Економічна думка ХІХ століття.Тема 1. Предмет і завдання курсу Предмет економіки та економічної думки – це процес виникнення, розвитку, боротьби і зміни систем економічних поглядів. Завдання курсу: · Поглиблення знань з економічної теорії; · Формування уявлень про закономірності і тенденції розвитку економічної думки; · Аналіз наукового внеску окремих шкіл і напрямків в економічну теорію; · Розгорнута характеристика сучасних економічних концепцій. Значення історії економіки для оволодіння культурою економічного мислення і розвитку економічної науки в цілому.   Нерозривний зв’язок економічної теорії з іншими соціально-економічними дисциплінами та її місце в системі наук. Суспільні функції економічної історії та економічної думки. Характеристика літературних джерел.   Тема 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій. Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства, їх характеристика. Перший поділ праці та перехід від привласнюю чого господарства до відтворюючого. Виникнення землеробства, скотарства, зародження ремесл. Трипільська культура. Поява металічних знарядь. Громада (община) – господарська форма первісної доби. Розклад первісної господарської системи. Тип стародавніх цивілізацій. Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної дамки періоду формування світових цивілізацій( VІІІ ст. до н.е. -V ст. н.е.). Фази еволюції та варіації розвитку рабовласництва (східне та античне рабовласництво ). Господарсько-технічне досягнення давньосхідних та античних держав. Причини загибелі та занепаду рабовласницької системи господарства. Економічна думка стародавнього Сходу, Стародавнього Єгипту, Вавілону, Стародавньої Індії та Китаю. Економічна думка античного світу: Греція, Рим. Погляди раннього християнства на його роль в формуванні економічних відносин.   Тема 4. Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя ( V – XV ст.).

Становлення та розвиток феодальної системи господарства

Розвиток феодального господарства. Генеза феодалізму. Форми феодального землеволодіння в Західній Європі (алод, бенефіций, феод). Основні риси феодального господарства. Галузева структура, основні господарські форми (феодальне та селянське господарство, ремісничий цех, торговельна гільдія).

Феодальне місто, його виникнення та економічна роль. Галузева структура середньовічного ремесла, значення його цехової організації. Переростання ремесла у дрібнотоварне виробництво. Внутрішня та зовнішня торгівля. Гроші, роль міста у становленні ринку.

Формування централізованих національних держав у Західній Європі. Особливості економічного розвитку Франції, Англії, Німеччини.

Економічний розвиток Київської Русі.

Процес феодалізації селян і земельні відносини. Категорії залежного населення (смерди, рядовичі, закупи, холопи). Форми та характер землеволодіння. Міста і ремесло. Внутрішня та зовнішня торгівля Давньої Русі. Головні торговельні шляхи. Грошовий обіг. Лихварство.

Економічні причини феодального роздроблення Давньокиївської держави.

Економічний розвиток українських земель у період феодальної роздробленості. Загарбання українських земель іноземними державами.

Особливості господарського розвитку українських земель у складі Великого князівства Литовського та Королівства Польського. Зростання феодального землеволодіння та його форми (вотчина та «держава»). Початок формування фільваркової системи господарства у литовсько-польський період. Поступове закріпачення селян та зростання феодальних повинностей. «Устава на волоки». Литовські статути.

 

Тема 5. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації ( ХV І – перша половина XVІІ ст.).

    Економічні передумови Великих географічних відкриттів. Наукові та технічні досягнення. «Жага золота» як наслідок економічного розвитку. Криза левантійської торгівлі.

Найважливіші географічні відкриття кінця XV—XVI ст.

Економічні наслідки Великих географічних відкриттів. Становлення колоніальної системи. Становлення світового ринку, зміни в напрямках торговельних шляхів. «Революція цін», її причини та наслідки. Криза натуральної системи господарства як початок становлення ринкового господарства.

Первісне нагромадження капіталу, його джерела, методи та результати. Особливості процесу первісного нагромадження в провідних країнах світу — Англії, Нідерландах, Франції, Німеччині, США.

Меркантилізм. Теорія грошового балансу раннього меркантилізму.

В.Стаффорд (Англія), Г.Скаруффі (Італія). Теорія трудового балансу пізнього мануфактурного меркантилізму. Т.Мен (Англія), А. Монкретьєн (Франція).

Економічна політика меркантилізму.

 

Тема 6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав ( друга половина XVІІ – перша половина ХІХ ст.).

Розклад феодальних відносин, становлення та розвиток мануфактурного виробництва в Європі, галузева структура провідних країн. Буржуазні революції в Європі та США, їх економічні та фінансові програми. Фінанси та грошовий обіг, кредит. Форми організації торгівлі. Політика торговельного балансу та протекціонізм як результат розвитку економіки.

Особливості розвитку капіталістичних відносин у сільському господарстві (європейські країни, США).

Передумови промислової революції. Промисловий переворот в Англії, його джерела, напрямки та соціально-економічні наслідки. Особливості промислового перевороту у Франції, Німеччині, США. Роль промислового перевороту у розвитку продуктивних сил.

Міжнародний поділ праці. Англія — світовий економічний лідер. Боротьба за фрітредерство та прибутковий податок в Англії. Відставання у рівні економічного розвитку континентальної Європи. Протекціонізм та система реальних податків. Зростання еміграційних процесів у країнах Західної Європи та їх причини. Економічний розвиток США.

Історичні умови виникнення і загальна характеристика класичної політичної економії. В.Петті - основоположник класичної політичної економії в Англії. Теорія цінності. Заробітна плата. Земельна рента і ціна землі. Залишки меркантилістських уявлень у Петті.

Особливості економічного розвитку Франції ХVІІ – ХVІІІ ст. і їх відображення в поглядах П.Буагільбера. Критика меркантилізму та захист сільського господарства. Теорії цінності, багатства, грошей.

Фізіократи – представники класичної політичної економії в Франції другої половини ХVІІІ ст. Ф. Кене і А. Тюрго. Розвиток фізіократами економічної теорії Буагільбера. Фізіократи про еквівалентний обмін. Учення фізіократів про чистий продукт, продуктивну і непродуктивну працю. Аналіз капіталу. Визначення класової структури суспільства. Проблема відтворення суспільного продукту. „Економічна таблиця” Ф. Кене. Радикальні буржуазні реформи А.Тюрго.

Економічне вчення А. Сміта. А.Сміт – економіст мануфактурного періоду. Учення про розподіл праці. Теорія цінності. Учення про доходи: заробітну плату, прибуток, земельну ренту. Трактування А. Смітом поняття капіталу. Проблема відтворення. Учення про продуктивну і непродуктивну працю.

Економічне вчення Д.Рікардо. Д. Рікардо - економіст епохи промислового перевороту. Теорія цінності. Капіталу, прибутку, заробітної плати. Теорія земельної ренти. Гроші. Проблема відтворення і реалізації.

Створення української козацької держави. Економічна політика Б. Хмельницького. Еволюція форм землеволодіння.

Економічний розвиток Запорізької Січі. Посилення позицій козацько-старшинської верхівки.

Економічний стан Лівобережної України за часів Гетьманщини. Підвищення рівня агрокультури. Розвиток ремесла. Виникнення міст та зростання міського населення. Зростання мануфактурного виробництва. Зрушення у внутрішній та зовнішній торгівлі.

Економічна політика Петра І та її вплив на економіку України. Остаточне покріпачення селян у Лівобережній Україні у другій половині ХУШ ст. Зміна правового статусу козацтва.

Колонізація Запоріжжя та Причорноморських степів. Подальший розвиток мануфактурної промисловості. Вотчинна, посесійна мануфактури. Об'єднання фінансової системи Лівобережної України з фінансовою системою Росії.

Соціально-економічне становище Правобережної України. Економічний занепад українського Закарпаття. Економіка Галичини під владою Австрії. Реформи Йосипа II. Економічний стан Буковини.

Зростання товарності сільського господарства в українських землях; обезземелення селянства та еволюція форм феодальної ренти в першій половині XIX ст. Визрівання передумов скасування кріпацтва.

 

  Тема 7. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.).

Прогрес світової науки, техніки та технології виробництва. Структурні зміни в економіці окремих країн та продуктивних сил світу. Основні тенденції розвитку світової економіки. Концентрація промислового та банківського капіталу та передумови створення монополій. Завершальна стадія індустріалізації та формування світового ринку. Вивіз капіталу. Колоніальна система та економічний поділ світу.

Економіка Англії на межі XIX—XX ст. Причини втрати нею світової економічної першості.

Франція на рубежі XIX—XX ст. Аграрні суперечності, парцелярне господарство. Причини промислового відставання.

Об'єднання німецьких земель за ініціативою Прусії. Причини швидкого економічного піднесення, роль мілітаризації.

Перетворення США у провідну індустріальну державу світу. Причини швидкого економічного піднесення, окремі їх фактори.

Скасування кріпацтва в Західній Україні, його законодавче оформлення (укази австрійського уряду від 17 квітня та 7 вересня 1848 p.). Сільське господарство й аграрні відносини в західноукраїнських землях (1848—1900 pp.).

 

Економічна думка ХІХ століття.


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 397; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!