Виховання, школа і педагогічна думка народів Сходу в епоху Середньовіччя59.Другим учителем після Аристотеля сучасники називали:

а) Ібн Сіну (Авіценну);

б) Абу Насра аль-Фарабі;

в) Конфуція;

г) Сенеку.

60.Про важливість наочності та систематичності в навчанні, про розвиток у дітей пізнавальних інтересів говорив:

а) Конфуцій;

б) Абу Рейхан Мухаммедаль-Біруні;

в) Ібн Сіна (Авіценна);

г) Сенека.

61.Триступенева система освіти Китаю (початкова, середня та вища ланки) почала формуватися в період правління:

а) династії Цинь;

б) династії Сун;

в) династії Мін;

г) династії Хань.

62.У зміст навчання шкіл Китаю були покладені навчальні посібники, розроблені:

а) Сюнь-дзи;

б) Мен-дзи;

в) Конфуцієм;

г) Сенекою.

63.Індуістська система виховання утворилася в результаті об’єднання наступних виховних систем:

а) брахманської та буддійської;

б) брахманської та мусульманської;

в) буддійської та мусульманської;

г) брахманської, буддійської та мусульманської.

Педагогічні ідеї та освіта східних слов’ян

64.Виховання у давніх слов’ян здійснювалося в:

а) сім’ї;

б) громаді;

в) школі;

г) будинках молоді.

65.Універсальним педагогічним засобом у давніх слов’ян була:

а) книжка;

б) усна народна творчість;

в) бесіда;

г) екскурсія.

66.Основна іграшка дітей давніх слов’ян – це:

а) лялька;

б) м’яч;

в) коник;

г) скакалка.

67.Дитина отримувала основні знання від:

а) батька;

б) матері;

в) бабусі;

г) вихователя.

68.Дитина, яку годують груддю, - це:

а) дитя;

б) чадо;

в) молодий;

г) немовля.

Виховання, навчання та педагогічна думка в Київській Русі та у період розвитку феодалізму (до ХVІІ століття)

69.Християнство на Київській Русі прийнято в:

а) 988 році;

б) 978 році;

в) 968 році;

г) 998 році.

70.Основою та метою виховання за часів Київської Русі було:

а) трудове виховання;

б) фізичне виховання;

в) релігійно-моральне виховання;

г) естетичне виховання.

71.Школи грамоти за часів Київської Русі були доступні:

а) дітям церковослужителів;

б) дітям військових;

в) дітям із заможних сімей;

г) дітям селян.

72.Київську двірцеву школу „книжного вчення” для дітей з вищих верств суспільства створив:

а) князь Володимир Великий;

б) князь Святослав;

в) князь Ярослав;

г) князь Володимир Мономах.

73.Автором першої збірки законів „Руська правда” був:

а) князь Святослав;

б) князь Ярослав;

в) літописець Никон;

г) митрополит Іларіон.

74.Перше в Європі жіноче училище при Андріївському монастирі в 1086 році засноване:

а) княгинею Ольгою;

б) княгинею Анною;

в) князем Ярославом;

г) князем Всеволодом.

75.Виховна установа для дітей-сиріт та калік була заснована:

а) княгинею Ольгою;

б) князем Ярославом;

в) князем Святославом;

г) княгинею Анною.

76.„Повчання дітям” написав:

а) князь Ярослав;

б) князь Володимир Мономах;

в) князь Святослав;

г) князь Мирослав.

77.Першим ступенем освіти в школах було:

а) навчання письма та лічби;

б) навчання читання;

в) навчання хорового співу;

г) вивчення псалмів.

78.Другим ступенем освіти в школах було:

а) навчання письма та лічби;

б) навчання читання;

в) навчання хорового співу;

г) вивчення іноземних мов.

79.До складу „тривіуму” в Острозькій академії входили:

а) арифметика, геометрія, музика;

б) астрономія, музика, риторика;

в) граматика, риторика, діалектика;

г) діалектика, геометрія, музика.

80.Перша друкарня була заснована Іваном Федоровим при:

а) Острозькій академії;

б) Києво-Могилянській академії;

в) Львівській братській школі;

г) Київській братській школі.

81.Перше братство виникло 1585 року в:

а) Львові;

б) Острозі;

в) Луцьку;

г) Києві.

82.Робота братської школи визначалася:

а) конституцією;

б) законом;

в) положенням;

г) статутом.

83.Урок у братській школі починався з:

а) привітання;

б) повторення вивченого;

в) молитви;

г) пісні.

84.Перевірка знань студентів у класах філософії та богослов’я здійснювалася шляхом:

а) іспитів;

б) диспутів;

в) опитування;

г) письмових робіт.

 

ІІІ змістовий модуль

Тема:Школа та педагогіка Нового часу (ХVII-XX століття)

У запропонованих завданнях 85-229 оберіть одну правильну відповідь.

Школа та педагогіка в країнах Західної Європи (ХVІІ-ХVІІІ ст.)

85.Безпосереднім попередником Я.А. Коменського у розробці дидактичних правил був:

а) Х. Вівес;

б) Ратихій (Ратке);

в) Е. Роттердамський;

г) М. Лютер;

д) Т. Мор;

є) І. Песталоцці.

86.Я.А. Коменський народився у сім’ї:

а) педагога;

б) науковця;
в) інженера;
г) мірошника;

д) лікаря;
є) церковнослужителя.

87.У 1611 році Я.А. Коменський вступив до Генборського університету на факультет:

а) богословський;
б) філологічний;
в) педагогічний;
г) природничий;

д) історичний;

є) юридичний.

88.У 1614 році Я.А. Коменського призначають керівником братської школи у місті:

а) Нівніца;
б) Стражниця;
в) Пшеров;

г) Фульнец;

д) Лешно;
є) Неарден.

89.Роботу над працею „Велика дидактика” Я.А. Коменський закінчив у:
а) 1630 році;

б) 1632 році;

в) 1633 році;

г) 1635 році;
д) 1637 році;
є) 1641 році.

90.Які 4 типи шкіл були запропоновані Я.А. Коменським:

а) тривіальні, елементарні, колегіуми, університети;

б) школи початкові, середні, вищі;

в) материнські, рідної мови, латинські, академічні;

г) материнські, пропедіа, педіа, філософські;

д) материнські, початкові, середні, вищі;

є) материнські, повітові, училища, академії.

91.Вихованню дітей від народження до 6 років Я.А. Коменський присвятив працю:

а) „Велика дидактика”;

б) „Єдине необхідне”;

в) „Материнська школа”;

г) „Шлях світла”;

д) „Видимий світ у малюнках”;

є) „Листи до неба”.

92.Назвіть ознаку, яка не відноситься до класно-урочної системи Я.А. Коменського:

а) твердий незмінний склад учнів;

б) приблизно однаковий рівень розвитку учнів в одному класі;

в) чітко визначений час занять та розподіл часу на уроці;

г) вільне відвідування у зручний час;

д) послідовне чергування занять та перерв;

є) використання фронтальних, групових та індивідуальних форм організації навчального процесу.

93.Я.А. Коменський порівнював учителя з:

а) місяцем;
б) вогнем;
в) запаленою свічкою;
г) факелом;

д) струмочком живої води;
є) сонцем.

94.Школа без дисципліни, за Я.А. Коменським, однаково, що:

а) робота без радощів;
б) млин без води;

в) дитина без матері;

г) людина без ока;
д) корабель без парусу;
є) небо без сонця.

95.До методів морального виховання (за Я.А. Коменським) не можна віднести:

а) дотримання режиму дня учнем;

б) особистий приклад батьків, учителів, керівників держави;

в) повчання;

г) заохочення;

д) вправи;

є) покарання.

96.Який філософський принцип закладено у „золоте правило дидактики” Я. А. Коменського?

а) біхевіоризм;

б) сенсуалізм;

в) неотомізм;

г) махізм;

д) позитивізм;

є) постпозитивізм.

97.За Дж. Локком джентльмен повинен виховуватися у:

а) школі;

б) дитячому будинку;

в) самостійно;

г) пансіоні;

д) сім¢ї;

є) суспільстві.

98.Дж. Локк джерелом уявлень вважав:

а) сприймання;

б) розуміння;

в) почуття;

г) думки;

д) спостереження;

є) відчуття.

99.Вирішальний вплив на дитину (за Дж. Локком) повинно здійснювати:

а) виховання;

б) навчання;

в) спадковість;

г) навколишній світ;

д) середовище;

є) суспільство.

100.Трактат Дж. Локка, в якому висвітлюються класичні педагогічні погляди, який відіграв важливу роль у розвитку педагогіки в усій Європі:

а) „Лист про віротерпимість”;

б) „Думки про виховання”;

в) „Дослідження про людський розум”;

г) „Розумність християнства”;

д) „Школа-гра”;

є) „Дошкільне життя дитини”.

101.Теорію вільного виховання в західноєвропейській педагогіці розробив:

а) Сократ;

б) Я.А. Коменський;

в) Ж.-Ж. Руссо;

г) І. Гербарт;

д) Дж. Локк;

є) І. Песталоцці.

102.Вікова періодизація (від народження до 2 років, з 2 до 12, з 12 до 15, з 15 до 18 років) була запропонована:

а) Ж.-Ж. Руссо;

б) Я.А. Коменським;

в) А. Дистервегом;

г) С. Полоцьким;

д) Дж. Локком;

є) І. Песталоцці.

103.Головним джерелом зла за Ж.-Ж. Руссо є:

а) безграмотність;

б) багатство;

в) нерівність;

г) безробіття;

д) хвороби;

є) слабкість характеру.

104.Третій період (з 12 до 15 років) („Еміль або про виховання” Ж.-Ж. Руссо) є періодом пріоритетного розвитку:

а) органів чуття;

б) фізичного;

в) релігійного;

г) громадського;

д) морального;

є) розумового.

105.В якому році було надруковано роман-трактат Ж.-Ж. Руссо „Еміль, або про виховання”:

а) 1743 році;

б) 1745 році;

в) 1749 році;

г) 1758 році;

д) 1762 році;

є) 1764 році.

106.Життєве призначення жінки у творі “Еміль, або про виховання”:

а) бути дружиною і матір’ю;

б) жінка-воїн;

в) бути занадто розумною і освіченою;

г) брати участь у громадському житті;

д) бути незалежною, мати власну думку;

є) бути природним наставником дитини.

107.Який віковий період Ж.-Ж. Руссо називав періодом „бурь та пристрастей”:

а) від народження до 2 років;

б) від 2 до 6 років;

в) від 2 до 12 років;

г) від 10 до 15 років;

д) від 12 до 15 років;

є) від 15 років до повноліття.

108.Основний художній твір, запропонований Ж.-Ж. Руссо герою роману “Еміль, або про виховання” для читання:

а) „Подорожі Гулівера”;

б) „Робінзон Крузо”;

в) „Казки братів Грим”;

г) „Пригоди Буратіно”;

д) „Том Сойер”;

є) „Джен Ейр”.

109.Основна мета виховання дитини в період „сну розуму”:

а) розумове виховання;

б) моральне виховання;

в) розвиток зовнішніх почуттів;

г) естетичне виховання;

д) фізичне виховання;

є) розвиток внутрішніх сил.

110.Що, на думку Ж.-Ж. Руссо, є першим з природних прав людини:

а) благоустрій;

б) воля;

в) освіта;

г) лікування;

д) свобода слова;

є) недоторканість майна.

111.Фактори впливу на виховання (за Ж.-Ж. Руссо):

а) природа, навколишнє, люди;

б) вихователі, батьки, ровесники;

в) школа, сім’я, вулиця;

г) спадковість, вплив дорослих, вихователів;

д) природа, спадковість, школа;

є) сім’я, школа, природа.


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 698;