістичний закон”. Теорія мультиплікатора.

Економічна програма Дж.М.Кейнса. Державне регулювання економіки. Основні важелі державного впливу на економіку.

Поширення кейнсіанства та його особливості в різних країнах.

Американський варіант кейнсіанства. Е.Хансен, С.Харріс. Інвестиційна теорія циклу. Принцип акселератора.

Кейнсіанство у Франції. Г.Ардан. Ф.Перру.

Кейнсіанство у Швеції . Г.Мюрдаль. Е.Вігфорс.

Неокейнсіанські теорії економічного зростання. Теорія „економічної динаміки” Р.Харрода (Англія) та „економічного зростання” О.Домара (США).

Посткейнсіанство. Дж. Робінсон, Н.Калдор. Проблеми економічного зростання і розподілу в пост кейнсіанських теоріях.

Кейнсіанська теорія та економічна політика.

 


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 482; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!