Методика проведення інвентаризації активів та зобов'язаньСЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1

ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

 

ПЛАН:

  1. Поняття, завдання, об'єкти та суб'єкти інвентаризації
  2. Методика проведення інвентаризації активів та зобов'язань
  3. Визначення, регулювання та відображення результатів інвентаризації
  4. Матеріали інвентаризаційної діяльності як об'єкт ревізійного дослідження

 

Поняття, завдання, об'єкти та суб'єкти інвентаризації

 

Поняття інвентаризації. Поняття інвентаризації було відоме ще в Давньому Єгипті, Китаї, Давній Греції, Давньому Римі. Питанню інвентаризації в своїх працях приділяли увагу такі вчені, як Лука Пачолі, Доменіко Манчині, Ян Імпін, Вольфганг Швайкер - старший, Валентин Менгер та інші. Інвентаризація того часу носила дискретний характер і проводилася працівниками обліку, які визначали залишок запасів в натурі, і не мали уявлення про обліковий залишок.

Найбільш вагомий внесок у розвиток теорії інвентаризації за останні 50 років зробили В.Д. Андреєв, І.А. Бєлобжецький, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, І.Є. Глушков, Й.Я. Даньків, В.П. Завгородній, М.І. Камлик, М.І. Карауш, М.Р. Лучко, Л.М. Крамаровський, Н.В. Кужельний, М.А. Леонтьєв, Ю.Я. Литвин, В.М. Мурашко, П.П. Німчинов, М.Я. Остап'юк, В.Ф. Палій, О.П. Рудановський, Я.В. Соколов, В.К. Радостовець, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, Н.В. Чебанова, Л.Н. Котенко, О.А. Шпіг, М.Я. Штейнман. Дослідження цих авторів охоплюють окремі питання теорії і практики інвентаризації. На кожному історичному етапі інвентаризація набуває нового значення, переглядається та уточнюється.

Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності передбачено проведення підприємствами незалежно від форм власності інвентаризації майна, коштів і фінансових зобов'язань. 

_________________________________________________________________________________________________

Інвентаризація- це перевірка фактичної наявності та стану  об'єкту контролю, яка здійснюється шляхом спостереження, вимірювання, реєстрації та порівняння отриманих даних з даними бухгалтерського обліку  

_________________________________________________________________________________________________

Інвентаризації притаманний комплекс наступних господарсько-правових ознак: наявність розпорядчого документу, здійснення дій колегіальним органом, виявлення кількісних і якісних характеристик об'єкту, реєстрація та оцінка фактів, нормативно-правове регулювання, бухгалтерська обробка документів, узагальнення та реалізація результатів, прийняття рішень.  

Завдання інвентаризації. Основними завданнями інвентаризації є:

- виявлення фактичної наявності основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, цінних паперів та інших грошових документів, а також обсягів незавершеного виробництва в натуральному вираженні, дебіторської заборгованості, зобов'язань і забезпечень, витрат і доходів майбутніх періодів, інших активів;

- встановлення надлишків або нестач цінностей та коштів шляхом порівняння фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку, а також інших розбіжностей;

- виявлення товарно-матеріальних цінностей, які частково втратили свою первісну якість, застарілих фасонів і моделей, а також матеріальних цінностей та нематеріальних активів, які не використовуються в господарській діяльності;

- перевірка дотримання умов і порядку зберігання матеріальних або грошових цінностей, а також правил утримання чи експлуатації основних засобів;

- перевірка вартості зарахованих на баланс основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів і фінансових інвестицій, сум грошей у касі та на поточних рахунках в установах банків, грошових коштів у дорозі, дебіторської і кредиторської заборгованості, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів, резервів майбутніх витрат і платежів.

Об’єкти інвентаризації.Об'єктом інвентаризації є активи та зобов'язання господарюючого суб’ єкта (рис. 1).

 

 


 

 

Рис. 1 Об’єкти інвентаризації в системі бухгалтерського обліку

 

Суб’єкти інвентаризації Суб'єктами інвентаризації є носії прав та зобов'язань - інститути, структури та підрозділи, що відповідно до законодавства мають право здійснювати контроль, а також власники та керівники підприємств. Суб'єкт інвентаризаційного процесу делегує свої повноваження інвентаризаційній комісії, яка стосовно суб'єкта є виконавчим або колективним органом.  

Відсутність хоча б одного члена інвентаризаційної комісії або матеріально відповідальної особи при проведенні інвентаризації є підставою для визнання результатів інвентаризації недійсними.

Для проведення інвентаризаційної роботи на підприємствах розпорядчим документом керівника створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія у складі керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера. Очолює комісію керівник підприємства або його заступник.

На підприємствах, де через великий обсяг робіт проведення інвентаризації не може бути забезпечено однією комісією, для безпосереднього проведення інвентаризації в місцях зберігання та виробництва розпорядчим документом керівника підприємства створюються робочі інвентаризаційні комісії у складі провідних спеціалістів, які добре знають об'єкт інвентаризації, ціни та первинний облік.

Робочі комісії очолюються представником керівника підприємства, який призначив інвентаризацію. Забороняється призначати головою робочої інвентаризаційної комісії у тих самих матеріально-відповідальних осіб того самого працівника два роки підряд.

Умови обов’язкового проведення інвентаризації. Проведення інвентаризації є обов'язковим: - при передачі майна державного підприємства в оренду або його приватизації, перетворенні державного підприємства на акціонерне товариство, а також в інших випадках, передбачених законодавством;

- перед складанням річної бухгалтерської звітності. Інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів основних засобів може проводитись один раз на три роки, а бібліотечних фондів - один раз на п'ять років;

- при зміні матеріально відповідальних осіб (на наступний день приймання-передачі справ);

- при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день встановлення таких фактів);

- за наказом (розпорядженням) судово-слідчих органів;

- у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день після закінчення явищ);

- при передачі підприємств та їх структурних підрозділів (на дату передачі). Інвентаризація може не проводитися у разі передачі підприємств та їх структурних підрозділів в межах органу, до сфери управління якого входять ці підприємства;

- у разі ліквідації підприємства.

Методика проведення інвентаризації активів та зобов'язань

 

Методика інвентаризації. Відповідальність за організацію інвентаризації згідно законодавством покладається на керівника підприємства, до обов'язків якого входить: створення необхідних умов для її проведення у стислі терміни, визначення об'єктів, кількості і термінів проведення інвентаризації.

Проведення інвентаризації активів і зобов'язань складається з наступних стадій (рис. 2).


 

Рис. 2 Методика проведення інвентаризації активів і зобов’язань

 

Організація інвентаризації. Процес здійснення будь – якої інвентаризації  розпочинається з підготовки та видачі наказу на її проведення, що є внутрішнім документом і регламентує порядок проведення та об'єкти інвентаризації, строки проведення інвентаризації та оформлення необхідної документації.

В окремих випадках без його наявності правові Інституції держави не приймуть до розгляду будь-яку справу, що стосується інвентаризації. Тому під час складання наказу слід ретельно віднестись до формулювання його змісту. В наказі на проведення інвентаризації зазначаються: порядок проведення, обсяги, строки проведення інвентаризації, склад інвентаризаційної комісії та оформлення необхідної документації (зразок 1).

До складу інвентаризаційної комісії доцільно включати фахівців, добре обізнаних в складській справі (технології зберігання запасів); інженерно-технічних працівників, здатних дати оцінку технічного стану засобів; економістів та бухгалтерів; спеціалістів з маркетингу (які можуть встановити ринкову вартість будь-якого активу). Комісію очолює керівник підприємства або його заступник.

Наказ вручається голові інвентаризаційної комісії перед початком інвентаризації або від'їздом до місця її проведення. Разом з ним видається пломбіратор або інші технічні засоби.

Перед проведенням інвентаризації керівник збирає інвентаризаційну комісію і проводить інструктаж з наступних питань:

- ознайомлення з виданим наказом, метою, завданнями, способами інвентаризації;

- висвітлення загальних правил і специфічних особливостей в методиці інвентаризації певних об'єктів;

- уточнення об'єктів, які підлягають інвентаризації;

- забезпечення бланками описів, канцтоварами, вимірювальними приладами;

- ознайомлення з правилами оформлення інвентаризаційних описів;

- пояснення порядку прийняття заходів у випадку необхідності проведення повторної інвентаризації;

- висвітлення обов'язків, прав і відповідальності кожного члена

інвентаризаційної комісії.

Підготовка до інвентаризації. До початку проведення інвентаризації матеріально відповідальні особи в присутності комісії складають звіт про останні проведені операції, відображають їх у регістрах обліку і разом з описом документів під розписку здають до бухгалтерії.

Це дозволяє розмежовувати документи, що відносяться до моменту проведення інвентаризації та після її проведення, що має важливе значення для правильного визначення облікових даних та виведення результатів інвентаризації.

Складений матеріально відповідальною особою звіт та додані первинні документи детально перевіряють члени комісії. До початку перевірки документів комісія повинна взяти в бухгалтерії список посадових осіб та перелік майна, на видачу якого вони мають право давати розпорядження. Вказані списки з підписами посадових осіб повинні також знаходитись у кожної матеріально відповідальної особи.

Інвентаризаційна комісія перевіряє пред'явлені матеріально відповідальною особою виправдовуючі документи з формальної та арифметичної сторін. Зазвичай перевірку документів здійснює голова інвентаризаційної комісії чи контролер.

Арифметична перевірка здійснюється для визначення правильності арифметичних розрахунків натуральних показників руху майна за документами (підрахунок загальних результатів, кількості виданих та отриманих коштів тощо).

Формальна перевірка полягає у встановленні правильності заповнення реквізитів документів і проставлення натуральних та грошових вимірників (касові та банківські документи), наявності підписів осіб, відповідальних за здійснення операцій. Кожен документ, що підтверджує факт здійснення господарської операції, незалежно від його характеру повинен містити шість таких обов'язкових реквізитів: назву, дату його складання, найменування підприємства, короткий і чіткий опис змісту операції та її підставу, підписи осіб, відповідальних за здійснення операції та за правильність її оформлення. Якщо документ не має всіх обов'язкових реквізитів, то він втрачає свою економічну та юридичну силу і не може бути підставою для записів до звіту про рух матеріальних цінностей та виправданням дій матеріально відповідальних осіб.

В ході перевірки інвентаризаційна комісія повинна впевнитисьвдійсності підписів осіб, що склали документ, відсутності підчищень, необумовлених чи неправильно зроблених виправлень тощо. Записи в документах повинні бути здійснені від руки чорнилами чи за допомогою друкарських машинок та інших засобів механізації, чітко і зрозуміло. Не можна брати до уваги документи, заповнені простим олівцем, з помарками, підчищеннями та необумовленими виправленнями. Неясність і неповнота опису змісту господарської операції також є підставою для того, щоб не прийняти документ у виправдання дій матеріально відповідальної особи.

Перевірка по суті полягає у встановленні законності відображених в документі господарських операцій та їх доцільності. Матеріально відповідальні особи повинні приймати документи тільки правильно складені і що не викликають підозри зі сторони їх законності і доцільності, а також точності арифметичних підрахунків.

Документи, що пред'являються матеріально відповідальними особами, бувають трьох видів:

а) правильно оформлені, але не записані до регістрів складського обліку в результаті халатності комірника, касира і т.п.;

б) документи, за якими не закінчений відпуск дозволеної кількості цінностей (лімітно-забірні карти, відомості витрачання кормів і т.п.);

в) неправильно оформлені чи недооформлені документи (тимчасові розписки, списки, які зберігаються у матеріально відповідальних осіб).

Документи першого та другого видів необхідно детально перевірити, впевнитись, чи правильно визначений обсяг відпущеного майна, дати можливість здійснити записи в регістрах складського обліку. Однак членам комісії потрібно бути пильними, щоб матеріально відповідальні особи в цілях покриття недостачі та залишків не підмінили одні документи іншими, не приховали чи не провели по картках (книзі) більш пізнім числом частину прибуткових документів, не склали нові видаткові документи. Перевіряючи документи третього виду, комісія повинна не тільки усунути можливість здійснення зловживання з документами, але і зафіксувати, проаналізувати ті порушення, які виявлені при перевірці видачі чи оприбуткуванні майна за цими документами.

Документи, в яких виявлені підробки, вилучаються інвентаризаційною комісією для вияснення і притягнення до відповідальності. На такі документи комісія в присутності матеріально відповідальної особи складає в двох екземплярах реєстр, який підписують голова комісії та матеріально відповідальна особа. Один екземпляр реєстру з доданими документамизалишається у голови комісії, а інший передається матеріально відповідальній особі. Вказані документи можуть бути прийняті у виправдання здійснених господарських операцій тільки після детальної їх перевірки і відповідного дооформлення.

Особливо детально слід перевіряти правильність складання накопичувальних документів (лімітно-забірних карт) і фактичний обсяг відображених в них господарських операцій. Щоденний кількісний рух майна в накопичувальних документах повинен підтверджуватись датою та підписами відповідних осіб.

Найбільш часто фальсифікація облікових даних наявності майна в підзвіті матеріально відповідальної особи здійснюється за допомогою підробок у виправдовуючих документах таким чином:

1. Інвентаризаційній комісії пред'являються безтоварні (безгрошові) документи, що відображають рух майна, яке в дійсності на склад не надходило чи не видавалось. Безтоварними можуть бути прибуткові чи видаткові документи. За допомогою перших матеріально відповідальна особа може приховувати лишки, а за допомогою інших - недостачі. За суб'єктами оформлення вони бувають: видані (виписані) безпосередньо матеріально відповідальною особою на чистих бланках, що є у неї, та виписані компетентними особами на прохання матеріально відповідальних осіб чи за їх згодою для приховування господарських порушень. Відомі випадки частково безтоварних документів. Це доброякісні документи, але через різні обставини по них видано чи отримано менше майна, ніж відображено в документі.

2. Частина документів не пред'являється інвентаризаційній комісії. Не пред'явивши документи на оприбуткування майна, матеріально відповідальна особа має можливість приховати недостачу, що є у неї, а не пред'явивши видаткові - приховує лишки. Причинами ненадання документів інвентаризаційній комісії можуть бути:

- несвоєчасність записів даних первинних документів в регістрах складського обліку;

- порядок видачі і оприбуткування майна за неналежно оформленими документами (на підставі розписок, записів в зошитах, усних розпоряджень тощо);

- зберігання виправдовуючих документів матеріально відповідальними особами в різних місцях (на складі, в бухгалтерії, на квартирі, у одержувачів, постачальників);

- інвентаризаційні комісії не завжди перевіряють місця зберігання документів, які не здані до бухгалтерії матеріально відповідальною особою (сейфи, столи, різні ящики тощо).

3. Фактичне перевищення обсягу здійсненої господарської операції в порівнянні з дозволеними за документом. При наявності лишків матеріально відповідальна особа для їх приховування та вилучення може за окремими виправдовуючими документами видавати більше цінностей, ніж дозволено, а після вивезення їх з місця зберігання привласнювати. Лишки в таких випадках створюються при прийманні цінностей без вимірювання (зважування) чи з використанням несправних приладів. Такі факти мають місце при оприбуткуванні продукції з виробництва.

4. Підробка в документі кількісних та якісних показників здійсненої господарської операції. Найбільш поширеними способами зміни первинного документу є підчистка, дописка, виправлення записів. Вони здійснюються з метою зміни якісних показників майна в бік їх заниження при прийманні і завищенні при відпуску. Матеріально відповідальні особи створюють різного роду пересортування, з подальшою заміною майна більш високої якості, менш цінними і його присвоєння.

Технологічна стадія інвентаризації. Інвентаризація повинна проводитись в присутності всіх членів комісії та матеріально відповідальних осіб. колективній (бригадній) матеріальній відповідальності - з обов'язковою участю бригадира.

Неправильно роблять, коли для прискорення роботи комісію розбивають на декілька груп або, коли інвентаризаційна комісія довіряє проводити інвентаризацію одному з її членів. В таких випадках, якщо виникають будь-які непорозуміння, комісія в повному складі не може підтвердити правильність і повноту проведеної інвентаризації. Для встановлення фактичного стану справ необхідно буде проводити повторну інвентаризацію. Результати такої інвентаризації не можна направити правоохоронним органам для порушення кримінальної справи або прийняття заходів щодо відшкодування виявленого збитку.

В приміщення, де проводиться інвентаризація, сторонні особи не допускаються. Інвентаризаційна комісія зобов'язана:

- припинити операції щодо руху майна на складі;

- опломбувати всі місця зберігання запасів, де є окремі чи додаткові входи та виходи (склади, підвали, підсобні приміщення);

- отримати та перевірити звіти матеріально відповідальних осіб з доданими до них виправдовуючими документами. Для цього матеріально відповідальній особі пропонується рознести в книгу (картки) складського обліку всі прибуткові та видаткові документи, з виведенням залишків на момент інвентаризації;

- взяти у матеріально відповідальних осіб розписку;

- організувати необхідну підготовку майна до інвентаризації;

- перевірити правильність ваговимірювальних приладів. Інвентаризація повинна проводитись так, щоб все майно було відображене в інвентаризаційних описах та щоб виключалася можливість пред'явлення одних і тих же цінностей повторно.

На базах, складах і в непродовольчих магазинах товари рекомендується попередньо розсортувати і розкласти у визначеному порядку. На кожну партію товарів складається товарний ярлик (в двох примірниках) наступної форми (зразок 2).

 

 

Ярлики прикріплюють до товарів за місцем зберігання. В процесі інвентаризації один примірник знімають з товарів і передають для записів в інвентаризаційний опис. Ярлики додаються до опису. Застосування товарних ярликів створює певні зручності оскільки відпадає необхідність розшукувати необхідні реквізити в товарних документах і прейскурантах, а також можливість використовувати комп'ютерну техніку   для складання інвентаризаційних описів.

При зберіганні однорідного майна в декількох місцях (склади, комори) в період інвентаризації в одному з них доступ до інших повинен бути забороненим. Перед тим, як опломбувати окремі місця зберігання майна, матеріально відповідальна особа повинна зачинити їх на ключ, при цьому ключі залишаються у матеріально відповідальної особи.

Припинення операцій з надходження та відпуску майна не повинно негативно впливати на роботу підприємства. Тому важливо правильно здійснити розрахунок потреби необхідних запасів для виробничих цілей на час інвентаризації та попередньо видати його зі складу. У тихвипадках, коли зробити це неможливо, як виняток, допускається здійснення господарських операцій з руху майна в процесі інвентаризації. Відпуск майна здійснюється при обов'язковій участі інвентаризаційної комісії.

Перевірка вагового господарства є обов'язковою процедурою підготовчої стадії. Наявні ваговимірювальні пристрої повинні бути перевірені за терміном клеймування і точністю вимірювання, а результати такої перевірки оформлені актом.

Під час перерви в роботі комісії ключі від місця зберігання знаходяться у матеріально відповідальної особи, а печатка - у голови комісії.

Записи фактичних залишків майна, виявленого під час інвентаризації, комісія здійснює в інвентаризаційних описах, які складає в процесі і після закінчення інвентаризації (застосовуючи робочі зошити). Бланки інвентаризаційних описів видаються бухгалтерією (зразок 3).

Заповнення будь-яких реквізитів в описах до початку інвентаризації забороняється. Грубим порушенням порядку проведення інвентаризації є видача на руки комісії описів, в яких відображена наявність активів за даними бухгалтерського обліку.

Інвентаризаційні описи складають тільки на дату початку інвентаризації з подальшим коригуванням на цю ж дату фактичної наявності того майна, по якому був рух в період інвентаризації.

Початком інвентаризації вважається час пред'явлення матеріально відповідальною особою комісії всіх виправдовуючих документів, складання звіту, опечатування і отримання розписки про повноту пред'явлення документів.

Інвентаризаційні описи складають окремо:

- по кожній матеріально відповідальній особі;

- по кожному місцю зберігання майна;

- окремо на майно, що надійшло в ході інвентаризації;

- окремо на майно, що знаходиться на відповідальному зберіганні;

- окремо на майно, зіпсоване та непридатне для використання в процесі виробництва.

Описи повинні складатися акуратно, без помарок і підчисток, текст і цифри слід писати чітко і розбірливо.

В процесі заповнення інвентаризаційних описів здійснюють взаємну звірку кожної сторінки опису і у випадку виявлення розбіжностей за окремими позиціями необхідно здійснити перерахунок порівняння тих цінностей, по яких виявилися розбіжності з фактом.

Допущені помилки при заповненні описів і неточності виправляють у всіх екземплярах (обов'язкова наявність підтверджуючих підписів).Якщо помилки були виявлені працівниками бухгалтерії, то про їх виправлення повідомляють осіб, що допустили помилки. Працівники бухгалтерії також підписуються при виправленні.

В інвентаризаційних описах не дозволяється залишати незаповнені рядки. В останніх листах (сторінках) вони прокреслюються. Ціни повинні відповідати одиниці виміру майна.

При оформленні інвентаризаційного опису кожна його сторінка нумерується. В кінці сторінки цифрами і прописом виводиться підсумок натуральних одиниць, записаних на сторінці. Після закінчення записів вказується кількість заповнених рядків. Кожна сторінка та опис в цілому підписуються всіма учасниками інвентаризації.

Кількість примірників інвентаризаційних описів повинна бути достатньою, щоб не виникало необхідності їх додаткового складання (розмноження).

Оформлені згідно вимог інвентаризаційні описи підписуються всіма членами інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальною особою, яка також дає розписку про те, що інвентаризація проведена правильно і претензій до інвентаризаційної комісії вона не має. Інвентаризаційна комісія, що підписує описи, несе відповідальність за дотримання порядку, способів та строків проведення інвентаризації, за правильність підрахунку та занесення записів до опису.

Інвентаризаційні описи та інші документи передають до бухгалтерії тільки через членів інвентаризаційної комісії за переліком під розписку, де зазначається кількість переданих документів.

З метою контролю за проведенням інвентаризації бажано вести журнал обліку видачі і повернення бланків інвестиційних описів (зразок 4).

Особливості проведення інвентаризації за об'єктами наведено в таблиці 2.

Таблиця 2.

Проведення інвентаризації за об'єктами

 

№ з/п Об'єкт інвента­ризації Особливості проведення інвентаризації
1 Основні засоби В першу чергу перевіряється наявність і стан регістрів аналітичного обліку (інвентарних карток, інвентарних книг, описів); технічних паспортів та іншої технічної документації; документів на основні засоби, які прийняті в оренду або на зберігання. Також перевіряється наявність документів на земельні ділянки, водоймища та інші об'єкти природних ресурсів, що знаходяться у власності підприємства. На дату інвентаризації повинна бути підтверджена наявність рухомих інвентарних об'єктів. Інвентаризаційна комісія визначає обгрунтованість включення активів до складу основних засобів, виявляє активи, які не використовуються внаслідок непридатності до експлуатації. При перевірці правильності оцінки основних засобів вивчаються всі документи, якими були оформлені роботи щодо відновлення основних засобів, з метою визначення характеру проведених робіт (капітальні вкладення чи ремонт). При інвентаризації основних засобів встановлюється термін корисного використання і ступінь їх фактичного зносу за результатами якого коригуються записи на    рахунку необоротних активів. Інвентаризація проводиться за місцями зберігання і матеріально відповідальними особами і оформлюється інвентаризаційним описом
2 Немате­ріальні активи Визначається правильність і своєчасність відображення в балансі сум, що обліковуються на рахунку 12 "Нематеріальні активи". Також перевіряється обгрунтованість включення активу до складу нематеріальних активів, тобто наявність необхідних документів, які підтверджують існування самого активу і виключного права у організації на результати інтелектуальної діяльності (патенти, свідоцтва, інші охоронні документи, договір поступки (придбання) патенту, товарного знаку тощо). Інвентаризаційна комісія перевіряє факти використання наявних об'єктів нематеріальних активів при виробництві продукції, при виконанні робіт, наданні послуг або для управлінських потреб підприємства. По кожному виду нематеріальних активів інвентаризаційна комісія перевіряє наявність документів, які підтверджують первісну вартість нематеріальних активів, правильність визначення терміну корисного використання і відповідність способів нарахування амортизації за групами однорідних нематеріальних активів способам, які зазначені в обліковій політиці підприємства
3 Незавер­шене будів­ництво При інвентаризації незавершеного будівництва перевіряються операції, які відображаються на рахунках 15 "Капітальне будівництво", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 371 "Розрахунки за виданими авансами". Комісією також перевіряється: наявність і правильність оформлення договорів і проектно-кошторисної документації, що підтверджує здійснені підприємством витрати на капітальне будівництво; наявність і стан майна, яке обліковується на рахунку 15; правильність оцінки обладнання; правильність розподілу ТЗВ; своєчасність відображення в обліку передачі обладнання в монтаж. Перевіряються обсяги виконаних робіт за кожним об'єктом, окремі види робіт, конструктивні елементи тощо. Інвентаризаційна комісія перевіряє розрахунки за авансами, які були видані замовником підрядним будівельно-монтажним організаціям під капітальне будівництво, а також інші авансові платежі на здійснення капітальних вкладень
4 Запаси При перевірці інвентаризаційна комісія повинна дотримуватись наступних вимог: 1) переважування, обмірювання, підрахунок запасів проводяться в порядку розміщення запасів у цьому приміщенні, не допускаючи безладного переходу комісії від одного виду запасів до іншого; 2) інвентаризаційні описи складаються окремо на запаси, що перебувають у дорозі, неоплачені у строк покупцями відвантажені запаси, ті, що знаходяться на складі інших підприємств (на відповідальному зберіганні, на комісії, в переробці); 3) у випадках надходження або витрачання запасів під час проведення інвентаризації, матеріально відповідальною особою в присутності членів інвентаризаційної комісії за підписом її голови на видаткових та прибуткових документах робиться позначка "після інвентаризації", з посиланням на дату опису, де записано ці цінності. Наявність запасів, які знаходяться в дорозі, підтверджується розрахунковими документами постачальника, а товарів відвантажених - копіями пред'явлених покупцям документів на відвантаження запасів. При проведенні інвентаризації виробничих запасів одночасно перевіряють наявність тари за видами. Інвентаризація МШП проводиться за місцями їх знаходження і особами, на відповідальному зберіганні яких вони знаходяться. В процесі інвентаризації слід встановити правильність віднесення господарських засобів до групи малоцінних і швидкозношуваних предметів
5 Незавер­шене вироб­ництво Перед початком інвентаризації всі непотрібні цехам матеріали, напівфабрикати, деталі, вузли і агрегати, обробка яких на даному етапі закінчена, підлягають здачі на склад. Сировина, матеріали і купівельні напівфабрикати, які знаходяться на робочих місцях та не були ще в обробці до опису незавершеного виробництва не включаються. При інвентаризації незавершеного виробництва перевіряється: фактична наявність заділів (деталей, вузлів, агрегатів) і виробів, виготовлення яких або зборка яких ще не закінчена; фактична комплексність незавершеного виробництва; залишок незавершеного виробництва за анульованими замовленнями, а також за замовленнями, виконання яких призупинене; оцінка незавершеного виробництва. Типових форм інвестиційного опису незавершеного виробництва не існує їх кожне підприємство розробляє самостійно, беручи до уваги специфіку технологічного процесу
6 Готівка в касі Інвентаризаційна комісія перевіряє наявність коштів шляхом повного перерахунку всіх готівкових коштів, та грошових документів, наявних у касі. Під час проведення інвентаризації залишок готівки в касі звіряється з даними обліку за касовою книгою. Готівка, що зберігається в касі, але не підтверджена прибутковими касовими ордерами, вважається надлишком готівки в касі. При застосуванні підприємством у розрахунках РРО наявна на місці проведення розрахунку готівка звіряється касиром-оператором РРО із сумою, зазначеною в денному звіті РРО. В умовах автоматизованого ведення касової книги слід проводити перевірку правильності роботи програмних засобів обробки касових документів
7 Рахунки в банках Здійснюється методом  звірки залишків, які обліковуються на рахунках в бухгалтерії, із залишками по банківських виписках. Суть інвентаризації полягає у встановленні реальності залишків шляхом перевірки відповідності сальдо по всіх банківських виписках і облікових регістрах на кінець інвентаризаційного періоду, встановлення можливих розбіжностей і претензій до обслуговуючого банку, якщо останні мали місце
8 Векселі Інвентаризації підлягають всі векселі, як ті, що знаходяться в портфелі, так і ті, що вийняли з нього (на інкасо, в забезпечення). По кожній категорії векселів слід складати окремий опис. При великій кількості векселів бажано завчасно складати описи, що суттєво прискорює роботу комісії. По векселях, що знаходяться в банківських установах, до описів необхідно додавати письмові довідки банків
9  Дебіторська і кредиторська заборгованість При інвентаризації отриманих позик і кредитів перевіряється наявність і зміст договорів банківського кредиту і позики, їх використання відповідно до цільового призначення, своєчасність відображення в обліку отримання і погашення позикових сум, правильність відображення процентів за користування позиковими коштами. На суми заборгованості постачальників за невідфактурованими поставками після їх перевірки бухгалтерія повинна вимагати від постачальників розрахунково-платіжні документи. На рахунках обліку розрахунків з покупцями і замовниками, постачальниками і підрядниками, розрахунків з установами банків, фінансовими і податковими органами, іншими дебіторами і кредиторами повинні залишатися виключно узгоджені суми, відображення в обліку неврегульованих сум не допускається. Реальність даних бухгалтерського обліку про стан розрахунків підтверджується актами звірки. При інвентаризації стану розрахунків з працівниками підприємства перевіряються: звіти підзвітних осіб за виданими авансами із врахуванням їх цільового призначення; виявляються невиплачені суми по заробітній платі, які підлягають депонуванню, а також суми і причини виникнення переплат працівникам; обгрунтованість відображеної в бухгалтерському обліку заборгованості за недостачами і крадіжками. Перед початком інвентаризації усім дебіторам підприємства-кредитори повинні передати виписки про їх заборгованість, що пред'являються інвентаризаційній комісії для підтвердження реальності заборгованості. Підприємства-дебітори зобов'язані протягом десяти днів з дня отримання виписок підтвердити заборгованість або заявити свої заперечення. Особливу увагу інвентаризаційна комісія приділяє; перевірці дат виникнення і строків погашення дебіторської заборгованості, зобов'язань, а також простроченої заборгованості; оцінці дебіторської заборгованості і зобов'язань
10 Фінансові інвестиції Інвентаризація проводиться шляхом перевірки наявності цінних паперів, перевірки інформації в установчих та інших документах про паї і внески до статутного капіталу спільно створених підприємств та інформації депозитаріїв. Перевіряється правильність оформлення договорів (установчих договорів, договорів займу), а також відповідних первинних і розрахункових документів (актів приймання-передачі, накладних, платіжних доручень), які підтверджують факт передачі майна і грошових коштів за вказаними договорами. Інвентаризація цінних паперів проводиться за окремими емітентами з  зазначенням в акті назви, серії, номінальної і фактичної вартості, строків погашення і загальної суми. Реквізити кожного цінного паперу порівнюються з даними описів (реєстрів), які зберігаються в бухгалтерії підприємства. Інвентаризація цінних паперів відбувається одночасно з інвентаризацією грошових коштів в касі.
    Значну увагу інвентаризаційна комісія приділяє: перевірці фактичних вкладень в цінні папери і статутні (пайові) капітали інших підприємств, перевірці своєчасності відображення в бухгалтерському обліку фінансових вкладень; перевірці реальності оцінки в балансі фінансових вкладень
11 Статутний капітал Інвентаризацію статутного капіталу доцільно проводити в перший рік функціонування підприємства з метою контролю своєчасності і повноти сплати внесків засновниками. При інвентаризації перевіряється відповідність записів на рахунках 40 "Статутний капітал" та 46 "Неоплачений капітал", а також підтвердження цих записів первинними документами (прибутковими касовими ордерами, виписками банку, накладними, актами приймання-передачі тощо). На кінець кожного звітного періоду потрібно перевірити відповідність вартості чистих активів величині статутного капіталу, а також перевірити розмір статутного капіталу, з метою контролю правильності оцінки і відображення в обліку операцій зі зменшення або збільшення статутного капіталу. Крім того, в акціонерних товариствах необхідно перевірити організацію аналітичного обліку на рахунку 40 "Статутний капітал". При цьому встановлюється відповідність даних аналітичного обліку в розрізі видів (типів) розміщених акцій (з урахуванням реквізитів кожного випуску) даним   статутних документів, змін і доповнень до них, звітів про випуск акцій
12 Додатко­вий капітал Визначається відповідність і правильність визначення сум, які обліковуються на рахунку 42 "Додатковий капітал". При проведенні інвентаризації додаткового капіталу перевіряється відповідність цільового використання коштів
13 Резерви майбутніх витрат і платежів Інвентаризація забезпечень (резервів майбутніх витрат і платежів) полягає в перевірці обгрунтованості відповідності залишку зазначених сум на дату інвентаризації до переліку створюваних забезпечень (резервів), затвердженого розпорядчим документом керівника підприємства. При інвентаризації резерву на виплату передбаченої законодавством винагороди за вислугу років уточнюється розмір резерву, який не повинен перевищувати суми нарахованої винагороди. Залишок забезпечення (резерву) на оплату відпусток, включаючи відрахування на державне соціальне страхування з цих сум, станом на кінець звітного року визначається за розрахунком, який базується на кількості днів невикористаної працівниками підприємства щорічної відпустки і середньоденної оплати праці працівників. Інвентаризація страхового резерву, який створюється. для покриття ризиків неповернення основного боргу за кредитами, полягає в обґрунтуванні відповідності залишку зазначеного резерву до граничного розміру такого резерву на дату інвентаризації
14 Бланки суворого обліку Підраховується їх фактична наявність; загальна сума    за номінальною та фактичною вартістю; установлюється правильність оформлення, зокрема чи є належні реквізити. Результати інвентаризації бланків суворого обліку в інвентаризаційному описі. Складають його за кожною матеріально відповідальною особою та кожним місцем зберігання у двох екземплярах

 


Дата добавления: 2018-05-02; просмотров: 1431; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!