Результат практично-орієнтованого Державного іспиту визначається в оцінках 5 «відмінно», 4 «добре», 3 «задовільно» і 2 «незадовільно».МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ХАРЬКІВСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ТА ЗМІСТ

ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ

ВИПУСКНИКІВ

З ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Методичні вказівки

Для студентів VI курсів

Медичних факультетів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ХАРЬКІВСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ТА ЗМІСТ

ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ

ВИПУСКНИКІВ

З ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Методичні вказівки

Для студентів VI курсів

Медичних фа культ

 

Затверджено

Вченою радою ХНМУ

Протокол № ___ від ______2011.

ХАРКІВ ХНМУ 2011


Основні положення про організацію, порядок проведення і зміст Державної атестації випускників з хірургічних дисциплін. Метод. вказівки для студентів VI курсів мед. факультетів. / Упорядники: В. В. Бойко, Л.Й.Гончаренко, І.А.Тарабан, В. Г. Грома. - Харків: ХНМУ, 2011. - 45 с.

 

 

Упорядники В.В. Бойко

                    Л.Й.Гончаренко

                    І.А.Тарабан

                    В.Г. Грома

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ МЕДИЧНИХ ВУЗІВ

(Наказ МОЗ України № 53 від 31.01.2005 р.

З урахуванням перегляду галузевих стандартів медицини,

Грудень 2010 г)

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ ПРОВОДИТЬСЯ У ФОРМІ Стандартизованого ТЕСТОВОГО І практичНО-орІЄнтованого ДЕРЖАВНИХ ІСПИТІВ.

Вимоги до змісту і форм державної атестації випускників мають на меті установлення відповідності рівня сформованості знань, умінь і навичок, досягнутого в результаті засвоєння освітньо-професійної програми (ОПП), вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) 

Стандартизований тестовий НАЦІОНАЛЬНИЙ іспит – це ліцензійний інтегрований іспит, що проводиться Державною екзаменаційною комісією (ДЕК) ВНЗ і Центром тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація” при МОЗ України і є стандартизованим засобом вимірювання рівня професійної компетентності фахівця.

Ліцензійний інтегрований іспит складається з двох тестових іспитів “Крок 1” і “Крок 2”. Складовою частиною державної атестації випускників ВНЗ є тестовий іспит “Крок 2”, який вимірює показники якості загальної лікарської підготовки і визначає рівеньпрофесійної компетентності, необхідний для присвоєння кваліфікації фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.

Практично-орієнтований НАЦІОНАЛЬНИЙ іспит перевіряє готовність випускника здійснювати на реальному об'єкті майбутньої професійної діяльності (людина) або на моделі такого об'єкта (фантом, муляж, ситуаційне завдання і т.п.) виробничі функції, що неможливо оцінити методом стандартизованого тестування.

Метою практично-орієнтованого державного іспиту є оцінка якості рішення випускником типових задач діяльності і демонстрації відповідних умінь і навичок в умовах, наближених до реального.

Іспит проводиться безпосередньо «біля ліжка хворого» і в спеціально обладнаних навчальних класах і оцінює уміння кожного випускника збирати скарги й анамнез, проводити об'єктивне обстеження хворих, складати план обстеження, оцінювати результати лабораторних і інструментальних досліджень, встановлювати й обґрунтовувати попередній клінічний діагноз, визначати тактику лікування, проводити експертизу працездатності.

Зміст практично-орієнтованого державного іспиту формується відповідно до галузевого стандарту вищої освіти «Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста» і галузевого стандарту вищої освіти «Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста» для відповідної спеціальності.

Перелік типових задач діяльності, умінь і навичок, що виносяться на практично-орієнтований НАЦІОНАЛЬНИЙ іспит, ґрунтуються на вимогах ОКХ і приведені в додатках 1-4 відповідної спеціальності.

Практично-орієнтований НАЦІОНАЛЬНИЙ іспит проводиться Державною екзаменаційною комісією (ДЕК)вищого навчального закладу у формі Державних випускних екзаменів з дисциплін, зазначеним у навчальному плані відповідної спеціальності (для спеціальності 7.110101 «Лікувальна справа» - це терапія, хірургія, акушерство з гінекологією, педіатрія і гігієнічні дисципліни) або комплексного Державного іспиту (форма визначається ВНЗ за узгодженням з МОЗ України). Групування в комплекс (комплекси) дисциплін, за якими відповідно навчального плану мають складатися Державні випускні іспити, визначається ВНЗ у залежності від спеціальності за погодженням з МОЗ України.

Практично-орієнтований НАЦІОНАЛЬНИЙ іспит незалежно від обраної форми проведення складається з двох частин: перша частина – безпосередня робота з хворим; друга частина – демонстрація основних умінь і навичок відповідно до вимог ОКХ із використанням фантомів, муляжів, учбово-наочних матеріалів, рішення ситуаційних задач.

Перша частина Державних екзаменів із клінічних медичних дисциплін складається з обстеження на кожнім іспиті хворого в присутності екзаменаторів і членів ДЕК. При цьому оцінюються уміння і навички кожного випускника проводити опитування й об'єктивне обстеження хворих, встановлювати й обґрунтовувати попередній клінічний діагноз, визначати тактику лікування при захворюваннях згідно ОКХ (додаток 1).

Екзаменатори і члени ДЕК оцінюють уміння і навички випускника і заносять оцінки в «Протоколи проведення й оцінки першої частини іспиту» (додаток 5).

Друга частина державних екзаменів із клінічно дисциплін складається з оцінки у випускників рівня сформованості умінь і навичок, що не передбачає безпосередньої роботи з хворим. Іспит проводиться в спеціально обладнаних навчальних приміщеннях і передбачає роботу з муляжами, фантомами, навчально-наочними матеріалами і рішення ситуаційних задач.

Результати складання другої частини заносяться в «Протоколи проведення й оцінки другої частини іспиту».

Практично-орієнтований НАЦІОНАЛЬНИЙ іспит у формі комплексного Державного іспитупроводиться як комплексна перевірка здатності випускника здійснювати професійну діяльність в умовах, наближених до реальних, і демонструвати необхідний рівень сформованості умінь і навичок, визначених відповідно ОКХ. Він відрізняється від Державних випускних екзаменів з дисциплін тим, що в першій частині при обстеженні хворого кількість хворих для обстеження визначається кількістю дисциплін, згрупованих у комплекс: при комплексі з 4-х дисциплін для спеціальності «лікувальна справа» кожен випускник має обстежити мінімум трьох хворих різних медичних профілів, у тому числі обов'язково одну дитини та одну жінку (інші хворі – на вибір ВНЗ).

Оцінювання результату практично-орієнтованого державного іспиту залежить від обраної форми проведення іспиту.

При проведенні практично-орієнтованого іспиту у формі Державних випускних іспитів виставляються окремі оцінки по кожній дисципліні, що віднесені до державної атестації згідно з навчальним планом.

При проведенні практично-орієнтованого іспиту у формі комплексного Державного іспиту може виставлятися одна оцінка за комплекс дисциплін або окремі оцінки з дисциплін, що входять до комплексу (це рішення повинне бути затверджене Вченою радою ВНЗ і погоджене з МОЗ України).

Результат практично-орієнтованого Державного іспиту визначається в оцінках 5 «відмінно», 4 «добре», 3 «задовільно» і 2 «незадовільно».

У зв'язку з переходом з 2010/2011 навчального рокуна кредитово-модульну системунавчання студентів VI -х курсів результати практично-орієнтованого Державного іспиту з 2011 року стали оцінюватися по бальній системі згідно зі шкалою ECTS,при якійтрадиційнійоцінці 5 "відмінно" відповідають 200-180 балів ("А"), оцінці 4 "добре" відповідають 179-160 балів ("В") і 159-150 балів ("С"), оцінці 3 "задовільно" відповідають 149-130 балів ("D") і 129-120 балів ("E")

Оцінки виставляються на основі балів, зафіксованих в індивідуальних «Протоколах проведення та оцінювання іспиту».


Дата добавления: 2018-05-02; просмотров: 235; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!