ПРОЦЕС НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІТема 6. Форми організації навчання у вищій школі.

Питання для обговорення:

1. Характеристика основних форм організації навчання у вищій школі.

1.1. Лекції, їх види, методика підготовки і проведення.

1.2. Семінарські заняття, їх види, методика підготовки і проведення.

1.3. Лабораторні та практичні заняття, методика їх підготовки і проведення.

1.4. Факультативи, спецкурси та спецсемінари, методика їх підготовки і проведення.

2. Організація самостійної роботи майбутніх педагогів. Науково-дослідна робота студентів.

3. Виробнича практика у фаховій підготовці спеціалістів.

Питання для самоконтролю:

1. Які фактори повинен враховувати викладач під час читання лекції?

2. Які Ви знаєте види семінарських занять?

3. У чому полягає підготовка студента до лабораторного заняття?

4. Розкрийте зміст роботи викладача і студентів на різних етапах практичного заняття.

5. Розкрийте методику підготовки і проведення спецсемінару.

6. Охарактеризуйте різні підходи вчених до класифікації самостійної роботи студентів.

7. У чому полягає керівництво з боку викладача підготовкою студентами рефератів, курсових та дипломних робіт?

Література

Основна:

1. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи. – К.: Академія, 2006. – С. 116–171.

2. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи. – К.: Знання, 2005. – С. 246–345. 

 

Додаткова:

1. Болюбаш Я.Я. Положення про організацію навчального процесу у вищому навчальному закладі. – К., 1996.

2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

3. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К.: Вища школа, 2005. – 239 с.

4. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. – К.: Либідь, 1998. – 558 с.


Семінарське заняття № 7

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Тема 7. Контроль і оцінювання знань, умінь та навичок студентів.

Питання для обговорення:

1. Функції контролю знань, умінь і навичок студентів. Вимоги до організації контролю.

2. Види контролю.

2.1. Міжсесійний контроль.

2.2. Підсумковий контроль.

3. Методи контролю.

3.1. Усний контроль.

3.2. Письмовий контроль.

3.3. Тестовий контроль.

3.4. Програмований контроль.

3.5. Практична перевірка.

3.6. Методи самоконтролю і самооцінки.

4. Форми контролю знань, умінь і навичок студентів.

4.1. Індивідуальна перевірка успішності студентів.

4.2. Фронтальна перевірка.

5. Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів.

5.1. Об’єкти оцінювання.

5.2. Критерії і норми оцінювання успішності студентів.

5.3. Рейтингова система оцінювання знань.

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть основні функції контролю знань, умінь і навичок.

2. Охарактеризуйте основні вимоги до проведення контролю знань, умінь і навичок студентів.

3. У чому суть оцінювання успішності студента?

4. Які норми оцінок мають місце в сучасній вищій школі?

5. У чому полягають переваги рейтингової системи перевірки та оцінки навчальних досягнень  студентів над традиційною?

6. Назвіть основні форми контролю знань студентів.

7. Які Ви знаєте методи контролю успішності студентів?

Література

Основна:

1. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи. – К.: Академія, 2006. – С. 213–231.

2. Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2004. – 48 с.

Додаткова:

1. Болюбаш Я.Я. Положення про організацію навчального процесу у вищому навчальному закладі. – К., 1996.

2. Верхола Л.П. Критерії і норми якісної оцінки знань, умінь і навичок студентів // Проблеми освіти. – К., 1995. – Вип. 1.

3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

4. Нагаєв В.М. Оцінювання навчальної діяльності студентів за модульно-рейтингової технології навчання // Педагогіка і психологія. – 2000. – № 3. – С.84–91.


Семінарське заняття № 8

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В СУЧАСНОМУ

ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Тема 8. Зміст виховної роботи зі студентською молоддю.

Питання для обговорення:

1. Суть процесу виховання.

1.1. Поняття процесу виховання.

1.2. Етапи процесу виховання.

1.3. Закономірності і принципи виховання.

2. Основні напрями змісту виховання студентської молоді.

2.1. Моральне виховання студентів.

2.2. Трудове виховання студентів.

2.3. Екологічне виховання студентів.

2.4. Естетичне виховання студентів.

2.5. Фізичне виховання студентів.

Питання для самоконтролю:

1. Розкрийте основні завдання національного виховання студентської молоді.

2. Охарактеризуйте основні закономірності виховання. Чому вихователю потрібно враховувати їх у виховному процесі?

3. Назвіть основні принципи виховання.

4. Доведіть необхідність морального виховання майбутніх фахівців.

5. Назвіть основні види трудової діяльності студентів.

6. Розкрийте взаємозв’язок фізичного (естетичного) виховання з іншими складовими всебічного розвитку особистості.

Література

Основна:

1. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи. – К.: Академія, 2006. – С. 232–291.

2. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи. – К.: Знання, 2005. – С. 442–468.

3. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К.: Вища школа, 2005. – С. 179–201.

Додаткова:

1. Підготовка майбутнього вчителя до морального виховання учнів / Авт. кол.: В.К. Демиденко та ін. – К.: ІЗМН, 1996. – 204 с.

2. Мартинюк І.В. Національне виховання: теорія і методологія. – К.: ІСДО, 1995. – 160 с.

3. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»). – К., 1994. – 64 с.

Семінарське заняття № 9


Дата добавления: 2018-05-02; просмотров: 181; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ