Виховання, навчання і педагогічна думка в Київській Україні - Русі та у період розвитку феодалізму (до ХVІІ століття) 

Мета: Ознайомити студентів з особливостями вітчизняної педагогічної культури в дофеодальний та феодальний періоди. Поглиблено ознайомитися з розвитком просвіти на Україні 13-17 ст. та проаналізувати соціальні педагогічні погляди діячів освіти цього періоду.

Завдання:

1. Зробіть виписки із скарбниці народної педагогіки у книзі «Антология пед. мысли УССР» [1, с. 31-50].

2. Виділіть основні «назидания» князя Володимира Мономаха в «Поучениях Владимира Мономаха детям» [9, с. 15-18].

3. Вивчити розділ «Памятники письменности восточных славян» в «Антологии пед. мысли Укр. ССР» [1, с. 51-54, с. 56-59].

4. Вивчити та зробити цитатні виписки із твору «Домострой» [9, с. 27-30].

5. Ознайомитися з Уставом Львівської братської школи. Виписати цінні напрямки в організації освіти [9, с.30-34].

Питання для обговорення:

1. Виховання та навчання у давніх слов¢ян.

2. Зародження та розвиток шкільної освіти в Київській Русі.

- виникнення писемності та школи;

- Київська школа книжного навчання;

- монастирські школи;

- школи грамоти.

3. Педагогічна думка Київської Русі.

4. Освіта на Україні. Братські школи та їх особливості.

5. Педагогічна думка у феодальний період.

Література:

1. Антология педагогической мысли УССР. /М.Я. Кондаков. – М.: Педагогика, 1988.

2. Бабишин С.Д. Початкова школа на Україні з давніх часів до кінця ХVІІ ст. //Початкова школа. – 1991. – №10. – С. 17-19.

3. Джуринский А.Н. История педагогики древнего и среднего мира. – М., 1999.

4. История Русов или Малой России /Сочинения Георгия Конисского. – К.: Дзвін, 1991.

5. История педагогики. /Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1998. – Ч. 1.

6. Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогіки: Учебник для педвузов. – М.: Просвещение, 1982.

7. Розвиток народної освіти і пед. думка на Україні. Нариси /Н.Д.Ярмаченко. – К.: Рад. шк., 1991.

8. Очерки истории школы и педаг. мысли народов СССР с древних времен до конца ХVІІ в. /Э.Д. Днепров. -М., Педагогика, 1989.

9. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России /Под.ред. Ш. И. Ганелина. – М., Просвещение, 1974.

Методичні вказівки

Знайомство з важливою темою стосовно джерел вітчизняної педагогічної культури треба розпочати з виховання та навчання у східних слов’ян [8, с. 8-11; 3, с. 83-88]. Звернути увагу на скарби народної педагогіки у книзі “Антологія педагогічної думки УРСР” [1, с. 31-50], на появу християнства.

Історія виникнення писемності й школи по-різному висвітлюється вітчизняними і зарубіжними дослідниками. Ознайомитись з доказами існування писемності до 988 р. ви зможете у розділах [7, с. 11-20; 6, с.142-144; 3, с.181-198]. Тут описано: Київську школу книжного навчання; монастирські та школи грамоти..

Народними педагогічними ідеями були пройняті фольклорна обрядовість, побутові традиції, звичаї. Отже, педагогічна думка Київської Русі складалася з офіційних концепцій і народних педагогічних поглядів. Важливим тут є знайомство з основними “Повчаннями князя Володимира Мономаха дітям” [9, с. 15-18]. Розглянути внесок Іларіона, літописця Нестора та інше.

Шкільна освіта ХІІІ ст. була як і держава в стані феодальної роздробленості. Для періоду ХІV – середини ХVІ ст. характерне значне подолання феодальної роздробленості з одного боку, і перебування південно-західних земель України у складі Польщі, Литви, Угорщини і Молдавії, посилення феодального і релігійного гніту, з іншого боку.

Єзуїти розгорнули на території України широку освітянську діяльність. Певний вплив на формування її мала епоха Відродження, яка народила гуманізм і Реформацію. З цим пов’язане заснування Острозької школи (1576 р.), Львівської братської школи та Києво-Могилянської колегії (1632 р.), як шкіл підвищеного типу. Про це ви прочитаєте у підручниках [3, с. 203-206; 6, с. 148-151; 7, розділ ІІ, с. 32-51].

Щоб зрозуміти особливості братських шкіл, треба ознайомитися з Уставом Львівської школи. Виписати цінні спрямування в її організації [9, с.30-34 ].

Особливе значення у вивченні цього розділу мають статути, підручники та навчальні посібники як педагогічні пам’ятки ХVІ-ХVІІ ст. [7, розділ ІІ с. 51-56]. Завершуючи вивчення теми, окресліть напрями розвитку вітчизняної педагогічної думки (Є.Славінецький, С.Полоцький). Проаналізуйте погляди І.Борецького, Г.Смотрицького., С.Зізанія та інші [7, розділ ІІ, с. 58-72].

Модулі самостійної роботи:

Самостійна робота № 2

Просвіта та педагогічна думка у Візантії

Мета: Самостійно ознайомитися з особливостями освіти і педагогічної думки у Візантії.

Питання для опрацювання:

1. Вивчити основні етапи розвитку культури та просвіти у Візантії (3, с. 96-101; конспект)

2. Дати характеристику виховання та освіти у Візантії (3, с.101-106, конспект).

3. Скласти розгорнутий план розділу “Педагогічна думка у Візантії” (3, с. 106-114).

4. Відповісти на запитання: “Який вплив мала візантійська культура на подальший розвиток освіти ?”(3, с. 114-119).

Список рекомендованої літератури:

1. Большая советская энциклопедия. – М., 1971. – ІІІ изд. - С. 105-133.

2. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики. – М., 1998. – С. 62-71.

3. История педагогики. /Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1998. – Ч. 1. – С. 96-119.

4. Культура Византии. – М., 1991.

Форма контролю:

Усно дати відповіді на наступні запитання:

1. Чому Візантію можна розглядати, як міст між античною та середньовічною освітою?

2. Розкажіть про особливості генезису освіти у Візантії.

3. Якими були системи і типи навчальних закладів у Візантії ?

4. У чому вбачається вплив візантійської освіти на Русь та середньовічну Західну Європу ?

 

Самостійна робота № 3


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 402;