Виховання та навчання в давніх цивілізаціях Сходу 

Мета: Самостійно опрацювати особливості генезису школи та виховання в Давніх цивілізаціях Сходу. Поповнити історико-культорологічні знання з питань сприймання шкільної справи в різних країнах Сходу.

 

Питання для опрацювання:

1. Загальне та особливе у вихованні в Давніх цивілізаціях Близького та Далекого Сходу:

- школи “Дому таблиць” у Месопотамії;

- школа в Давньому Єгипті;

- виховання та школа в Давній Індії.

2. Шкільна справа та зародження педагогічної думки в Давньому Китаї (Конфуцій, Сюнь-цзи).

Список рекомендованої літератури:

1. Джуринский А.Н. История педагогики. – М., 1999. – С. 21-47.

2. История педагогики. /Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1998. – Ч. 1. – С. 28-51.

Форма контролю:

Письмово відповісти на наступні запитання-завдання.

1. Розкажіть про основні фактори створення та розвитку перших навчальних закладів у Давніх цивілізаціях Сходу.

2. Простежте еволюцію едубби в Месопотамії.

3. Розкажіть про шкільну справу у Давньому Єгипті.

4. Поясніть відмінні та спільні погляди на виховання та освіту індуїзму та буддизму.

5. З чого складається зміст педагогічних ідей Конфуція та його послідовників?

 

 

Підсумкова тека

Питання для проведення атестації з першого змістового модулю

“Вступ. Первісне та рабовласницьке суспільство”

1. Предмет та завдання. Методологічні основи. Структура курсу.

2. Виникнення виховання, його становлення як цілеспрямованого процесу.

3. Виховання та навчання у давніх цивілізаціях Сходу.

4. Шкільна справа та зародження педагогічної думки в Давньому Китаї (Конфуцій, Сюнь-цзи).

5. Спартанська та афінська системи виховання.

6. Зародження елементів педагогічних теорій у Давній Греції (Гераклід, Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель).

7. Просвіта в Епоху еллінізму ІІІ–І ст. до нашої ери.

8. Виховання, освіта та педагогічна думка в стародавньому Римі.

9. Методичні погляди Квінтіліана.

10. Окресліть методичні особливості книги М.Ф. Квінтіліана «Виховання оратора».

11. Зародження християнської традиції виховання (Августин Аврелій -Блаженний, Флавій Кассіодор).

12. Педагогічна думка Сенеки, Цицерона.

 

 

ІІ змістовний модуль

Тема: Виховання, школа і педагогічна думка в середні віки та епоху Відродження

Лекційні модулі:

1. Виховання, школа і педагогічна думка в Західній Європі в середні віки та епоху Відродження.

2. Педагогічні ідеї та освіта східних слов’ян.

3. Виховання, навчання і педагогічна думка в Київській Україні Русі та у період розвитку феодалізму (до ХVІІ століття).

 

Практичні модулі:

Практичне заняття № 3

Виховання, школа і педагогічна думка Західної Європи в середні віки

Та епоху Відродження

Мета: Ознайомити студентів з особливостями педагогічної культури епохи середньовіччя.

 

Завдання:

1. Наведіть картину монастирської школи Х ст. [5, с. 68-69].

2. Поясніть сутність катехізисного методу навчання [5, с.70-71].

3. Зробіть аналіз опису шкіл Середньовіччя та програми навчання в них.

4. Підготуйте твір-мініатюру «Педагогічні ідеали та школи епохи Відродження» [5, с. 98-106].

5. Порівняйте стару та нову освіту, описану в книзі Ф. Рабле «Гаргантюа та Пантагрюель” [5, с. 107-116].

6. Ознайомтесь з творами М. Монтеня «Опыты» та Т. Мора «Утопия», Т.Кампанелли «Город солнца» (конспект першоджерел).

Питання для обговорення:

1. Шкільний устрій Середньовіччя.

2. Педагогічна думка та школа епохи Відродження.

3. Відкриття університетів у Західній Європі.

4. Система виховання єзуїтів.

Література:

1. Джуринский А.Н. История педагогики древнего и среднего мира. – М.,1999.

2. История педагогики. /Под ред. А.И.Пискунова. – М., 1998. – Ч. 1.

3. Константинов М., Мединский Е., Шабаєва М. История педагогики. – М., 1982.

4. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики /Сост. и автор вводных статей А.И. Пискунов, 2-е изд. – М., 1981. – С.48-86.

5. Хрестоматия по истории педагогики. /Уклад. М. Свадковский. – М., 1938.

Методичні вказівки

Під час вивчення теми за підручниками [2 (розділ 5) с. 22-140; 3, с.19-27] рекомендуємо для кращого засвоєння матеріалу виписати типи шкіл, часи їх виникнення та назви університетів. Шкільний устрій Середньовіччя неможливо усвідомити без аналізу опису шкіл та програм навчання в них [5, с.74-83] також наведення картини монастирської школи Х ст. [5, с. 68-69]. Важливим є трактовка сутності катехізичного методу навчання [5, с. 70-71]. Для майбутнього вчителя творчу активність формує написання твору-мініатюри «Педагогічні ідеали та школи епохи Відродження» [5, с. 98-106].

Особливу увагу необхідно звернути на епоху Відродження. Ознайомтесь з творами М.Монтеня «Опыты», Т.Мора «Утопия», Т. Кампанелли «Город солнца» [4, с. 55-76]. Випишіть особливості старої та нової освіти в книзі Ф.Рабле «Гаргантюа та Пантагрюель» [5, с. 107-116]. Важливим історичним фактом ХV-ХVІ ст. є поява Реформації (Англія, Чехія, Німеччина, Голландія). На противагу цьому напряму з’являється Контрреформація, з якою пов’язана система виховання єзуїтів [2, с. 159-162].

Практичне заняття № 4


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 554;